• EN
 • Logg inn
 • Godkjente timesatser

  Innovasjon Norges godkjente timesatser hvor personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag.

  For de støtteordningene hvor personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner Innovasjon Norge en sjablonmessig timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.

  Det sjablonmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap, så som sosiale kostnader, leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyr og lokaler, finanskostnader, IKT-kostnader, reisekostnader, pensjonskostnader, forsikringer, kontorkostnader/-rekvisita etc.

  Det forutsettes at årslønnen som legges til grunn for timesatsen på 1,2 ‰ regnskapsføres.

  Eventuelt arbeid utført av nærstående til foretaket skal behandles på samme måte.

  For innehavers- og ektefelles arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.

  For egeninnsats med egne maskiner godkjennes inntil 800 kr pr time.