Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Godkjente timesatser

  Innovasjon Norges godkjente timesatser hvor personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag.

  Denne oppdateringen gjelder fra 21.04.2020

  Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har fått tilsagn om lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge.

  Innhold:

  1. Timesatser og innberetning av lønn for ansatte
  2. Timelister og ansettelseskontrakt
  3. Investeringsprosjekter
  4. Spesielle bestemmelser for landbruk
  5. Merverdiavgift
  6. Innkjøp fra nærstående
  7. Nærstående
  8. Annen offentlig støtte
  9. Forklaring til beregning av grunnlaget for innberetning av lønn og sjablongmessige overheadkostnader

   

  1. Timesatser og innberetning av lønn for ansatte

  For prosjekter finansiert av Innovasjon Norge og hvor lønnskostnader inngår i godkjent kostnadsgrunnlag gjelder følgende bestemmelser om timesatser mm:

  • Alle timer som inngår i prosjektregnskapet skal være lønnsinnberettet.
  • Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. Det godkjennes inntil 1 850 timer pr år.
  • Som avtalt og reell årslønn regnes årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Faste avtalte naturalytelser inngår i beregningen av avtalt årslønn. Uregelmessige tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse mv. inngår ikke i avtalt årslønn. Avtalt årslønn til deltidsansatte omregnes til heltidsstilling ved beregningen av årslønn. Vedkommendes nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres. Tilsvarende maksimal timesats gjelder også ved kjøp av tjenester fra nærstående.
  • For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år. Denne arbeidsinnsatsen skal ikke lønnsinnberettes.  
  • Timesatsene inkluderer også sjablongmessige overheadkostnader. Det sjablonmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap, så som sosiale kostnader, leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyr og lokaler, finanskostnader, IKT-kostnader, reisekostnader, pensjonskostnader, forsikringer, kontorkostnader/-rekvisita

  Fra 21.04.2020 ble noen av de godkjente timsesatsene for lønnskostander endret. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder bare for nye tilbud fra denne dato. Det som fremkommer i tilbudsbrevet er gjeldende for tilbudet.

  For tilbudsbrev utstedt før 21.04.2020, hvor timesatser ikke er spesifisert i tilbudsbrevet, gjelder de samme regler som ovenfor – med unntak av at godkjent timesats er begrenset til 600,- pr time.
  For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonsforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA er det ingen endring i godkjent timesats.

   

  2. Timelister og ansettelseskontrakt

  • Som dokumentasjon av timekostnader må det kunne fremlegges timelister som viser, fordelt pr. dag, navn på person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet.. Timelister må være signert av både prosjektdeltakere og prosjektleder. Signering fortas løpende og hvert kvartal
  • Bruk av ansatte skal være dokumentert med timelister med tilhørende timesatser iht. ovenstående timesatser. Timekostnader multiplisert med antall timer skal fremgå særskilt i prosjektregnskapet. Timelister skal oppbevares i fem år.
  • Det forutsettes at den som er ansatt i en virksomhet har skriftlig arbeidskontrakt, fast eller midlertidig, for den perioden som det utføres arbeid i et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge.
  • Tilsvarende dokumentasjon for timekostnader skal foreligge for innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonfortak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA, men med unntak for krav til arbeidskontrakt.

   

  3. Investeringsprosjekter

  • For investeringsprosjekter godkjennes anskaffelseskost, herunder eventuell bruk av egne ansatte og eget utstyr med de beløp som framgår av tilbudsbrevet og med de timer som revisor eller autorisert regnskapsfører kan godkjenne å være direkte henførbar til driftsmiddelets anskaffelseskost.

