Hopp til hovedinnhold

Utbetaling og rapportering

Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge, vil motta et tilbudsbrev med godkjent kostnadsgrunnlag, tildelt beløp, vilkår for tilbudet og informasjon om utbetalingsprosessen. Husk at alle vilkår må være oppfylt før du kan be om første utbetaling.

I tilfeller der det stilles krav om fullfinansiering av prosjektet, må søker legge fram dokumentasjon på dette i form av en erklæring fra revisor, finansinstitusjon, advokat eller autorisert regnskapsfører. Ved aksjeinnskudd skal det fremgå av dokumentasjon at det er sendt melding om kapitalforhøyelse til foretaksregisteret. Ved ansvarlige lån skal låneavtalen ha et innhold som Innovasjon Norge kan godta.

Prosjektet får en utbetalingsfrist som søker må forholde seg til. Skulle prosjektet bli forsinket må dere ta kontakt med Innovasjon Norge for å unngå at tilbudet bortfaller. All finansiering fra Innovasjon Norge har en absolutt foreldelsesfrist på utbetaling på 3 år (ut over året tilbudet er gitt). Innovasjon Norge har rett til å kreve opplysninger om prosjektets fremdrift til enhver tid.

For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

Dersom bedriften ønsker det, kan Innovasjon Norge foreta delutbetaling underveis i prosjektet etter gitte retningslinjer. For mye utbetalt forskudd må tilbakebetales. Ved prosjektets slutt skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører i tråd med ovennevnte. I tillegg krever vi en skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en vurdering av nytten.

Hvordan få utbetaling og levere sluttrapport?

Du ber om utbetaling på Min side (logger inn med Bank ID). For tilskudd som skal sluttutbetales, skal det også leveres en digital sluttrapport.

Velg finansiering på menylinjen og deretter kontooversikt og hvilket prosjektet som skal utbetales. Der er det to knapper: start utbetaling og start sluttrapport. Når tilskudd skal sluttutbetales, må du gjøre begge deler. «Start sluttrapport» er ikke i seg selv en utbetalingsanmodning.

Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.

Merk! Alle som har tilgang til Min side kan fylle ut og lagre en sluttrapport og utbetalingsanmodning, men innsending er begrenset til personkunder og personer med relevante roller i Brønnøysund. Revisor eller prosjektleder har ikke adgang til å sende inn sluttrapport og utbetalingsanmodning. Les mer her: Ofte stilte spørsmål og svar

Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.

Utbetalinger

Delutbetaling av tilskudd til innovasjonsprosjekter

Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis, når nødvendig dokumentasjon er underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Prosjektet regnes som igangsatt dersom Daglig leder sender en kortfattet bekreftelse på at det er opprettet et prosjektregnskap og at aktivitetene er påbegynt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere inntil 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger.

Delutbetaling av Kommersialiseringstilskudd/Oppstartstilskudd 2

Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis, når nødvendig dokumentasjon er underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er klart for igangsetting. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere inntil 30 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger.

Delutbetaling av Markedsavklaringstilskudd/Oppstartstilskudd 1

Tilskuddet utbetales i to omganger: første 50 % ved aksept og siste 50 % blir utbetalt ved prosjektets slutt, etter skriftlig anmodning fra søker med sluttrapport og prosjektregnskap (godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor). Tilgang til sluttrapport og mal for prosjektregnskap via Min side.

Delutbetaling av lån

Hovedregelen er at lån til investeringer først kan utbetales når investeringen er gjennomført dersom annet ikke er særskilt avtalt. Viktig å merke seg at utbetaling av lån tidligst kan skje når bedriften har påtatt seg debitoransvaret, de aktuelle sikkerheter er etablert og vilkår oppfylt.

Publisert :
Sist oppdatert :