• EN
 • Logg inn
 • FAQ EIC Accelerator

  Her finner du svar på de fleste spørsmål som kan tenkes å dukke opp hos deg som er interessert i å søke midler fra EIC Accelerator.

  Forberede en eventuell søknad

  Hvordan vet jeg at virksomheten er en SMB?

  I statsstøtteregelverket skilles det mellom små, mellomstore og store bedrifter. Definisjonen baseres på følgende tre kriterier: antall årsverk, årlig omsetning og årlig samlet balanse.

   

  Terskelverdier for små bedrifter: 

  De har mindre enn 50 årsverk og har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en balanse som ikke overstiger 43 millioner euro (bedriften kan overstige én av verdiene for omsetning eller balanse, men ikke begge).   

   

  Terskelverdiene for mellomstore bedrifter: 

  De har mindre enn 250 årsverk, og har en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 mill. eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 mill. (bedriften kan overstige én av verdiene for omsetning eller balanse, men ikke begge).   

  Den kompliserende faktoren i SMB-vurderingen er at man i tillegg til tallene for bedriften selv må se på eierskapet. Datterselskaper av bedrifter som overskrider terskelverdiene vil være å regne som store bedrifter uavhengig av egne tall. Ytterligere komplisert blir det hvis man f.eks eies delvis av bedrifter, offentlige myndigheter og/eller investeringsfond. Normalt vil 25 % eierskap eller mer innebære at tallene for disse eierne må tas med i betraktning. Visse unntak finnes for institusjonelle investorer, business angels mv. der kan ofte eierandelen kunne være opptil 50 % før de må tas med i betraktning.

  Ytterligere informasjon finner du her: SME Self  Assessment Guide  

  Hva er definisjonen av en SMB?

  Små og mellomstore bedrifter er virksomheter som har færre enn 250 ansatte, omsetning under 50 millioner euro og en totalbalanse under 43 millioner euro.  I tillegg må virksomheten være en uavhengig virksomhet, dvs ikke være eid med mer enn 25% av en virksomhet som ikke selv er en SMB. Mer om selve definisjonen og hva den innebærer finner du her:

  Statsstøtteregelverket (innovasjonnorge.no)

  SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu)

  Er vår virksomhet uavhengig når vi i hovedsak er eid av VC/TTO/ andre?

  Bedrifter som eies av venturekapital og TTO’er kan defineres som uavhengige bedrifter selv om 25 % grensen for eierskap er overskredet. Bedriften kan likevel være en uavhengig virksomhet når stemmeretten/eierskapet innehas av følgende eier-/investorkategorier forutsatt at disse verken enkeltvis eller i fellesskap er tilknyttet bedriften, dvs. har bestemmende innflytelse over bedriften: 

  • Offentlige investeringsselskaper, venturekapitalselskaper og «business angels». (Hva angår «Business angels» skal finansiell deltakelse i en og samme virksomhet ikke overstige 1,25 millioner euro).   
  • Universitet eller non -profitforskningssenter
  • Institusjonelle investorer (f.eks. aksjefond, pensjonsfond o.l.), herunder regionale utviklingsfond (f.eks. såkornfond o.l).
  • Selvstyrende lokale myndigheter, for eksempel en kommune, med et årlig budsjett på mindre enn 10 millioner euro og mindre enn 5000 innbyggere.

  Bedriftene knyttet til TTO’er vil ved etableringen ofte være 100 % eid av TTO, men etter hvert satses det på å få investorer inn i bedriftene, og aksjer selges ut til private. Så lenge TTO eier 100 %, er bedriften på samme måte som TTO å anse som ikke-økonomisk virksomhet som faller utenfor statsstøtteregelverket. Etter at deler av oppstartsbedriften er solgt til private aktører blir vurderingen en annen. Bedriftene kan da karakteriseres som SMB hvis TTO eier 50 % eller mindre av aksjene, gitt at størrelsen på de øvrige eierne ikke innebærer at den likevel blir stor. I tilfeller hvor TTO eier mer enn 50 % vil bedriften bli karakterisert som stor.

  Hva må vi gjøre dersom vi endrer vår SMB-status underveis i prosessen?

