Hopp til hovedinnhold

Om oppdragene

Macro picture of book pages© Louise Donald
Innovasjon Norge er et særlovselskap som får årlige bevilgninger over statsbudsjettet for å utløse mer innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv. Selskapet er eiet av Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. 

Innovasjon Norges oppgave er å tilby finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester til næringslivet. Målet er at disse midlene leveres på en slik måte at de utløser økte investeringer i innovasjon og internasjonalisering, at de stimulerer næringslivet til å ta risiko og tilføre ytterligere kapital, at det skjer noe mer enn det som ellers ville ha skjedd, og at det gir økt verdiskaping.

Innovasjon Norge mottar bevilgninger og oppdrag fra Nærings‐ og fiskeridepartementet, Landbruks‐ og matdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal‐ og distriktsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Klima‐ og miljødepartementet, fylkeskommunene, fylkesmennene og andre offentlige aktører.

Tydelige mål

Eierne har fastsatt en målstruktur som er felles for alle selskapets oppdragsgivere.

Formål: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter.

Tre delmål: flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter, flere innovative næringsmiljøer

Løpende resultat- og effektmålinger

Innovasjon Norges måles på de effekter som skapes hos sine kunder, oppfyllelse av oppdragsgivernes prioriteringer og evnen til å risikoavlaste og støtte norsk næringsliv.
Innovasjon Norge har ikke tradisjonelle bedriftsøkonomiske mål, men har en klar forventning om god økonomistyring og en kostnadseffektiv drift.

Selskapets låneaktiviteter skal gå med overskudd over tid, mens øvrige aktiviteter (tilskudd, rådgivning, profilering, nettverk, kompetanse) skal resultatmessig gå i null. Hovedinntekt er offentlige bevilgninger.

Relevant informasjon

Oppdragsbrev fra departementene

Regelverk og forskrifter for oppdragene

National Legal Basis (ESA)

Policy for finansiering

Lov om Innovasjon Norge

Vedtekter for Innovasjon Norge

Protokoll fra foretaksmøte

Innovasjon Norge - et særlovselskap med klare mål

Innovasjon Norges målstyringssystem og måloppnåelse

Årsrapport 2022

Oppdragsgiverrapport 2023

Godtgjørelsesrapport 2022

Attestasjonsuttalelse om lønn og annen godtgjørelse

Retninglinjer for lederlønn fastsatt av foretaksmøtet 2023

Publisert :
Sist oppdatert :