Hopp til hovedinnhold

Grønnere skipsfart i Sør-Europa gir norske markedsmuligheter

Flere av landene i Sør-Europa satser på grønn omstilling av skipsfarten. Det kan bety eksportmuligheter for norsk næringsliv. Her fra havneområdet i Barcelona i Spania.© Getty Images
Flere av landene i Sør-Europa satser på grønn omstilling av skipsfarten. Det kan bety eksportmuligheter for norsk næringsliv. Her fra havneområdet i Barcelona i Spania.
En ny markedsstudie peker på muligheter for norsk næringsliv når Frankrike, Italia og Spania de kommende årene skal omstille egen skipsfart i grønnere retning.  

– Miljø og bærekraft baner nå vei for ambisiøse satsinger på grønt skifte og avkarbonisering av mange næringer i en rekke EU-land. Sjøtransport er en svært energikrevende sektor med betydelig utslipp. Flere tiltak er tatt eller er planlagt innført på europeisk og nasjonalt nivå for få til reduksjoner i karbonutslippene i skipsfarten. Her kan norsk næringsliv bidra, sier Heidi Dahl, avdelingsleder ved Innovasjon Norges kontor i Milano.

Markedsforhold og mulige forretningsmuligheter for norske maritime klynger og maritim industri er tema for markedsundersøkelsen som Innovasjon Norges kontor i Frankrike, Italia og Spania nå har gjennomført.

Grønn maritim eksport

Satsing på mer grønn maritim eksport var et av tiltakene som ble presentert da næringsminister Jan Christian Vestre i mars i år lansert sin «Hele Norge eksporterer»-satsing. Målet er styrke norsk eksport, med en ambisjon om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. 

Karbonnøytral

Mulighetene for styrket grønn norsk eksport kan ligge i Europa. EUs klimapakke - Klar for 55 (Fit for 55) - har som mål å redusere karbonutslippene med minst 55 prosent innen år 2030. Det overordnede målet er at Europa skal bli det første karbonnøytrale kontinentet i år 2050. Fra 2025 blir det også iverksatt et strengt kontrollregime for skipstrafikken i Middelhavet, med 0,1 prosent som grense for svovelinnhold i drivstoffet som skipene bruker.

Godt grunnlag

Som del av markedsundersøkelsen har Innovasjon Norge også undersøkt konkurransesituasjonen og hva som foreligger av nasjonale og regionale miljø- og klimakrav og utslippsmål i forhold til anbudsprosesser i de tre landene. I tillegg inngår infrastruktur og en kartlegging av kundegrupper, potensielle samarbeidspartnere og aktuelle større kontrakter som kan bli lyst ut i fremtiden.

– I sum peker studien vi har gjort på et tydelig grønt skifte i tre viktige land med stor aktivitet innen skipsfart. Dette er igjen med på å skape muligheter for norsk leverandører av kunnskap og teknologi. Markedsundersøkelsene gir et rimelig godt grunnlag for større og enda mer målrettede satsinger, og vi opplever også at det allerede er stor interessen for dette satsingsområdet i maritim næring i Norge, sier Heidi Dahl ved Innovasjon Norges kontor i Milano.

Tre rapporter

Markedsundersøkelsen og hovedfunnene i den foreligger nå i form av tre rapporter – en for hvert av de tre markedene. Hovedkonklusjonene i rapportene er som følger:

Frankrike
Frankrike er et av de viktigste maritime og elvetransportmarkedene i Europa med 564 havner, 360 millioner tonn bearbeidet gods, 30 millioner passasjerer per år, 560 registrerte handels- og servicefartøy og mer enn 1000 ferger for elvetransport.
Det er en sterk politisk ambisjon om å fjerne karbonutslippene fra den franske transportsektoren. Markedet for lav- og nullkarbonløsninger i maritim transport og på vannveiene innenlands i Frankrike er allerede voksende, men det forventes å vokse betydelig mer de neste årene. Tilgjengeligheten av offentlig finansiering til utvikling av lav- og nullkarbonløsninger i maritim og innlands vannveissektor inkluderer 650 millioner euro for maritim sektor, 175 millioner euro til modernisering av innlands vannveier, 200 millioner euro til oppgradering av grønnere havner og 9,1 milliarder euro til utvikling av hydrogenindustri og teknologi.
Det foreligger en rekke ulike initiativ knyttet alternative energiløsninger både til havs og på vannveiene innenlands, med ulike stadier av modenhet. Norske bedrifter har anerkjent kompetanse og kan bidra til implementering av lav- og nullkarbonløsninger i Frankrike.

Italia
I Italia har implementeringen av ny teknologi bidratt til å gi rederiene økt oppmerksomhet og forpliktelser når det gjelder energieffektivitet og bærekraft. Det har blant annet gitt seg utslag både i bygging av nye energieffektive skip og i ombygginger av eksisterende fartøy.
Også italienske havner spiller en nøkkelrolle for energiovergangen i sektoren, med bygging av infrastruktur og bunkrings- og lagringsanlegg for alternative drivstoff, inkludert elektrisk energiforsyning.
Det grønne skiftet i skipsfarten i Italia blir ytterligere styrket av en rekke finansieringsmuligheter gjennom National Recovery and Resilience Plan (PNRR). PNRR finansierer og støtter grønne prosjekter som flåtefornyelse (800 millioner euro) og modernisering og forbedring av havner, inkludert landstrømløsninger (1,47 milliarder euro).

Spania
Den spanske kystlinja på 7800 kilometer utgjør mer enn 75 prosent av omkretsen til det spanske territoriet. Den spanske maritime sektoren, inkludert alle økonomiske aktiviteter knyttet til havet, er viktig for spansk økonomi. Spania er på en andreplass i Europa når det gjelder anløp av cruiseskip, og spanske havner er blant havnene med høyest containertrafikk i Europa. Spania er også en viktig aktør innen offshore vindkraft, og med erfaring fra tradisjonell skipsbygging er spanske verft aktive i det europeiske havvindmarkedet.
Bruk av flytende naturgass er i dag et av de få alternativene som er tilgjengelig for å redusere utslippene fra maritim transport. Det foreligger også her en nasjonal plan for finansiering av omstilling og styrking av den maritime verdikjeden med 310 millioner euro. I tillegg er det satt av nær 7 milliarder euro som skal bidra til å fremme overgangen til ren energi gjennom utvikling av hydrogenindustri i Spania.

----------------------------------------
Rapportene om mulighetene innen grønn skipsfart i Frankrike, Italia og Spania kan fås ved å kontakte Innovasjon Norges kontor i de respektive landene.

Frankrike:
Kontakt: Sandra Elise Vespestad, seniorrådgiver Innovasjon Norge, Paris
Sandra.elise.vespestad@innovasjonnorge.no, M +47 959 27 611

Italia:
Kontakt: Emanuela Teani, seniorrådgiver, Innovasjon Norge, Milano emanuela.teani@innovationnorway.no, M +39 329 2639315

Spania:
Kontakt: Marie Ramsdal, markedsrådgiver, Innovasjon Norge, Madrid
marie.ramsdal@innovationnorway.no,

Publisert :
Sist oppdatert :