Hopp til hovedinnhold

Store muligheter i nye anvendelser av tre

En mørk skog med trær tett i tett© Unsplash
Nye anvendelser av tre har et stort verdiskapingspotensial, viser en ny rapport av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Innovasjon Norge.    

Rapporten, som har sett på verdiskapingspotensialet i nye produkter fra massevirke og sidestrømmer fra tremekanisk industri, peker på store muligheter og økt verdiskaping basert på en større grad av norsk videreforedling. I rapporten pekes det på et balansevolum på rundt 18 millioner m3, og et potensial på rundt 6 millioner m3 i økt bruk fra norsk skog fra dagens nivå. Etter nedleggelsene i papirindustrien, har Norge gått fra å være en netto importør av rundtømmer til å bli en netto eksportør, noe som begrenser potensialet som ligger i økt videreforedling.

- Vi ser at etterspørselen etter bioressurser fra skog øker, at det utvikles stadig nye bruksområder innen bioøkonomien og at interessen for investeringer i skog- og trenæringen er voksende. Denne rapporten synliggjør nye muligheter for denne næringen, og hvordan vi kan tilrettelegge for vekst for en sektor i endring, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Viktig rolle i norsk næringsliv

Norske sagbruk spiller en viktig rolle i norsk næringsliv siden nordmenn i større grad enn andre nasjoner benytter tre i bygg. Teknologisk utvikling har nå også gjort det mulig å bygge større bygg av tre. Rapporten viser at dersom etterspørselen etter biobaserte produkter øker, vil trolig verdien av norsk trevirke øke. Dette kan resultere i økte priser og aktivitet, og en større verdiskaping i norske sagbruk. Dette vil igjen føre til et økt volum av bioressurser til andre formål og foredling.

Rapporten viser at det er grunnlag for en noe høyere etterspørselsvekst for biobaserte produkter enn forventet global økonomisk vekst de kommende årene. Men det er store forskjeller mellom produktgrupper, og lokale og regionale markeder. Vekstpotensialet synes å være høyest innenfor biodrivstoff, pellets og enkelte biokjemiske produkter. Det er et mer moderat vekstpotensialet innen hygienepapir, emballasje og trebaserte plater, og lavt for grafisk papir og dyrefor basert på trevirke.

Les hele rapporten her

Publisert :
Sist oppdatert :