Hopp til hovedinnhold

Technology Readiness Level (TRL)

Teknologimodenhet måles ofte på en såkalt TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen og hvilken dokumentasjon som finnes for teknologiens ytelse.

Der TRL sier noe om teknologimodenhet, beskriver Business Readiness Level (BRL) den forretningsmessige modenheten. Bevissthet i forhold til både TRL og BRL medfører at innovasjonsprosjekter utvikler teknologi og marked i takt.

Det finnes ulike versjoner av TRL-skalaen, som går fra nivå 1 til 9. Innovasjon Norges innovasjonsvirkemidler kan finansiere prosjekter som ligger på TRL-nivå 5-7, unntaksvis nivå 4 og 8. For mer informasjon om samsvar mellom TRL-nivå og Statsstøtteregelverkets definisjoner av FoU-stadier, se nedenfor.

Slik definerer Innovasjon Norge de ni nivåene for teknologimodenhet (TRL):

TRL 1. Grunnleggende prinsipper er observert

Det er gjennomført og dokumentert vitenskapelige observasjoner av teknologiens grunnleggende egenskaper.

TRL 2. Teknologikonsept er definert

Det er gjennomført analytiske studier av teknologien, der man vurderer mulige anvendelser. Plan for eksperimentering på TRL3 foreligger.

TRL 3. Eksperimentelt konseptbevis (proof of concept) foreligger

Det er gjennomført innledende forskning for å få bekreftet mulige konsepter (proof of concept). Det er gjennomført studier og laboratoriemålinger for å validere teorier. Det er utarbeidet en plan for TRL4, validering av teknologien i laboratorie-skala.

TRL  4. Teknologien er validert i laboratoriet

Teknologien er validert i lab-skala, gjennom systematisk utprøving av teknologien for tenkt anvendelse. Resultatene viser at forventede krav til ytelse for teknologien kan være oppnåelige. Det er klart for å teste teknologien på TLR5, under simulerte betingelser.

TRL  5. Teknologien er testet i laboratorieskala, som del av systemløsning under relevante driftsbetingelser.

Det foreligger resultater fra testing av integrert systemløsning under simulerte driftsbetingelser.

TRL 6. Pilotskala systemløsning validert under relevante driftsbetingelser. Pilotanlegget oppfyller alle funksjonskrav. Tidsbegrenset testing.

Det foreligger resultater fra uttesting av et pilotskala-system under relevante driftsbetingelser. Relevans av testmiljø er beskrevet (skala, valg av driftsbetingelser, sikkerhetsfunksjoner). Tydelig og omfattende teknologibeskrivelse tilgjengelig (funksjonskrav, driftsbetingelser, utført designprosess, etc.). Plan for oppnåelse av TRL7 foreligger.

TRL 7. Fullskala prototype eller demonstrasjonsanlegg i markedsrelevant skala er testet ut under reelle driftsbetingelser.

Det foreligger testresultater fra utprøving av prototype systemløsning i reell/markedsrelevant skala under reelle driftsbetingelser. Evaluering av risikoprofil. Beskrivelse av testomfang, utførte valideringsaktiviteter, plan for oppnå TRL8, etc.

TRL 8. Reelt komplett systemløsning ferdigstilt og kvalifisert gjennom test og demonstrasjon. Siste utviklingstrinn, oppfyllelse av nivået representerer slutten av utvikling av systemløsningen. Drift under kommersielle rammer, fortsatt evaluering av resultater/effekter.

Det foreligger dokumentasjon av drift av endelig systemløsning under reelle driftsbetingelser, men fortsatt med noe begrenset driftserfaring. Evaluering av måloppnåelse av krav (ytelses- og funksjonskrav). Operasjonsprosedyrer/driftsplaner utviklet.

TRL 9. Teknologien er kommersielt tilgjengelig og har vært i drift over tid under kommersielle rammer og i alle forventede driftssituasjoner. Formål med prosjektet er kommersiell bruk.

Dokumentasjon som bekrefter drift under alle forventede reelle driftsbetingelser over tid. Driftsrapporter, vedlikeholdsplaner, ferdigstilte operasjonsmanualer og prosedyrer foreligger.

Hvordan samsvarer TRL-nivå med Statsstøtteregelverkets definisjoner?

Statsstøtteregelverket benytter ikke TRL-nivå i sine definisjoner av FoU-stadier, men deler det i stedet inn i begrepene grunnforskning, industriell forskning og eksperimentell utvikling.

Ettersom Innovasjon Norges innovasjonsvirkemidler retter seg mot produkter/løsninger som er markedsnære, vil teknologimodenhet for de fleste produkter/løsninger ligge på nivå 5-7. Tilsvarende vil de fleste aktiviteter være definert som eksperimentell utvikling:

Eksperimentell utvikling (TRL-nivå 5-7):

Omfatter erverv, kombinasjon, utforming og anvendelse av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter med henblikk på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan f.eks. også omfatte aktiviteter, som er rettet mot konseptformulering, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser eller tjenester.

Eksperimentell utvikling kan omfatte fremstilling av prototyper, demonstrasjoner, fremstilling av piloter og testing og validering av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i sammenhenger som er representative for de reelle driftsforhold, med det primære formål teknisk å videreutvikle produkter, prosesser eller tjenester, som ennå ikke har fått sin endelige form. Dette kan omfatte utvikling av en kommersielt anvendelig prototype eller pilot, når dette nødvendigvis må være det endelige produkt, og såfremt den er for kostbar å fremstille til kun å bli brukt til demonstrasjons- og valideringsformål.

Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer, fremstillingsmetoder, tjenester og andre igangværende arbeidsoperasjoner, selv om slike endringer kan utgjøre forbedringer.

Enkelte aktiviteter/arbeidspakker i innovasjonsprosjekter finansiert av Innovasjon Norge kan være definert som industriell forskning. Prosjekter som i sin helhet er definert som industriell forskning, faller utenfor Innovasjon Norges virkemidler, og henvises til Forskningsrådet.

Industriell forskning (TRL-nivå 2-4):

Tilsvarer planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på erverv av ny kunnskap og ferdigheter, som er nødvendig for å kunne utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester eller for å kunne frembringe betydelig forbedring i eksisterende produkter, prosesser og tjenester (dvs. eksperimentell utvikling).

Dette innbefatter frembringelse av komponenter til komplekse systemer og kan omfatte konstruksjon av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte kontaktflater til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendig for den industrielle forskning og særlig for validering av generisk teknologi.


Publisert :
Sist oppdatert :