Hopp til hovedinnhold

Støtte til opplæring (GBER art. 31)

Støtteformål

Støtte til å dekke utgifter til opplæringstiltak i bedriften. For at tiltaket kan støttes, presiseres det at opplæringen må gå ut over obligatorisk opplæring eller videreutdanning som er pålagt av nasjonale myndigheter. Opplæringen må tilføre bedriften noe mer, dvs. innebære en kompetanseheving for bedriften. Opplæring som er å anse som del av den løpende driften, kan derfor ikke støttes. Det skilles ikke lenger mellom spesiell og generell opplæring.​

Støtteberettigede kostnader

  • Personalutgifter til ekstern og/eller intern kursleder.
  • Kursleders og kursdeltakeres løpende utgifter, inkl. reiseutgifter og kost og losji.
  • Kursmateriale etc.
  • Verdiforringelse av verktøy og utstyr i det omfang og for den tid det utelukkende blir brukt til det aktuelle opplæringsprosjekt.
  • Utgifter til veiledning og konsulenttjenester i forbindelse med opplærings-prosjektet.
  • Personalutgifter for kursdeltakerne begrenset til timene som går med til kursdeltakelsen. Timer som går med til reise til/fra kurset kan medregnes. I tillegg kan man ta med direkte eller indirekte kostnader til gjennomføringen, herunder administrasjonskostnader og kostnader til leie av kurslokale i det omfang og for den tid de benyttes til prosjektet.

Unntak

Støttebeløp over EUR 2 mill. pr. prosjekt må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 50 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsene kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).​

Publisert :
Sist oppdatert :