  Endringer i bedriftens SMB-status under implementering av prosjekter kan få store konsekvenser. I den grad endringen skyldes «naturlig vekst» i bedriften, vil unntaksreglene sikre at bedriften beholder sin status gjennom hele prosjektet. Hvis endringen derimot skyldes fusjoner eller oppkjøp, vil status som SMB gå tapt, og kan få som konsekvens at kontrakten termineres.

  Regelverket forplikter også bedriften til umiddelbart om å informere om endringer i status. I den grad man under gjennomføring av prosjektet jobber med å få inn investorer som kan påvirke SMB-statusen, bør man så tidlig som mulig sjekke ut de mulige konsekvensene for prosjektet.

  Hvilke typer juridiske enheter kan registrere seg?

  Målgruppen for EIC Accelerator er for-profit SMB, inkludert start-ups som er registrert i EU eller land med avtale om deltakelse, slik som Norge. I tillegg kan en person med planer om å starte en bedrift søke. Kravet der er at vedkommende må være statsborger i et land som er en del av samarbeidet.

  Se Forskningsrådets FAQ

   

  Før du sender inn søknaden

  Det er viktig at du forbereder deg godt før du går i gang med selve søknadsprosessen. Vi anbefaler sterkt at du tar kontakt med en av Innovasjon Norge sine EU-rådgivere før du går i gang med en søknadsprosess. Hvis du ikke har erfaring med EU-søknader vil det være mye å hente for deg at våre rådgivere kan gi deg korrekt informasjon og god veiledning om søknads- og evalueringsprosessen. 

  Her finner du våre EU-rådgivere

  Hvor finner jeg utlysningene til EIC Accelerator?

  Utlysningene finner du her: EIC Accelerator (europa.eu)

  Hvordan er koordineringen mellom nasjonale programmer og EIC Accelerator?

  Det arbeides med to ordninger, en såkalt Plug-in som vil gjøre det lettere å gå fra enkelte nasjonale programmer til EIC Accelerator. Her ventes det avklaringer i løpet av 2021 og en eventuell operasjonalisering i 2022. Parallelt arbeider Innovasjon Norge med å utvikle en Seal of Excellence (SoE) ordning hvor formålet vil være å gjøre en vurdering av om bedrifter som søker EIC Accelerator og oppnår SoE, kan finansieres nasjonalt.

  Er det en fordel å søke på Challenges hvis man er kvalifisert fremfor Open?

  Dersom du har en løsning som vil passe godt til en av de to Challenges i EIC Accelerator så anbefaler vi at du søker på en av disse. Konkurransen om midlene vil være stor uansett om man velger Open eller Challenges, men vi antar at konkurransen er enda større under Open som sannsynligvis vil motta flest søknader. Uansett om du velger Open eller Challenges er det et krav at løsningen har et stort potensial til å skape en betydelig positiv effekt for samfunnet, miljøet og kommersialisering.

  Bør bedriftene ha benyttet finansiering fra Innovasjon Norge først, før de vurderer EU-finansiering?

  Prosjekter som søker støtte fra EIC Accelerator må befinne seg i TRL-nivå 5/6. Det betyr at mange bedrifter allerede har fått finansiering fra Norges forskningsråd eller Innovasjon Norge til tidligere faser av prosjektet for enten forskningsaktiviteter eller klargjøring av løsningen/innovasjonen for tidlig uttesting. Det er ikke noe krav at søker har benyttet nasjonale støtteordninger tidligere.

  Må man gjøre research på de globale konkurrentene?

  Det er ikke et krav at søker har gjort studier av konkurransesituasjonen, men i søknaden må virksomheten dokumentere/ beskrive konkurransesituasjonen og hvilke alternative løsninger eller substitutt som allerede finnes og som den aktuelle søker konkurrerer mot. Løsninger som søker støtte fra EU må være betydelig bedre enn eksisterende løsninger og det er opp til søker å presentere de argumentene som er relevante for å kunne vurdere konkurransesituasjonen.

  Må man overbevise om at det ikke finnes annen tilgjengelig støtte/investering på det tidspunktet?

