Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Statsstøtteregelverket

  Denne veiledningen gir deg innsikt i hvilke føringer Statsstøtteregelverket legger på våre tildelinger til norske bedrifter.

  Formålet med Statsstøtteregelverket

  Som følge av Norge medlemskap i EØS, er Norge underlagt det samme statsstøtteregelverket som i EU. Utgangspunktet er at statsstøtte, nærmere definert, er forbudt, men det finnes relativt omfattende unntaksregler. All støtte som Innovasjon Norge innvilger må gis i henhold til statsstøtteregelverket. Regelverket inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støttegrad (støtteintensitet) for de ulike aktivitetene mv.

  Konsekvensene av å bryte statsstøtteregelverket er at statsstøtten skal kreves tilbake. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for den aktuelle bedriften, og det fokuseres derfor – i alle saker som besluttes – på at man skal ha god sikkerhet for at støtten er lovlig.

  Formålet med denne veiledningen

  Denne veilederen redegjør for 1) SMB-definisjonen, 2) generelle vilkår for lovlig statsstøtte og 3) de særlige vilkår som gjelder for den enkelte støttehjemmel. Med støttehjemmel menes her den aktuelle artikkelen som anvendes i den enkelte sak, f.eks. FoU-artikkelen (art. 25) eller SMB-investeringsstøtte-artikkelen (art. 17).

  Det tas forbehold om at denne teksten kun angir hovedtrekkene ved regelverket, gjengitt i noe forenklet form. I saksbehandlingen vil det gjøres statsstøtterettslige vurderinger basert på Innovasjon Norges forståelse av primærrettskildene. Innovasjon Norges interne veileder, som går mer i detalj, er tilgjengelig på norsk her og engelsk her.

  1) SMB-definisjonen  

  I statsstøtteregelverket skilles det mellom små, mellomstore og store bedrifter. Det er størst adgang til å gi statsstøtte til små bedrifter og minst til store bedrifter. De tillatte prosentvise støttesatsene er også størst for små bedrifter og minst for store bedrifter. Det er derfor sentralt å kjenne til kriteriene for når en bedrift kan klassifiseres for liten eller mellomstor. Definisjonen baseres på følgende tre kriterier:

  • antall årsverk
  • årlig omsetning
  • årlig samlet balanse

  Tallene skal hentes fra siste offentlig tilgjengelige årsregnskap for bedriften.

   

   

  2) Generelle vilkår for lovlig statsstøtte

  All støtte fra Innovasjon Norge skal være i overenstemmelse med Statsstøtteregelverket. Det innebærer: 

  Det kan ikke tildeles støtte utover den støtteintensitet som er fastsatt for det formål støtten er begrunnet i. I beregningen av støtte skal alle former for støtte regnes med. Støtten regnes i prosent av prosjektkostnadene, dvs. de kostnadselementene som kan tas med i beregningsgrunnlaget.  Når det gis støtte til samme prosjekt fra flere offentlige kilder med ulike formål, er hovedregelen at den samlede støtten, i relasjon til de samme kostnadene, ikke overstiger støttetaket for det formålet som har det høyeste støttetaket.

  Støtte må i de aller fleste tilfeller ha insentiveffekt, dvs. være utløsende.

  I statsstøtteregelverket er det forbud mot å gi støtte til visse «eksportrelaterte aktiviteter». 

  Det er ikke anledning til å gi støtte til bedrifter som er «i vanskeligheter». 

  Det er ikke tillatt å gi støtte dersom støttemottaker er under forfølgning for et utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter beslutning i ESA. 

  Mer informasjon om disse bestemmelsene i Statsstøtteregelverket er nærmere utdypet her.

   

  3) De særlige vilkår som gjelder for den enkelte støttehjemmel

  Denne veilederen presenterer de særlige vilkårene for et utvalg av støttehjemler (artikler) som i foreliggende situasjon er spesielt praktiske.

  «GBER» viser til Gruppeunntaksregelverket, som er en samling med støttehjemler (artikler) som kan anvendes (en eller flere) i den enkelte sak.

  Investeringsstøtte til SMB (GBER art. 17)

  Støtte til konsulentbistand (GBER art. 18)

  Støtte til SMB til deltagelse på messer (GBER art. 19)

  Støtte til etablering og oppstart (GBER art. 22)

  Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (GBER art. 25)

  Innovasjonsstøtte til SMB (GBER art. 28)

  Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (GBER art. 29)

  Støtte til opplæring (GBER art. 31)

  Støtte til investeringer i tiltak for miljøbeskyttelse utover EU-standarder eller økt miljø-beskyttelsesnivå dersom det ikke finnes EU-standarder (GBER art. 36)

  Støtte til investering for tidlig tilpasning til EU-standarder (GBER art. 37)

  Støtte til investeringer for å fremme fornybare energikilder (GBER art. 41)

  Støtte til investeringer i gjenvinning og gjenbruk av avfall (GBER art. 47)