Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge – et særlovselskap med klare mål

Innovasjon Norge er et særlovselskap etablert i henhold til lov om Innovasjon Norge, og eiet av Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene.

Eierne har fastsatt en målstruktur som er felles for alle selskapets oppdragsgivere.

  • Formål: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.
  • Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter.
  • Tre delmål: flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter, flere innovative næringsmiljøer

Selskapet skal rapportere på målene gjennom det fastsatte (MRS) mål og resultatstyringssystemet, med de mål og indikatorer som der er fastsatt. Sammen med evalueringer og andre analyser skal dette gi grunnlag for å vurdere Innovasjon Norges måloppnåelse. Uavhengige evaluatorer og SSB forestår mye av resultatrapporteringen for å sikre et høyt faglig nivå og armlengdes avstand.

Innovasjon Norges måles på de effekter som skapes hos sine kunder, oppfyllelse av oppdragsgivernes prioriteringer og evnen til å risiko-avlaste og støtte norsk næringsliv.
Innovasjon Norge har ikke tradisjonelle bedriftsøkonomiske mål, men har en klar forventning om god økonomistyring og en kostnadseffektiv drift.

Selskapets låneaktiviteter skal gå med overskudd over tid, mens øvrige aktiviteter (tilskudd, rådgivning, profilering, nettverk, kompetanse) skal resultatmessig gå i null. Hovedinntekt er offentlige bevilgninger.

Det avlegges årsregnskap som fastsettes i foretaksmøte, og det utarbeides oppdragsgiverrapporter til selskapets oppdragsgivere. I tillegg publiseres en digital årsrapport som gir et godt innblikk i selskapets samlede aktiviteter og resultater.

Det vises til årlige statsbudsjett fra NFD for en nærmere beskrivelse av Innovasjon Norges mål og resultatstyringssystem.

Årlige bevilgninger over statsbudsjettet

Ved hvert statsbudsjett får Innovasjon Norge tildelt penger som skal plasseres i norsk næringsliv med mål om å utløse mer innovasjon og verdiskaping.

Selskapets oppgave er å levere hele den bevilgede statsbudsjettramme til næringslivet gjennom å tilby finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester.

Det er et mål at disse midlene leveres på en slik måte at de utløser økte investeringer i innovasjon og internasjonalisering, at de stimulerer næringslivet til å ta risiko og tilføre ytterligere kapital, at det skjer noe mer enn det som ellers ville ha skjedd, og at det gir økt verdiskaping.

Dernest er det en forventning om at det ikke skal koste en krone mer enn nødvendig.

Publisert :
Sist oppdatert :