  EIC Accelerator skal støtte banebrytende prosjekter, gjerne deep-tech, med lang innovasjonssyklus og med høy teknisk, markedsmessig, regulatorisk eller finansiell risiko. Dersom søkerbedriften eller vedkommende søker ikke legger opp til å søke om egenkapital må vedkommende gjøre rede for hvordan de har tenkt å skaffe tilstrekkelig kapital til siste fase av prosjektet; kommersialisering og oppskalering. For prosjekter som søker både tilskudd og egenkapital vil det være et godt poeng å argumentere for at søker ikke klarer, eller at det ikke har lykkes dem å skaffe tilstrekkelig egenkapital fra private investorer pga løsningens egenskaper og graden av risiko ved å ferdigstille og kommersialisere løsningen.

  Anbefales det å bruke søknadskonsulent også på den korte versjonen av søknaden?

  Fra januar 2021 ønsker EU å forenkle både søknads- og evalueringsregimet for å forenkle prosessene med å søke og med å evaluere søknadene. Dette gjøres for å spare tid for alle parter. EU har derfor tatt i bruk et elektronisk søknadsverktøy (AI Tool) med utstrakt bruk av kunstig intelligens. Første steg i søknadsprosessen er derfor en enkel og mindre omfattende søknad og behovet for ekstern bistand vil derfor sannsynligvis være mindre. Det er opp til hver enkelt bedrift å vurdere sitt behov for ekstern bistand.

  Gitt den lave sannsynligheten for å nå frem med en søknad, vil det bli gjort noe for å heve PES-summen en kan få for å kompensere den økonomiske risikoen ved å bruke 2-400 timer på en søknad?

  Søknadsprosessen til EIC Accelerator er blitt betydelig forenklet ved at steg 1 i prosessen er en enkel og elektronisk søknad for å vurdere ideen og teamet. Det foreligger ikke noen plan om å øke beløpet på nåværende tidspunkt, men PES-ordningen vil bli kontinuerlig evaluert.

  Hva er forskjellene mellom den 10-siders presentasjonen som skal legges ved søknaden i del 1 og pitchdecket som skal brukes hvis man kommer til del 2?

  Det vil være snakk om to ulike pitchdeck i steg 1 og steg 2. Dersom søkeren blir invitert til å pitche innovasjonen (steg 3) for et investorpanel i EU vil det være behov for et mer utfyllende pitchdeck enn hva som er tilfellet for steg 1.

  Man har 12 måneder for å søke fase 2, men disse (short application) må med andre ord komme inn før de nevnte fristene?

  I oppstarten av Horisont Europa har det vært endel forsinkelser; noe som har bidratt til at perioden mellom steg 1 (kort søknad) og fullstendig søknad med to søknadsfrister i 2021, er blitt kortere. Søknadsportalen for EIC Accelerator åpnet 8.april for kort søknad (steg 1) med tilbakemelding etter 2 uker. Dersom søker ønsker å søke til fristen 16.juni bør en kort søknad (steg 1) sendes inn så snart som mulig for å sikre tilstrekkelig tid til å rekke fristen 16.juni. Den neste fristen er 6.oktober 2021 dersom man ikke rekker søknadsfristen 16.juni.

  Kan det søkes kun tilskudd for kommersialisering/skalering av ferdig produkt eller kun for innovasjon/videreutvikling?

  EIC Accelerator kan tilby kun tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og egenkapital. For tilskuddsdelen er det krav om at teknologien/løsningen må være på TRL 5/6 og tilskuddet fra EU vil da dekke testing, systemvalidering, pilotering og før-kommersielle aktiviteter. Dersom dere søker egenkapital i tillegg til tilskudd vil dere kunne anvende tilført EK i selve kommersialiserings-aktivitetene.

  Hva om vi, samtidig som vi søker, henter kapital fra investorer? Hvordan vil det påvirke prosessen og evalueringen?

  I søknaden bør dere gjøre rede for planer om kapitalinnhenting dersom dere får spørsmål om det. Dersom dere søker om kun tilskudd vil dere bli bedt om å redegjøre for hvordan selskapet planlegger å finansiere egeninnsatsen/egenandelen i prosjektet og hvordan selskapet skal finansiere kommersialisering og oppskalering/videre vekst. Dersom dere søker om både tilskudd og egenkapital parallelt med planer om å hente nye investorer eller foreta emisjoner blant eksisterende investorer så er det relevant å opplyse om dette i søknaden. EU/EIB investerer mellom 10-25% i selskapet og dere som søker må argumentere for/beskrive at selskapet ikke er i stand til å tiltrekke seg tilstrekkelig med egenkapital for å sikre at løsningen blir lansert i markedet grunnet lang innovasjonssyklus og høy risiko (teknisk, markedsmessig, kommersielt) og at egenkapital fra EU vil ha en betydelig utløsende effekt og bidra til at løsningen deres kan lanseres i markedet.

