Hopp til hovedinnhold

Regjeringen med storsatsing på norsk eksport

Daglig leder Håkon Haugli og næringsminister Christan VestreFoto: Innovasjon Norge
Næringsminister Jan Christian Vestre har presentert en ambisiøs satsing for å styrke norsk eksport. Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge støtter og vil bidra til å følge opp ambisjonene. 
Regjeringen vil øke norsk eksport med nye næringsrettede tiltak.   – Vi hilser ambisjonene velkommen. Vi er og skal være tett på bedrifter over hele landet og kjenner behovene i markedene. Vi er klare for å fylle den utvidede rollen Innovasjon Norge gis, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.  

«Hele Norge eksporterer» er satt som tittel for den nye satsingen som næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i dag. Målet er at eksporten fra Norge utenom olje og gass skal økes med 50 prosent innen 2030. Regjeringen vil at myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tett sammen for å styrke og øke norsk eksport.

– Vi har både gode enkeltspillere og konkurransefortrinn, men for å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på lag. Det er det denne satsingen handler om, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Styrking av det strategiske eksportrettede arbeidet, satsing på havvind og grønn maritim eksport, finansering av eksportrettede investeringer, støtte til næringsfremme og utvikling av et nasjonalt merkevareprogram er blant tiltakene som næringsministeren nå vil iverksette.

Tillit

– Vi er fornøyde med ambisjonene i satsingen. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og målrettede strategiske satsinger er viktige grep. Det er også i tråd med behov vi har sett og forslag vi har fremmet. Vi er også takknemlige for den tilliten Innovasjon Norge vises, både gjennom nye oppdrag og i anerkjennelsen av vår sentrale rolle for å fremme eksport, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Av de nye tiltakene som næringsminister lanserer får Innovasjon Norge ansvaret for to nye ordninger, en tilskuddsordning for næringsfremme og messedeltakelse, og et kompetanseprogram for merkevarebygging.

Ulike næringsfolk samletFoto: Innovasjon Norge
Adm.dir. Håkon Haugli fra Innovasjon Norge, Adm. dir. Ole Erik Almlid fra NHO, Næringsminister Jan Christian Vestre, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Adm.dir. i Eksfin Tone Lunde Bakker og leder for det nye Eksportrådet Arvid Moss.

– Etter at det tidligere Eksportrådet i 2004 ble en del av Innovasjon Norge har eksport vært en av kjerneoppgavene våre. Det er avgjørende viktig å kunne se næringsutvikling hjemme i sammenheng behovene i utenlandske markeder. Her har Innovasjon Norge en nøkkelrolle gjennom tilstedeværelse i alle fylker her hjemme og i de viktigste internasjonale markedene, sier Haugli.

Her er de nye satsingene:

 • Nasjonalt Eksportråd:
  Regjeringen oppretter nå et Nasjonalt Eksportråd, som skal gi råd og innspill til næringsministeren og utforme forslag til 5-10 større strategiske eksportsatsinger. Rådet vil bestå av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat. Sekretariatet skal bestå av representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer, og virkemiddelaktørene skal bidra. Selve gjennomføringen av de strategiske satsingene vil skje i form av oppdrag til det eksisterende virkemiddelapparatet.

Som følge av den nye modellen vil Eksportstrategirådet, som ble etablert i 2021 og som foreløpig ikke har noen ansatte, avvikles som etat. Dette vil også bidra til forenkling av virkemiddelapparatet ved at antall virkemiddelaktører reduseres.

 • Havvind og maritim eksport:
  Etter råd fra næringslivet lanseres det allerede nå to nye norske strategiske eksportsatsinger. Havvind og mer grønn maritim eksport blir de nye store satsingene det skal legges virkemidler og tyngde bak. Norge allerede har teknologi og kompetanse på disse områdene som kan konkurrere om fremtidige eksportandeler. Prioriteringene er i tråd med regjeringens mål om en mer aktiv næringspolitikk.
 • Eksportrettet finansiering:
  For å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer får Eksfin også mulighet til å gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter. Tiltakene skal bidra til at Eksfins tilbud blir mer klimarelevant og aktuelt for eksportrettede bedrifter som investerer i Norge. Sammen med økte rammer for grønne lån i Innovasjon Norge skal dette bidra til å akselerere den grønne omstillingen.
 • Eksfin til Stavanger og Ålesund
  Regjeringen har også besluttet at Eksportfinansiering Norge (Eksfin) skal etablere sterkere regional tilstedeværelse i Ålesund og Stavanger. Hensikten er å styrke kontakten med næringslivet i viktige eksportregioner. Kontorene skal åpnes i 2022, med to ansatte på hvert sted.
 • Støtte til næringsfremme
  Innovasjon Norge får ansvaret for en søknadsbasert ordning der bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Flere EU-land har slike ordninger og mange bedrifter har etterlyst tilsvarende i Norge.
 • Made in Norway:
  «Made in Norway» er satt som navn på et nytt nasjonalt merkevareprogram - et kompetanseprogram som skal sette næringer, klynger og bedrifter bedre i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer. Det vurderes også utvikling av en ny nasjonal merkeordning og kvalitetsstempel som kan øke betalingsviljen for norske løsninger.
Publisert :
Sist oppdatert :