Hopp til hovedinnhold

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Illustrasjon av Viridis el-skipFoto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som har fått støtte av Pilot-E i 2021. Pilot-E-samarbeidet mellom virkemiddelaktørene vil fortsette med denne nye avtalen.
Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve rask omstillingstakt og gjennomgripende innovasjoner – også for å gi norsk næringsliv konkurransekraft i fremvoksende internasjonale markeder.

Krevende innovasjonsløp forutsetter et sømløst virkemiddelapparat som er godt koordinert for å sikre effektiv virkemiddelbruk fra forskning til marked. Derfor styrker Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova nå samarbeidet gjennom en ny avtale som skal bidra til det grønne skiftet og som skal bedre tilbudet til kundene, forskning og næringsliv.

Virkemiddelapparatet og det grønne skiftet

Målet med avtalen er et utfyllende og sammenhengende virkemiddelapparat som er en del av det grønne skiftet og som gir en forenkling for brukerne.

- Jeg er svært tilfreds med at vi nå er kommet et langt stykke i økt strategisk samarbeid knyttet miljø- og klimarettet næringsutvikling. Dette vil være med på å øke farten i omstillingen som norsk næringsliv står midt oppe i, og er en viktig for at vi alle skal gi våre kunder de beste løsninger som vil styrke deres internasjonale konkurransekraft, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Samarbeidet vil blant annet omfatte felles utlysninger og bedre koordinering av virkemiddelapparatets tjenester mot forskning og næringsliv. Dette vil kunne skape grønne, innovative og lengre verdikjeder og raskere utviklingsløp for prosjektene fra idé til marked.

Fremover vil det også bli et økt samarbeid rundt digitalisering og kompetansedeling mellom aktørene. Det vil gi administrative besparelser og et mer brukervennlig virkemiddelapparat.

I avtalen vektlegges blant annet følgende punkter:

  • Virkemiddelsamarbeid - koordinering av virkemiddelbruk og utvikling av felles utlysninger.
  • Samarbeid om mobililisering, analyser og identifisering av felles satsingsområder
  • Samarbeid om systemutvikling - samarbeid om forvaltning og informasjonssystemer som forenkler, øker brukervennligheten og kvaliteten, samt felles metoder og kompetanse
  • Digitalisering - Deling av data, datainnhenting/behandling og tilgjengeliggjøring

Pilot-E

Siden 2016 har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hatt en felles ordning – PILOT-E - med årlige felles utlysninger av midler fra de tre organisasjonene. Dette har blitt svært godt mottatt av brukerne, og bidrar til at flere kan gå raskere fra ide til marked for klimavennlige produkter og tjenester i Norge og internasjonalt.

Den nye avtalen bygger videre på de gode erfaringene fra PILOT-E for å ytterligere bidra til effektivitet og et mer sømløst og målrettet virkemiddelapparat for grønn vekst.

Avtalen er signert av:

  • Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova
  • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet
  • Roy Vardheim, administrerende direktør, Gassnova
  • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
  • Andreas Enge, konstituert administrerende direktør, Siva

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Gassnova vil i løpet av våren avklare detaljene rundt samarbeidsavtalen.

Publisert :
Sist oppdatert :