Hopp til hovedinnhold

Missions – hva er det og hvorfor?

Mann som holder på et smart sykkelstativ© Thomas Bjornstad
Vi hører stadig oftere om missions, kalt samfunnsoppdrag på norsk. Men hva er det egentlig, og hvorfor er de relevante for norske bedrifter?  

EU-kommisjonen har identifisert fem samfunnsutfordringer som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. Ved å knytte forskning og innovasjon tettere til politiske strategier, reguleringer og datatjenester, skal det skapes løsninger raskere enn tidligere.

Samfunnsoppdragene skal mobilisere og engasjere nasjonale, regionale og lokale myndigheter, forskere, bedrifter og investorer – og ikke minst lokalsamfunn, europeiske borgere og ungdom.

EU-kommisjonen har satt av €1,89 mrd. for perioden 2021-23, tilsvarende om lag 18 milliarder kroner, som er en del av Horisont Europa. I tillegg forventes det at samfunnsoppdragene får betydelig finansiering også fra andre EU-kilder, nasjonale midler og private investeringer.

Fem samfunnsoppdrag frem til 2030

1. Tilpasning til klimaendringer og samfunnsendringer

Målet til samfunnsoppdraget er at minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn er robuste mot klimaendringer i 2030. Frem til 2023 ønsker Kommisjonen at 60-100 regioner skal delta, og det vil bli satt av €370 mill. i Horisont Europa. Videre vil de ta opp ytterligere 50-100 regioner. 75 av regionene skal være eksempler for resten av Europa på storskala og systematisk klimatilpasning. Regionene skal være til inspirasjon og lærdom for resten av Europa. Samfunnsoppdraget er tett knyttet opp til EUs strategi om klimatilpasning og er et viktig element i den oppdaterte strategien fra 2021.

2. Kreft

Målet er å forbedre livet til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030. EUs kreftplan, Europe’s Beating Cancer Plan, ble lagt frem i februar 2021, og er et av Kommisjonens satsningsområder. Det er satt av €380 mill. i Horisont Europa for perioden 2021-23 til samfunnsoppdraget på kreft. Finansiering til tiltak som er identifisert i kreftoppdraget kommer også fra andre EU4Health, blant annet tiltak som å opprette et nettverk av kraftsenter i EU, en egen plattform for informasjon for å øke folks kunnskap om kreft, og tiltak for å bedre kreftscreening i Europa.

3. Sunne hav, kystområder og vassdrag

Samfunnsoppdraget skal bidra til å gjenopprette sunne hav, kystområder og ferskvann innen 2030. I dag trues havet, kystområder og ferskvann av forurensing, tap av biodiversitet og ekstremvær. Målet med samfunnsoppdraget på hav er å verne om 30 prosent av sjøarealer og restituering av 25000 km elver. I tillegg skal det begrense plastforsøpling og mikroplast, bidra til klimanøytralitet, biodiversitet og økt økonomisk velferd. Det skal etableres et nettverk av fyrtårnprosjekter og blå parker som skal bidra til å nå målene i samfunnsoppdraget, i tillegg til at man skal bedre forvaltningen av vannressursene gjennom digitale verktøy. I perioden 2021-2023 er det satt av €344 mill. i Horisont Europa.

4. Klimanøytrale og smarte byer

For at man skal nå klimamålene satt for 2030 og 2050, spiller byene en nøkkelrolle. Byene står i dag for rundt 70 prosent av CO2-utslippene og 65 prosent av energiforbruket. Samfunnsoppdraget på byer har derfor som målsetting at EU skal ha 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030. Koordinert og støttet av en plattform som skal tilby deltakerbyene metodisk og prosessuell støtte til å adressere tekniske, regulatoriske og finansielle barrierer for gjennomføring av samfunnsoppdraget. Deltagende byer må forberede, signere og implementere klimaby-kontrakter sammen med byens innbyggere og lokale aktører. I tillegg vil det lyses ut fyrtårnprosjekter innenfor byplanlegging, positive energi bydeler og mobilitet. Til sammen er det satt av €360 mill. i Horisont Europa for perioden 2021-2023.

5. Jordhelse og mat

I dag anses 60-70 prosent av EUs jordsmonn til å være i dårlig tilstand. Dette gjør oss sårbare når det gjelder matsikkerhet og effekter av ekstremvær. Vi må sørge for at fremtidige generasjoner arver ren, produktiv og motstandsdyktig jord. Et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprogram kombineres med et nettverk av 100 levende laboratorier og fyrtårn innen 2030. Disse skal utvikle kunnskap gjennom co-creation, eksperimentering, testing og demonstrasjon av løsninger som fungerer under reelle forhold. I dette samfunnsoppdraget vil folks engasjement spille en avgjørende rolle, og ulike partnerskap på tvers av regioner og sektorer skal sikre at jordhelsen blir gjenopprettet og vernes. Sunn jord er avgjørende for bærekraftig landbruk, resistens mot klimaendringer, biologisk mangfold og "null-forurensing". I perioden 2021-2023 har det blitt satt av €320 mill. i Horisont Europa.

Hva betyr dette for norsk næringsliv?

Samfunnsoppdragene setter en tydelig retning for markedsutviklingen - øke tilskudd, redusere risiko, og koordinere virkemidler på tvers av sektorer og fagområder. Disse samsvarer godt med norske styrker og behov. Skal man nå målene og lykkes må man utvikle og ta i bruk ny teknologi, nye systemer og prosesser - og her kan norsk næringsliv bidra.

De første utlysningene til samfunnsoppdragene er forventet å åpne i desember med søknadsfrist allerede i slutten av mars 2022. Norske aktører kan søke på lik linje med andre EU-medlemsland.

Utlysninger vil publiseres på EUs funding and tender portal: Funding & tenders (europa.eu)

For mer informasjon:

Missions in Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

Se opptak av Dialogmøte om EUs samfunnsoppdrag Sunne hav og vann innen 2030

Se opptak av Samfunnsoppdrag (mission) på "Klimanøytrale og smarte byer" og "Klimatilpasning"

Publisert :
Sist oppdatert :