Hopp til hovedinnhold

Tilskudd og lån til oppstartsbedrifter

Mann som mekker på dronepropell© Agnieszka Olek
Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet og har potensial for å vokse? Vi tilbyr finansiering til innovative oppstartsselskaper som skal avklare realismen i forretningsidéen, utvikle nye produkter eller tjenester, og bygge bærekraftige forretningsmodeller.

Våre finansieringsordninger for oppstart gjelder innovative bedrifter i hele landet. Med innovative bedrifter mener vi bedrifter som tar i bruk ny teknologi for å levere bedre løsninger på kundenes behov.

Hvem kan søke om finansiering til oppstart?

 • En nyetablert bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år), basert på organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke.
 • Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som "bagatellmessig støtte".
 • Bedriften består av gründere som skal bygge virksomheten selv. Dere har et kjerneteam med kommersielt fokus og fagkompetanse på relevante områder. Dere vet hvilken kompetanse dere trenger for å bygge bedriften, og har en plan for å knytte til dere denne kompetansen.
 • Bedriften har tilgang på nødvendig egenfinansiering til planlagte aktiviteter.
 • Bedriften må ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og ha forutsetninger for å bli en fremtidig vekstbedrift.
 • Dersom bedriften har registrert inkassosak, utlegg eller lønnstrekk skal søknad om finansiering ikke behandles før disse er slettet.

Hva tilbyr vi?

Har du en idé og lurer på hvordan du skal komme deg videre? Vi tilbyr miniseminaret Fra idé til marked for gründere som er helt i oppstarten. I tillegg til dette kurset har vi mange ulike digitale kurs du kan ta når som helst som er rettet mot deg i oppstartsfasen. Våre digitale kurs finner du her.

Våre finansieringsordninger retter seg mot ulike faser i et oppstartsløp. Vi anbefaler at dere tar dette korte kurset som forklarer smarte steg mot suksessfull kommersialisering. Vi vurderer bedrifter og ideer ut fra teknologisk og forretningsmessig modenhet, du kan lese mer om dette her.

Oppstartstilskudd 1 - markedsavklaring

Finansiering for å avklare markedet for ideen din, kartlegge kundenes behov og hvorvidt det finnes et betalingsvillig marked for løsningen din. Det kan gis tilskudd inntil 200 000 kroner. Les mer om oppstartstilskudd 1

Oppstartstilskudd 2 - konseptutvikling og markedsintroduksjon

Finansiering for å bygge bedrift, utvikle løsningen deres i samarbeid med reelle kunder, og etablere en lønnsom forretningsmodell. Det kan gis tilskudd i to deler. Første del er på maks 500 000 kroner, totalt tilskudd i denne fasen er maksimalt 1 millioner kroner. Les mer om oppstartstilskudd 2

Til første og andre fase har vi egne ordninger for oppstartsselskaper fra distriktskommuner eller oppstartsbedrifter hvor daglig leder og eiere er studenter.

Oppstartsfinansiering 3 - tilskudd og lån til kommersialisering

Finansiering av organisasjonsutvikling, markedsarbeid og forbedring av forretningsmodellen for å gjøre bedriften din klar for kommersielle salg. Det kan gis lån eller tilskudd på inntil 2 mill. kroner. Les mer om oppstartsfinansiering 3

Her er presentasjonen fra webinaret om finansiering av oppstart. Der ble det gitt informasjon om finansieringsordningene nevnt ovenfor, vurderingskriterier og tips til eventuell søknad.

Tilskudd til innovasjonsprosjekter

Et tilskudd til oppstartsbedrifter som skal utvikle banebrytende teknologi, og trenger finansiering til å utvikle og teste den tekniske løsningen på pilotkunder eller brukergrupper.

Du bør sette deg inn i kriteriene for de ulike finansieringsordningene som retter seg mot innovasjon og utvikling.

Hva krever vi?

I vurderingen av søknader, vektlegger vi at

 • ideen har høy innovasjonsgrad - løsningen din er vesentlig ny og bedre enn konkurrerende løsninger
 • bedriften har tydelige ambisjoner om å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i Norge
 • bedriften fyller et udekket behov i markedet eller samfunnet
 • løsningen bidrar til et mer bærekraftig samfunn - les mer om bærekraft og ansvarlig næringsliv
 • rettighetene (IPR) for løsningen er avklart - les mer på verktøy for beskyttelse av innovasjon
 • det finnes et betalingsvillig marked for de produktene eller tjenestene som bedriften skal tilby
 • bedriften har kartlagt og forstått konkurrentene sine nasjonalt og internasjonalt
 • teamet i bedriften har kompetansen som skal til for å bygge en solid bedrift - ta kurs i å bygge nettverk
 • bedriften har nok penger for å fullføre prosjektet sitt. Egenfinansieringen kan bestå av egenkapital (egne, oppsparte midler, ansvarlige lån, tilført investorkapital) eller annen fremmedkapital (lån i bank eller hos andre).

Vi prioriterer bedrifter med løsninger som adresserer globale utfordringer og markedsmuligheter, og som kan hevde seg i internasjonal konkurranse.

Hva støtter vi ikke?

Innovasjon Norge skal utløse innovasjon i norsk næringsliv. Samtidig må våre tilskudd følge EØS-regelverket og ikke være konkurransevridende for tradisjonelle og etablerte virksomheter. Derfor er det gründere med innovative idéer som prioriteres, altså idéer som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Noen eksempler på hva vi ikke prioriterer

 • etableringer med små muligheter for utvikling ut over det å skape en arbeidsplass for gründeren («levebrødsforetak»)
 • frittstående apper, apper som utvikles for eksisterende løsninger og funksjoner, og apper som er enkle å utvikle og kopiere
 • tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
 • håndverkstjenester
 • transporttjenester
 • finansielle tjenester (bank/forsikringsvirksomhet)
 • frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)
 • ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
 • tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet
 • alternativ behandling
 • tilbud av goder der det finnes et offentlig tilbud (barnehage, helsetjenester, eldreomsorg osv.)
 • hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)

Det gis ikke tilskudd til overtakelse av eksisterende virksomhet.

Publisert :
Sist oppdatert :