   

  Hvor registrerer jeg bedriften og sender inn søknaden?

  Du følger disse trinnene:

  1. Opprett en EU Login -konto

  Hver bruker må ha en EU Login for å logge seg på Deltakerportalen (Funding & Tender Portal).  Hvis du allerede har en EU Login kan du bruke den for alle innganger til denne portalen fra innsendelse av søknad til rapportering. Hvis du ikke har en EU Login- konto kan du opprette denne ved å klikke på knappen REGISTER. Hvis du ikke registrerer deg får du kun tilgang til de offentlige tjenestene på denne portalen som f.eks søking etter finansieringsmuligheter, retningslinjer for deltakelse o.l)

   

  EU Login er en individuell tilgang og dersom flere personer fra samme organisasjon skal delta i prosjektet må hver av disse personene opprette sin egen EU Login og passord. 

   

  For å opprette en EU login går du altså inn på Funding & Tender Portal og velger “register” øverst i høyre hjørne.

  1. Registrér organisasjonen

  Participant Register er Europa-kommisjonens nettbaserte verktøy for å registrere og administrere data om organisasjoner som deltar i EU-programmer. Dette gir Kommisjonen en mulighet til å håndtere deltakernes offentlige informasjon på en enhetlig måte som også eliminerer behovet for å legge inn samme informasjon flere steder. Hvis du ønsker å delta i et prosjektforslag (project proposal) må din organisasjon være registrert og ha mottatt et 9-sifret PIC-nummer (Participant Identification Code). Denne unike organisasjons-ID blir benyttet som referansepunkt for all samhandling med Kommisjonen. Dette PIC-nummeret kan alle i virksomheten benytte for å få adgang, men EU login er din personlige log-in og alle som skal logge inn må ha egen og personlig EU Login.

  NB: Før du oppretter et PIC-nummer må du sjekke hvorvidt virksomheten din allerede er registrert i portalen. Dersom virksomheten er en større bedrift, universitet eller forskningsinstitusjon er det stor sannsynlighet for at virksomheten allerede er registrert med et PIC-nummer.

   

  Det kan være lurt å sjekke hvorvidt din organisasjon allerede har et PIC-nummer ved å benytte denne lenken. Lenken bruker du for å finne ut om virksomheten allerede er registrert eller for å registrere ny organisasjon: Participant Register

  Søknadsprosessen

  Søknadsprosessen til EIC Accelerator er tredelt og skjer elektronisk ved å logge deg på EUs søkerportal Funding & Tender opportunities.

  Steg 1: Søknaden i steg 1 består av noen spørsmål samt en 3 min. video og et pitchdeck.

  I søknaden til EIC Accelerator benyttes AI-verktøy for såkalt Discovery og Diagnostic for å utforme en best mulig søknad gjennom 4 moduler.  I del 1 av søknaden benyttes to moduler. Modul 1: Discovery gir søker en mulighet til å søke etter mest relevante finansieringsordninger mens Modul 2: Diagnostic gir en vurdering av prosjektideen til selskapet vurdert opp mot vitenskapelige publikasjoner, patenter og vellykkede europeiske prosjekter. I denne modulen besvarer søkeren en rekke spørsmål om problemet bedriften ønsker å løse, løsningen dere har og markedet dere tenker å adressere løsningen til. Vurdering og informasjon om globale konkurrenter håndteres i del 2 av søknaden, dvs den fullstendige søknaden som dere blir invitert til å sende inn dersom kortversjonen blir godkjent.

  Steg 2: Fullstendig søknad

  Steg 3: Pitching og intervju foran investorpanel i EU

  Kan vi søke prosjektetableringsstøtte (PES) fra Forskningsrådet?

  PES-søknaden må sendes til Forskningsrådet i god tid FØR søknadsfristen til EIC Accelerator, gjerne 4 uker før fristen til EIC Accelerator. 