   

  4. Spesielle bestemmelser for landbruk

  • For enkeltpersonforetak innen landbruk godkjennes samme timesats som innehaver, men kun for ektefelle/ registrert samboer dersom vedkommende er en del av næringsvirksomheten.
  • For investeringsprosjekter som skjer i regi av enkeltpersonforetak innenfor landbruk godkjennes eget arbeid med de timesatser som framgår av tilbudsbrevet og egeninnsats med egne maskiner med inntil 800 kr pr time. I slike tilfeller er det ikke krav til inntektsføring og balanseføring av eiers eget arbeid. Egeninnsats skal være dokumentert med timelister med tilhørende timesatser. Slike utgifter skal framgå særskilt av prosjektregnskapet.

   

  5. Merverdiavgift

  Inngående merverdiavgift som det kan kreves fradrag  eller søkes om kompensasjon for, kan ikke inngå i grunnlaget for lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge.  For foretak som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, men som ikke har nådd beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, kan inngående merverdiavgift ikke tas med i prosjektregnskapet i den utstrekning virksomheten senere kan kreve fradrag for merverdiavgiften gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør eller ved ordinær drift. 

   

  6. Innkjøp fra nærstående

  Virksomhet som har kjøpt tjenester fra nærstående for over 100 000 kr eks. mva., plikter som dokumentasjon for kostnadene på forespørsel å vedlegge leverandørers prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon ved faktura.

  Den samme godkjente timesats som gjelder for tilskuddsmottaker/ låntaker gjelder også ved kjøp av tjenester fra nærstående.

   

  7. Nærstående

  Innovasjon Norges legger til grunn følgende definisjon av nærstående (som er tilsvarende Skattefunn):

  • Med nærstående menes:
   a) selskap mv. som virksomheten, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent,
   b) person eller selskap mv. som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer virksomheten med minst 50 prosent,
   c) selskap mv. som nærstående etter b, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent,
   d) nærstående person etter bokstav b) sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap mv. som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent,
   e) styremedlem eller daglig leder i virksomheten, og
   f) ektefelle til, eller en person som lever sammen i ekteskapsliknende forhold med, person som er nevnt i e). 
  • Person eller selskap mv. regnes som nærstående dersom kravet til eierskap eller kontroll har vært oppfylt på noe tidspunkt i inntektsåret.

   

  8. Annen offentlig støtte

  Ved fastsettelse av tilskuddsbeløpet har Innovasjon Norge lagt til grunn at det ikke mottas annen offentlig støtte enn det som er oppgitt i søknaden. I tilfelle slik annen offentlig støtte, herunder SkatteFunn, likevel blir mottatt til dekning av de samme kostnadene (beregningsgrunnlaget for støtte), vil tilskuddet fra Innovasjon Norge kunne bli redusert tilsvarende eller bortfalle.

   

  9. Forklaring til beregning av grunnlaget for innberetning av lønn og sjablongmessige overheadkostnader

  Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time og 1 850 timer pr årsverk. Dette medfører at inntil kr 1 295 000 pr årsverk kan inngå i beregningsgrunnlag for lån og tilskudd.

  Det aksepteres en årslønn inntil kr 583 333 (x 1,2 promille = kr 700 pr time) som grunnlag for lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. Dersom årslønnen er høyere, må bedriften dekke disse merkostnadene selv. Dersom årslønnen er lavere, blir timesatsen som utgjør beregningsgrunnlaget for lån og tilskudd lavere.

  For en ansatt med en årslønn på kr 583 333, vil det være timesatsen på kr 315,31 pr time som danner grunnlaget for bedriftens lønnsinnberetning og tilhørende innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatt for den ansatte.

  Det resterende beløp av timesatsen begrenset oppad til kr 700 pr time skal gå til dekning av sjablongmessige overheadkostnader som inngår i bedriftens kostnader som sosiale kostnader, leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyr og lokaler, finanskostnader, IKT-kostnader, reisekostnader, pensjonskostnader, forsikringer, kontorkostnader/-rekvisita etc. Disse kostnadene kreves ikke dokumentert. Det forutsettes likevel at regnskapet settes opp slik at det viser det antall timer som lønnsinnberetningen i prosjektet er basert på multiplisert med timesatsen.