• EN
 • Logg inn
 • Om oppdragene

   Louise Donald
  Louise Donald

  Innovasjon Norge er et særlovselskap som får årlige bevilgninger over statsbudsjettet for å utløse mer innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv. Selskapet er eiet av Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. 

  Innovasjon Norges oppgave er å tilby finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester til næringslivet. Målet er at disse midlene leveres på en slik måte at de utløser økte investeringer i innovasjon og internasjonalisering, at de stimulerer næringslivet til å ta risiko og tilføre ytterligere kapital, at det skjer noe mer enn det som ellers ville ha skjedd, og at det gir økt verdiskaping. 

  Innovasjon Norge mottok i 2019 bevilgninger og oppdrag fra Nærings‐ og fiskeridepartementet, Landbruks‐ og matdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima‐ og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, fylkeskommunene, fylkesmennene og andre offentlige aktører. 

  Eierne har fastsatt en målstruktur som er felles for alle selskapets oppdragsgivere. 

  Formål: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 

  Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. 

  Tre delmål: flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter, flere innovative næringsmiljøer 

  Innovasjon Norges måles på de effekter som skapes hos sine kunder, oppfyllelse av oppdragsgivernes prioriteringer og evnen til å risikoavlaste og støtte norsk næringsliv.  
  Innovasjon Norge har ikke tradisjonelle bedriftsøkonomiske mål, men har en klar forventning om god økonomistyring og en kostnadseffektiv drift. 

  Selskapets låneaktiviteter skal gå med overskudd over tid, mens øvrige aktiviteter (tilskudd, rådgivning, profilering, nettverk, kompetanse) skal resultatmessig gå i null. Hovedinntekt er offentlige bevilgninger.

  Relevant informasjon

  Lov om Innovasjon Norge

  Vedtekter for Innovasjon Norge (pdf)

  Protokoll fra foretaksmøte

  Oppdragsbrev fra departementene

  Innovasjon Norge - et særlovselskap med klare mål

  Oppdragsgiverrapport 2020