Hopp til hovedinnhold

Havmineraler i Japan

Japan sea of ManazuruFoto: Ryo Yoshitake, Unsplash
Havmineraler kan bli det neste industri-eventyret for Norge. I Japan gjennomføres det fullskala pilotering for kommersiell utvinning av mineraler på havbunnen. Norske bedrifter kan bli en viktig brikke i dette arbeidet med vår erfaringer fra offshore-sektoren og derfor kunne knytte gode internasjonale samarbeid med land som Japan.

Japan er et øyrike med få naturressurser og er helt avhengig av import av råmaterialer til sin produksjonsindustri. For å redusere avhengigheten av import av kritiske ressurser ser Japan nå på deres egen havbunn som strekker seg over et område 12 ganger deres landareal for å sikre tilgang til strategiske mineralressurser. Disse ressursene er funnet i områder med vulkansk aktivitet, såkalte hydrotermale skorsteiner, i tillegg til på havbunnen og lengre ned i jordskorpa. Undersøkelser viser forekomster av kobolt, kobber, mangan, nikkel, sink, litium, platina, titan og sjeldne jordarter for å nevne de viktigste.

Japan forbereder en ny havmineral–næring

Ambisiøse nasjonale programmer for leting og utvinning er initiert. De bygger på et betydelig kunnskapsgrunnlag gjennom forskning. Her skaffes det viktig informasjon om mineralmengder og utstrekning på forekomstene. Programmene mobiliserer Japans industriaktører som sammen med ressurspersoner fra akademia skal utvikle anvendbar teknologi for å utvinne mineralressursene.

Disse nasjonale programmene vil strekke seg ut i neste tiår med ambisiøse tidslinjer for kommersiell drift gjennom å mate ny teknologi og kunnskap inn i privat sektor. Miljøaspektet vektlegges i alle deler av operasjonene for at fremtidig utvinning skal skje på en så skånsom måte som mulig.

Japanske konsortium utnytter nå den operative erfaringen de har fått gjennom disse programmene for design og utvikling av standarder for utstyr og prosesser og forbedringer av teknologi brukt i tester og piloter.

Japan er tidlig ute i fullskala pilot testing og har så langt inkludert kun japanske partnere i de nasjonale prosjektene. Det ligger også et behov for teknologibeskyttelse i dette og et ønske om å sikre nasjonale interesser. Økt internasjonal oppmerksomhet for havmineraler vil også påvirke Japans forståelse og betydning av internasjonalt partnerskap for å nå egne mål, ikke minst på miljøkonsekvensområdet.

Bygge på erfaringer

Norges erfaringer fra offshore olje- og gassvirksomhet kan være verdifulle samarbeidspunkter for de pågående japanske initiativene og vice versa.

- Norges erfaringer med dyphavsoperasjoner fra olje- og gassindustrien kan være verdifulle bidrag for den videre teknologiutviklingen som er nødvendig.
- Norges erfaringer med ressursforvaltningen av olje- og gassvirksomheten kan være verdifulle bidrag i utviklingen av det regulative rammeverket for de markedene som søker å etablere egen industriell havmineralaktivitet.
- Norske industriklynger har posisjonert seg for å imøtekomme nye markeder som leverandører til krevende subsea-løsninger, med erfaringer fra olje- og gassektoren.
- Norsk forskningsaktivitet innen leteteknologi, miljøstudier og konsekvensutredninger vil kunne være spesielt attraktivt i forhold til et japansk-norsk forskningssamarbeid.

Myndighetene har lagt grunnlaget

De seneste funn av havmineraler på havbunnen i norsk økonomisk sone ble gjort i 2018. Funnene kommer i parallell til “havbunnsmineralloven” som ble vedtatt og effektueres fra 1. juli 2019. Resultatet vil bli et lovgivende rammeverk som vil regulere leting og utvinning av havmineraler på norsk kontinentalsokkel. Olje- og energidepartementet som er ansvarlig department for styringen av havmineralaktiviteten har gitt Oljedirektoratet mandatet med å kartlegge havmineralressursene på norsk sokkel.

En helt ny industrisektor

Havrommet har alltid vært en kilde til verdiskapning i Norge. Med den samlede teknologiekspertisen som er opparbeidet fra dyphavsoperasjoner i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er det grunn til å forvente at utvinning av havmineraler kan bli en ny industrisektor for Norge i fremtiden.

Funnene av mineralforekomster på Mohnsryggen i 2018 indikerer at det eksisterer konsentrasjoner av kobber, sink, kobolt, nikkel, vanadium, wolfram og sølv. Mange av disse mineralene er essensielle for anvendelser i det grønne skiftet. Med en overgang til økt elektrifisering og økt bruk av elektronisk utstyr i vårt daglige liv, vil behovet for å sikre materialer til nøkkelkomponenter i fremtidens teknologi løftes til lands nasjonale interesser. Det ser vi veldig tydelig i Japan i dag.

Muligheter for norske bedrifter

Havmineralutvinning som industri er i en veldig tidlig fase. De teknologiske utfordringene som eksisterer for å kunne igangsette større skala kommersiell aktivitet vil gi norske teknologileverandører innen maritim- og subsea-industri et godt mulighetsrom. Nødvendigheten av en miljømessig bærekraftig utvinning kommer også med klare utfordringer og muligheter for norske forsknings- og utviklingsaktører. Det vil være behov for å utvikle metoder og teknologi for å kunne sikre en skånsom høsting av havets mineraler. Internasjonalt samarbeid er her essensielt for å sikre at dette blir ivaretatt der virksomheten igangsettes.

Innovasjon Norges Tokyo kontor vil følger med på utviklingen i de japanske programmene for utvinning av havmineraler. Vi vil promotere muligheter for samarbeid for både forsknings- og næringsaktører i Norge etterhvert som denne næringen gradvis modnes.

For mer informasjon om aktiviteter relatert til havmineralutvinning i Japan, kontakt vår eksperter:

Michal Louis Berg
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Tokyo
michal.louis.berg@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :