Hopp til hovedinnhold

45 millioner kroner til prosjekter som gir kraft til det grønne skiftet

Master fra Agder EnergiFoto: Agder Energi
De tre prosjektene som tildeles finansiering fra Pilot-E utfyller hverandre godt. Bedriftene som får prosjektfinansiering er lokalisert i Bergen, Hønefoss og Kristiansand. Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet. 
Tre prosjekter får 45 millioner kroner i støtte gjennom PILOT-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Selskapene som får støtte er Eviny, Ringerikskraft og Agder Energi Fleksibilitet, alle med samarbeidspartnere. Bakgrunnen for støtten er at kraftsystemet ikke utnyttes fullt ut i dag. PILOT-E er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Det norske energisystemet, norske husholdninger og norsk næringsliv har det siste året blitt stilt overfor en ny virkelighet når det gjelder energi. Flere samtidige utfordringer forsterker hverandre – som svært høye priser, knapphet på energi og økt etterspørsel.

Økt etterspørsel er blant annet en følge av elektrifisering. Samtidig er det kapasitetsutfordringer knyttet til fremføring. Deler av dette må løses gjennom investeringer i ny produksjon og infrastruktur. Men, noe kan løses gjennom å utnytte den infrastrukturen samfunnet allerede har bedre. Derfor har finansieringsordningen PILOT-E gjennomført en målrettet utlysning mot prosjekter som skal gi «Økt fleksibilitet i kraftsystemet».

- Dette er viktige prosjekter som bygger på at norske bedrifter og forskningsmiljøer er ledende innen kraftsystemer og har tillit til hverandre. De digitale løsningene som nå skal utvikles vil gi effektivisering og økt kapasitet i kraftsystemene og kan få global betydning, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

De tre prosjektene som tildeles, utfyller hverandre godt og vil gi løsninger som utnytter fleksibilitet i husholdningene, i transport til lands og til sjøs og i næringer og industriparker.

Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet.

– Økt fleksibilitet i kraftsystemet gjør at næringslivet raskere kan realisere grønn omstilling der elektrifisering er nødvendig. Derfor er det gledelig at PILOT-E nå har fått opp en målrettet og god portefølje rettet mot dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Fakta om Pilot-E

  • PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
  • Ordningen har siden starten i 2016 fått prosjekter raskt og målrettet fra forskning til fullskala.
  • PILOT-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • PILOT-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • PILOT-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 29 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 550 millioner kroner i tilskudd. For mer informasjon om Pilot E, se www.pilot-e.no .

Tre tildelte prosjekter

Eviny AS med partnere: Tildeles 20 millioner kroner. Prosjektet skal gjøre det mulig å se elektrisk forbruk innen landtransport, næringsbygg og maritim transport i et område i sammenheng og samlet gjøre dette tilgjengelig som fleksible ressurser inn i fleksibilitetsmarkedet. Løsningen skal gjøre det mulig for vanlige næringskunder uten forkunnskaper å delta i fleksibilitetsmarkedet ved å tilby sitt eget effektforbruk via aggregator. Lønnsomt for den enkelte bedrift – bra for kraftsystemet.

Ringerikskraft AS med partnere: Tildeles 18,2 millioner kroner. Prosjektet skal utvikle et system, "Flex Industrial Park Management System", som basert på datastrømmene fra industribedriftene i næringsparken modellerer og predikterer løpende energibehov. Basert på dette vil systemet sette forutsetninger og rammebetingelser for hvordan energitilgangen til enhver tid må være i dette industriområdet. Bedre utnyttelse av den tildelte kapasiteten vil gjøre det mulig for industriaktører som står i kø og venter på at ny nettkapasitet å etablere seg tidligere i næringsparken. Bra for grønn omstilling og nytt næringsliv – bra for energisystemet.

Agder Energi Fleksibilitet AS: Tildeles 6,1 millioner kroner. Gjennom prosjektet Euroflex utvikles et kundesentrisk økosystem hvor kundene selv bidrar til optimalisering og drift av kraftsystemet. Prosjektet vil teste ut nye teknologier og nye forretningsmodeller. Resultatet er utvikling av en ny verdikjede hvor man bruker markedsbaserte verktøy for å håndtere flaskehalser og løse spenningsutfordringer i distribusjonsnettet.

For mer informasjon, kontakt

PILOT-E: Trond Moengen, programsekretær for PILOT-E, 952 73 220, trond.moengen@energidata.no

Innovasjon Norge: Gry Kolbjørnsen Langbakk, Innovasjonsrådgiver, 90 87 92 03, gry.langbakk@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :