Hopp til hovedinnhold

573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

kontrollromFoto: Shutterstock / NAVTOR
Navtor AS og partnere vil bruke maskinlæringsalgoritmer og digital tvilling-teknologi for å gi den maritime sektoren løsninger for å overvåke, analysere og optimere drivstofforbruket for fartøy.
Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

– Grønn plattforms målsetting er å akselerere grønn omstilling i næringslivet. Det skjer utrolig mye spennende og støtte som vi nå gir til disse store prosjektene er et viktig bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Grønn plattform er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Næringsliv, ulike forskningsinstitusjoner, offentlige aktører og katapultsentre jobber sammen for at å realisere store grønne prosjekter som bidrar til at Norge lykkes med omstillingen av økonomi og næringsstruktur. De ni prosjektene får til sammen inntil 570 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er nær en milliard kroner.

Grønn plattform-prosjektene finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.
155 skisser ble innsendt til vurdering i mars og resulterte i 52 mottatte søknader innen søknadsfristen i juni.

– Sirkulære løsninger, optimalisert energibruk og utslippskutt i transportsektoren – inkludert nye digitale løsninger - er viktige grep som vil bidra til grønn omstilling av næringslivet. Gjennom Grønn plattform får vi til svært ambisiøse prosjekter som svarer på globale behov, sier administrerende direktør for Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Resirkulering av gamle skip

Ett av prosjektene som får støtte er "Oppsirkulering av maritimt metall" der AF Offshore Decom AS med partnere får 73 millioner kroner til ny sirkulær industri ved å oppsirkulere maritimt metall fra skip og oljeplattformer til miljøvennlige byggematerialer. Prosjektet skal bidra til å sikre sirkulære forretningsmodeller for kontrakter, testing og resertifisering, produksjon og miljø- og klimadokumentasjon.

Sirkulære løsninger for plastemballasje til mat

Nortura SA får 67 millioner kroner til prosjektet "Reduce, Reuse, Recycle: Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasje". Som prosjektnavnet forteller skal man finne sirkulære løsninger for matplastemballasje ved gjenbruksløsninger og mekanisk gjenvinning, og redusere forbruket av plast. Endringene i emballasjens design, materiale og sammensetning må utvikles og testes grundig slik at matens kvalitet og holdbarhet blir ivaretatt og ikke fører til økt matsvinn og økt klima- og miljøbelastning. Resultatene fra prosjektet vil gjøre det mulig for bedriftene å møte de krevende lovforslagene som er forventet i tiden framover.

Kunstig intelligens (KI) for bærekraftig shipping

NAVTOR AS og partnere får 44 millioner kroner til å utvikle ny kommersiell KI-forbedret teknologi og tjenester for å optimalisere energibruken til fartøyer og skip. Merverdien vil være i å gjøre fartøyeiere og operatører i stand til å redusere klimagassutslipp og bidra til den grønne omstillingen ved å forbedre fartøyenes ytelse slik at konkurransekraften opprettholdes, samt å overholde nye forskrifter og avtaleverk.

Ladeinfrastruktur til tungtransporten

SINTEF Energi AS med en rekke partnere får 66 millioner kroner til prosjektet MegaCharge for å bidra direkte til å nå målet om 50 prosent utslippskutt for transportsektoren innen 2030. Dette vil de gjøre ved å bygge en komplett verdikjede for utvikling av ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport. MegaCharge vil akselerere utbyggingen av høyeffekts ladeinfrastruktur gjennom å utvikle ny kunnskap, konsepter og teknologi for megawatt-lading av tungtransport. Flere av disse løsningene skal utvikles, bygges og piloteres av industripartnerne i MegaCharge.

Integrert verdikjede for produksjon, transport og installasjon av offshore vind-strukturer

Aker Solutions Windrise-prosjekt skal få til en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for storskala utplassering av havvind-konstruksjoner og øke konkurranseevnen i et globalt vindkraftmarked, og dermed akselerere overgangen til rimelig og ren energi.
Prosjektet vil transformere mer enn fem tiår med ledende teknologiutvikling innen olje og gass til et nytt, svært integrert og bærekraftig system for masseproduksjon, transport og installasjon av offshore vind-konstruksjoner.

Smarte fabrikker og sirkulære produkter

Sintef Manufacturing sitt SmartSirk-prosjekt skal sørge for minimalt med avfall ved innovativ produksjon av nye produkter basert på brukte produkter som har nådd slutten av sin levetid. Prosjektet skal støtte norsk produksjonsindustri i overgangen fra lineære verdikjeder til sirkulære verdikjeder, gjennom en digital informasjonsplattform, designmetodikk for sirkulære produkter og fleksible produksjonsprosesser for remanufacturing.

Løsningene vil ha overføringsverdi og være viktige for all produksjonsindustri. I dag er fokuset mye på resirkulering, SmartSirk ønsker å utvikle mer kompetanse på andre sirkulære strategier som er høyere oppe i avfallshierarkiet.

Optimalisert vedlikehold og reparasjon av flytende havvindturbiner

NEKKAR AS skal utvikle produkter og tjenester som gjør det mulig å skifte ut hovedkomponenter på flytende havvindinstallasjoner, for å kutte økonomiske kostnader ved nedetid. Løsningen er en viktig bidragsyter til å skalere flytende vindkapasitet til havs, som er avgjørende for å møte verdens økende energibehov og nødvendige reduksjon i klimagassutslipp.

Nullutslipps prosessindustri

Vianode AS sitt Greenbox-prosjekt skal utvikle fremtidens grønne og digitale fabrikker i prosessindustrien og danne grunnlaget for hvordan oppgraderinger og nyetableringer av nullutslipps prosessindustri i Norge vil bli i årene fremover.

GreenBox-prosjektet tar sikte på å utvikle teknologier for datafangst og avansert prosesskontroll for å muliggjøre mer effektive og klimavennlige produksjonsmetoder.
Målet er demonstrere teknologien i Vianode sin første storskala grafittproduksjonsfabrikk i 2027 og videre skalere dette til nullutslipps-produksjon av silisium hos Elkem og aluminium hos Hydro fram mot 2040-2050.

Restaurering av tareskog og bruk av kråkeboller

AVA Ocean AS sitt OceanGreen-prosjekt skal restaurere og beskytte tareskoger langs norskekysten, utvikle teknologier for sanking av kråkeboller, samt skape kommersielt levedyktige produkter fra høstede kråkeboller.
Den fokuserer på restaurering av tareskog, skalerbare teknologier, bruk av kråkeboller, samarbeid og revitalisering av kystsamfunnet.

Publisert :
Sist oppdatert :