  PES (Prosjektetableringsstøtte) gis til alle som skal sende søknad eller delta som partner i Horisont Europa.  Informasjon om støttebeløp og øvrige betingelser finner du på hjemmesiden til Norges forskningsråd. 

  Her finner du informasjon om PES og hvordan du kan søke: PES-støtte

  Hvilke kostnader kan dekkes og hvordan beregne personalkostnader og subcontracting?

  Reglene for hvilke kostnader som kan dekkes, hvordan personalkostnader skal beregnes, og hva som gjelder for “subcontracting” følger de generelle reglene for Horisont Europa.

  Se mer informasjon om personalkostnader på Forskningsrådets sider

  Se mer informasjon om subcontracting på Forskningsrådets sider

   

  Kan vi legge inn kostnader som er påløpt før søknaden er godkjent?

  Kan vi føre opp ubetalt arbeidsinnsats fra gründere/investorer i selskapet som egenandel/egenfinansiering?

  I den grad personene som skal jobbe på prosjektet er eiere av SMB’en, og jobber uten å få lønn, vil det være mulig å inkludere det i budsjettet. Det forutsetter at det dokumenteres at de er eiere som er aktive i prosjektet med konkrete roller og oppgaver. Uten at det er satt noen grense, vil det kreves en betydelig eierandel i bedriften for at dette kan aksepteres som reelt.  I den nye modellkontrakten for Horizon Europe er det fastsatt i art 6.2.

  Modellkontraktens annex 2a viser hvordan beløpet (dagraten) skal kalkuleres. Standardraten på 282,22 EUR skal multipliseres med den landvise korreksjonen som er fastsatt for programmet. For Norge er den 130,6 %. Det betyr at akseptert dagrate ville være 368,58 EUR. Korreksjonen er imidlertid fastsatt i arbeidsprogrammet for Marie Sklodowska-Curie actions, så det gjeldende arbeidsprogrammet på tidspunktet for søknad må sjekkes for å sikre at beløpet er riktig. I budsjettet legger man da inn den dagsatsen multiplisert med antall dager de skal jobbe på prosjektet. Kostnaden vil inngå i det totale prosjektbudsjettet.

  Hvor lang tid tar det fra vi får bekreftet støtte fra EU og til kontrakten er signert?

  Dersom bedriften har søkt både tilskudd og lån vil EU først håndtere tilskudds-avtalen før de går i gang med due diligence-prosessen knyttet til egenkapital-delen. I det forrige rammeprogrammet Horisont 2020 tok prosessen omlag 4-6 uker fra bedriften fikk beskjed om å sende inn dokumentasjon om bedriften og LEAR til Grant Agreement ble signert. Det er for tidlig å si hvor lang tid denne prosessen tar i Horisont Europa.

  Sende inn søknaden

  Velg den utlysningen du skal søke på og følg henvisningene som dirigerer deg videre til å sende inn søknad. Husk å sjekke at du søker på den riktige utlysningen før du starter å legge inn søknaden. Utlysningen kan søkes på såfremt den er merket “Open”. Du må logge inn med din EU Login for å kunne legge inn og sende en søknad.

  Her finner du en beskrivelse av de enkelte trinnene fra søknad til signert kontrakt: 

  Online manual  

  Kontraktsforberedelser

  Dersom dere har fått henvendelse fra Europa-kommisjonen om å sende inn dokumentasjon om selskapet og opprette LEAR så kan det tyde på at dere har kommet igjennom nåløyet og vurderes for støtte fra EU! Vær klar over at den offisielle meddelelsen om at dere har fått støtte fra EU ikke foreligger før alle innsendte dokumenter er godkjent av EU.

  Les General Model Grant Agreement HER for informasjon om forhold knyttet til kontrakten med EU.

  Hva er LEAR?

  Samtidig med at din virksomhet gjennomgår en validering fra EU, må dere utnevne en Legal Entity Appointed Representative (LEAR). Denne funksjonen kan utøves av et medlem av kjerneadministrasjonen i selskapet, f.eks økonomisjef, CFO eller annen person med myndighet og kompetanse til å håndtere:

  • Juridisk og finansiell informasjon om selskapet/organisasjonen
  • Håndtere tilgangsrettigheter for øvrige medarbeidere i organisasjonen
  • Utnevne representanter fra organisasjonen som skal signere Grant agreement (Legal signatories LSIGN) eller finansielle erklæringer (Financial signatories FSIGN) elektronisk via Funding & tenders portal.

