Hopp til hovedinnhold

Grønnere skipsfart kan gi norske eksportmuligheter

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
– En mer bærekraftig utvikling av skipsfarten globalt skaper også norske eksportmuligheter, mener administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
En mer bærekraftig utvikling av skipsfarten globalt kan gi norske eksportmuligheter, viser ny rapport.  – Her har Norge muligheten til å ta en ledende rolle, mener administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

Mandag 21. mars mottok Klima- og miljøminister Espen Barth Eide rapporten «Grønn maritim – status for omsetning, verdiskaping og sysselsetting». Rapporten er utarbeidet av Menon, og peker på at kommende store utslippskutt fra maritim sektor både internasjonalt og nasjonalt kan bety nye norske eksportmarkeder, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

– Dette er en rapport som peker muligheter innen en viktig norsk næring. Den maritime næringen har lenge vist evne til å vise vei innen grønn teknologiutvikling og innovasjon, for eksempel gjennom å ta i bruk elektriske ferger. Her har det offentlige vært en viktig pådriver og samarbeidspartner, og vi har kunnet bruke hjemmemarkedet til viktig pilotering og testing. Det gir oss fortrinn og en oppskrift som kan brukes også på andre områder, sier Håkon Haugli.

Fremst i verden

Ifølge rapporten er Norge allerede blant de fremste i verden til å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi. Målet er at Norge skal halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og internasjonalt jobber Norge for et nullutslippsmål i 2050.
– Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi, og denne rapporten viser at denne næringen kommer til å spille en viktig rolle når Norge nå går inn i det grønne skiftet. Potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser i norsk maritim sektor er stort. Norge kan bli best i verden på grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lavutslippsfartøy

Siden 2010 har andelen lav- og nullutslippsfartøy som er bygget ved norske verft vært betraktelig høyere enn verdensflåten sett under ett. Ifølge rapporten er nå rundt 23 prosent av den norske flåten lavutslippsfartøy og én prosent nullutslippsfartøy. Til sammenligning er 4,5 prosent av verdensflåten lavutslippsfartøy, mens kun 0,1 prosent er nullutslippsfartøy. Samtidig pekes det på at 84 prosent av alle patenter knyttet til maritim grønn teknologi er hjemmehørende i Japan, Kina og Sør-Korea.
– Det er en utfordring. Men vi har i Norge allerede en rekke initiativ som kan bidra. Næringsministeren pekte nylig på grønn maritim eksport som et prioritert satsingsområde. Basert på det faktum at vi har en komplett maritim klynge som dekker hele verdikjeden, har vi et unikt utgangspunkt. I tillegg har vi som utgjør virkemiddelapparatet samarbeidet om utvikling av viktige grønne løsninger via Pilot E, et samarbeid som nå styrkes ved en nylig signert avtale mellom fem sentrale virkemiddelorganisasjoner. Målet er å øke takten i næringsutviklingen gjennom grønn vekst, sier Håkon Haugli.

Han viser dessuten til at norsk maritim næring nå jobber med å sikre seg grønne posisjoner, for eksempel i et viktig marked som Kina. Det skjer gjennom en strategisk satsing i regi av et knippe ledende selskaper, støttet av Innovasjon Norge, der målet er å sikre Norge markedsandeler og eksportmuligheter når Kina skal fornye sin store flåte av ulike fartøy.
Rapporten som ble presentert mandag skal gi underlaget for regjeringens videre arbeid med utslippsreduksjoner, verdiskaping og sysselsetting i maritim sektor samt innsats for å øke grønn eksport. Rapporten er finansiert av Klima- og miljødepartementet og et konsortium bestående av Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge, Enova, Forskningsrådet, Rederiforbundet og NCE Maritime Cleantech.

Publisert :
Sist oppdatert :