Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i Polen

En enslig vindmølle i en eng av masse solsikker© Gustavo Quepón
Fornybar energi er på rask fremvekst i Polen som nå beveger seg bort fra kull som energikilde. Nye markedsmuligheter skapes av store overføringer fra EU sammen med nye lover og rammebetingelser.

Fra å være et land med høy grad av luftforurensing og stort utslipp av CO2, beveger nå Polen seg raskt i retning av å bli et land med større innslag av fornybar energi. Endringen vi nå ser er sammensatt, og forårsaket blant annet av høyere kullpriser. Også klare forventninger blant Polens innbyggere er noe av årsaken til at utviklingen nå skyter fart.

Fra kull til fornybar

Mesteparten av Polens elektrisitet og primærenergi er basert på kull. Dette gir store CO2-utslipp og ikke minst utfordringer i forhold til EUs strategi for å øke andelen fornybar energi. Frem mot 2020 har Polen et mål om å øke andelen av fornybar energi fra 11% (2014) til 15,5 %, hvorav 19,3% av elektrisitet og 17% for varme og kjøling skal komme fra fornybare kilder. Disse ambisiøse målene kan det være vanskelig å oppnå med mindre en sterk akselerasjon i implementeringen av fornybare teknologier finner sted.

Parisavtalen – etter COP24 - en kamp for ren luft

I løpet av COP24 fremhevet media på FNs verdensomspennende klimatoppmøte i Katowice i desember 2018 at mange polske byer ligger svært høyt på EU-listen over steder med mest alvorlig luftforurensning. Utfordringene med hensyn til ren luft gir store muligheter for lansering av norsk teknologi i RES-sektoren, smartnett teknologi, samt løsninger for konvensjonelle energisektorer, som CCS og andre rene kullteknologier. Dette gjelder også for slike energibærere som hydrogen og andre løsninger for energilagring.

Endringer i lovgivning om fornybar energi - forventet ny markedsdynamikk

Lover implementert de siste årene med tilhørende forskrifter skaper nå ny dynamikk i markedet. Et system med auksjoner, i stedet for grønne sertifikater, har blitt operativt fra 2017. Dette systemet inkluderer fornybare energikilder som brenning av biomasse samt mindre lokale anlegg, som biogass, geotermiske løsninger og småkraftverk i kombinasjon med utbedring av lokale vassdrag og økt biodiversitet, og kan åpne relevante markedsmuligheter. Offshore vind får nå også økt oppmerksomhet da det er meget gunstige vindforhold utenfor kysten.

Nylig, ble det implementert en ny lov om energiøkonomisering. Dette feltet åpner opp for norske selskaper med kunnskap om reduksjon av energiforbruk og overføring av energi. Eksempler er produkter og tjenester for energieffektive (sertifiserte) bygg. Andre muligheter ligger i «Grønne byer» som kan inkludere effektiv trafikkavvikling ved hjelp av Intelligente Trafikksystemer (ITS).

Vannkvalitet

Polen mangler ikke vann, men har utfordringer med vannkvaliteten og håndtering av avløpsvann. Det er igangsatt et omfattende arbeid med å modernisere avløpssystemer, og utvikling av systemer for å redusere vannforbruk samt bygging av vannreservoarer. Dette gir muligheter for selskaper med kompetanse innenfor rensing, måling og effektivitet.

Ny avfallslovgiving

Ny avfallslov er innført ihht EUs direktiver på avfall. Loven gir kommunene eierskap og ansvar for å håndtere avfallsproblematikken. Fremdeles er der utfordringer knyttet til gamle selskapsstrukturer, men der åpnes nå muligheter for selskaper innenfor resirkulering, gjenvinning
samt produksjon av energi fra avfall og slam.

Bærekraftig håndtering av avfall fra drikkevareemballasje

Norge, Sverige og Finland er de europeiske lederne innen bærekraftig håndtering av emballasjeavfall fra drikkevarer, og deres innskuddssystemer gir høye innsamlingsgrader av høykvalitets materiale for materialgjenvinning. Ved å dele beste praksis fra disse landene, bidrar IN til utvikling av sirkulærøkonomimodeller i andre land og styrker de nordiske landenes posisjon som kunnskaps- og Clean-Tech kompetansesentre overfor andre regioner i Europa.

Ambisiøse mål gir muligheter

Polen har som mål å øke andelen fornybar energi fra 14% (2018) til anslagsvis 28% (2030). For å kunne nå dette er de avhengige av å ta i bruk fornybar teknologi i stor skala. Her vil norske bedrifter kunne bidra med sine tjenester og teknologi.

Solenergi størst

Solenergi er det som per i dag vokser mest, og den raske utviklingen innenfor dette området skjer i alle deler av markedet. Spesielt gjelder dette installasjoner som er finansiert av statlige og regionale finansieringsordninger. Det er observert en sterk utvikling også i fullt kommersielle prosjekter, spesielt for virksomheter der elektrisitet står for en viktig andel i driftskostnadene. Også i kommersielle prosjekter kan vi se en klar utvikling, spesielt for virksomheter der elektrisitet er en viktig del av driftskostnadene.

Nye muligheter innen vindkraft

Foreløpig utgjør den samlede kapasiteten av vindkraft på land ca. 8 prosent av den polske kraftproduksjonen. Utviklingen i denne sektoren ble stoppet av en ny lovgivning i 2016 som begrenset muligheten for nye landbaserte vindmøller. Denne lovgivningen vil bli endret i løpet av året, slik at utviklingen innen vindkraft igjen kan fortsette. Før utgangen av mars er det også forventet at regjeringen vil vedta endringer som kommer til å fremskynde utviklingen av havvindparker.

Andre forretningsområder innen polsk energisektor

Utvikling fremover vil gjøre det nødvendig med smartere nett- og energilagringsløsninger. I tillegg vil det for norske selskaper kunne være muligheter innenfor blant annet

  • energibesparende teknologier
  • bruk av hydrogen
  • energilagring

Hvis du ønsker å vite mer om dette, finner du utfyllende informasjon i rapporten GG Clean Air Poland (pdf).

Publisert :
Sist oppdatert :