  Mer informasjon om LEARs rettigheter og ansvarsområder finner du her: Roles and access rights 

  • Hvilke dokumenter trenger jeg for å oppnevne en LEAR? (lenke til NFR)
  • Hvem kan være LEAR og hva er rollen til LEAR? ( lenke til NFR )

  LEAR (Legal Entity Appointed Representative) er en person, vanligvis en medarbeider i virksomhetens administrasjon, som blir utpekt av virksomhetens øverste ansvarlige leder (adm.dir, styreleder e.l). Som oftest er det økonomisjef eller daglig leder som innehar rollen som LEAR. Oppgavene til LEAR er å administrere juridisk og finansiell informasjon om virksomheten i Beneficiary Register på Deltakerportalen. LEAR har også ansvaret for å fremskaffe og oppdatere listen over de personene som er autorisert til å signere tilsagnsbrevet (LSIGN) eller regnskapsrapporter (FSIGN) på vegne av bedriften. Mer om LEAR sin rolle finner du i den elektroniske manualen for Horisont Europa her: online manual

  Hvilke dokumenter trenger jeg for å oppnevne en LEAR?

  https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/ofte-stilte-sporsmal-om-okonomiske-og-juridiske-tema/#LEAR

  Hvem kan være LEAR og hva er rollen til LEAR?

  https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/ofte-stilte-sporsmal-om-okonomiske-og-juridiske-tema/#LEAR

  Hvor finner vi eksempel på Grant Agreement for EIC Accelerator?

  Det er utarbeidet en General Model Grant Agreement som du finner her: General Model Grant Agreement EIC Accelerator

  Kan EU redusere budsjettet for prosjektsøknaden vår?

  Det vil være en maksimumsgrense for hvor stort tilskudd dere kan motta fra EU og søker må sette opp et totalbudsjett for prosjektet som inkluderer godkjente kostnader (eligible costs). Støttegraden for EIC Accelerator er 70% og beregnes utifra totalkostnadene av de godkjente kostnadene i prosjektet.  I General Model Grant Agreement finner du beskrivelse av hvilke kostnader som er godkjente kostnader (eligible costs) og hvilke kostnadstyper som ikke godkjennes.

  Det er tillatt med en viss fleksibilitet i budsjettet ved at man kan overføre beløp mellom ulike budsjettkategorier så lenge dette ikke innebærer en betydelig endring i aktivitetene som beskrives i Annex 1. Mer om dette kan du lese i General Model Grant Agreement under punkt 5.5. Budget flexibility.

  Prosjektgjennomføring

  Bør vi bruke ekstern regnskapsfører i prosjektet?

  Det er svært nyttig og sparer mye arbeid å benytte en regnskapsfører med erfaring og god innsikt i internasjonale prosjekter/EU-prosjekter. Lag en god struktur for prosjektstyring, timerapportering og kostnadsoversikt slik at dere har full oversikt når dere skal sende inn prosjektregnskap med bokførte timer og kostnader på prosjektet. Sørg for at alle som er involvert i EU-prosjektet er klar over regler og rutiner for prosjektrapportering og timeføring.

  Vi har fått oppnevnt en Project Officer (PO) - Hva er rollen til Project Officer?

  Europa-Kommisjonen oppnevner Project Officers til alle EU-finansierte prosjekter. Vedkommendes rolle er å være et kontaktpunkt for alle aspekter ved prosjektet deres som f.eks. avvik knyttet til planlagt fremdrift eller aktiviteter, uforutsette hendelser som kan påvirke resultatet av prosjektet o.l. Opprett god kontakt med PO og hold ham/henne oppdatert om vesentlige endringer som oppstår eller ta opp spørsmål som måtte inntreffe knyttet til prosjektet deres. 

  Rapportering og utbetalinger

  Når må vi sende inn rapporter og regnskap?:
  https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/ofte-stilte-sporsmal-om-okonomiske-og-juridiske-tema/#rapportering-og-utbetalinger

  Her finner du svar på kontraktsmessige forhold og betingelser:

  General Model Grant Agreement