• EN
 • Logg inn
 • Utbetaling og rapportering

  Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge, vil motta et tilbudsbrev med godkjent kostnadsgrunnlag, tildelt beløp, vilkår for tilbudet og informasjon om utbetalingsprosess.

  Prosjektet får en utbetalingsfrist som søker må forholde seg til. Skulle prosjektet bli forsinket må dere ta kontakt med Innovasjon Norge for å unngå at tilbudet bortfaller. All finansiering fra Innovasjon Norge har en absolutt foreldelsesfrist på utbetaling på 3 år (ut over året tilbudet er gitt). Innovasjon Norge har rett til å kreve opplysninger om prosjektets fremdrift til enhver tid.

  For å få utbetalt finansiering fra Innovasjon Norge må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap, kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

  Dersom bedriften ønsker det, kan Innovasjon Norge foreta delutbetaling underveis i prosjektet etter gitte retningslinjer. For mye utbetalt forskudd må tilbakebetales.  Ved prosjektets slutt skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører i tråd med ovennevnte. I tillegg krever vi en skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en vurdering av nytten.

  Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.

  Delutbetaling av tilskudd til innovasjonsprosjekter:
  Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis, når nødvendig dokumentasjon er underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere inntil 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger.

  Delutbetaling av etablerertilskudd:
  Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis, når nødvendig dokumentasjon er underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er klart for igangsetting. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere inntil 30 % av tilskuddet utbetales.  Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger.

  Delutbetaling av lån:
  Hovedregelen er at lån til investeringer først kan utbetales når investeringen er gjennomført dersom annet ikke er særskilt avtalt. Viktig å merke seg at utbetaling av lån tidligst kan skje når bedriften har påtatt seg debitoransvaret, de aktuelle sikkerheter er etablert og vilkår oppfylt.

  Dokumenter:

  Mal for sluttrapport