Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • EU-finansiering

  Ballonger med EU-logo
  Foto: GettyImages

  Trenger du finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende og lønnsom løsning med et globalt markedspotensial? EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, tilbyr en rekke finansieringsmuligheter for næringslivet.

  1. januar 2021 startet Horisont Europa. Med et anslått budsjett på 95,5 mrd. euro er Horisont Europa verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Programmets overordnede mål er å øke europeisk konkurransekraft, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. I tillegg etableres et eget innovasjonsråd (European Innovation Council).

  Hvem kan søke?

  Horisont Europa er åpent for alle typer søkere. Vi bistår små, mellomstore og store bedrifter som søker EU-finansering. 

  Hva kan du søke om?

  For bedrifter er det flere muligheter for å få støtte gjennom Horisont Europa. Nedenfor følger en oversikt over de mest relevante satsingene som en bedrift eller klynge kan søke på alene, eller sammen med andre (europeiske) partnere.

  EIC Accelerator retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

  I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, klynger, universiteter, offentlige aktører eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont Europa-land, og svare på utlysninger innen EUs seks «klynger» (clustere). Støttebeløpet varierer avhengig av utlysning.

  Denne ordningen består av utlysninger som skal bidra til å tilrettelegge for mer samarbeid og sterkere nettverkskoblinger innad og mellom innovasjonsøkosystemer på tvers av sektor, fagområder og land i Europa. Utlysningene retter seg mot en rekke aktører, fks. inkubatorer, akseleratorer, klynger, startups og SMBer, sosiale entreprenører osv.

  Vi tilbyr dybderådgivning, markedsorientering og kundeorientering til bedrifter og klynger for å hjelpe dem til å lykkes med sin søknad. Vi organiserer blant annet kurs, workshops for mindre grupper og søknadsgjennomlesning. For norske bedrifter som søker EIC Accelerator tilbyr vi også pitche-trening samt oppfølging av bedriften dersom den mottar EU-finansiering. 

  Muligheter i andre EU-programmer

  I tillegg til Horisont Europa kommer det også mange muligheter for norske bedrifter i andre EU-programmer. Disse programmene er i støpeskjeen nå og mer informasjon kommer i løpet av 2021.

  • Digital Europe Programme
   DIGITAL skal bidra til å knytte sammen europeiske økosystemer og sikre digital transformasjon av næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Programmet skal dessuten delfinansiere et nettverk av European Digital Innovation Hubs (EDIH) i Europa. Disse skal stimulere til økt europeisk bruk av digitale løsninger innen kunstig intelligens, High Performance Computing og cybersikkerhet i SMB og offentlig sektor.

   Digital Europe Programme har en foreslått ramme på 6,8 milliarder euro fordelt på fem hovedområder: High Performance Computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity & trust, Digital Transformation & Interoperability og Digital Skills. Digital Europe Programme har sterke synergier mot IKT/digital satsingen i Horisont Europa.

  • COSME (inkludert klynge-til-klynge-samarbeid)
   COSME søker å styrke små og mellomstore bedrifters konkurransekraft gjennom bedre rammebetingelser, entreprenørskap, og enklere tilgang på kapital.

   Rådgivningsnettverket Enterprise Europe Network (EEN) og de initiativene som retter seg mot klynger vil ligge i COSME. I tillegg finner man mindre tiltak som Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), og SME Envoy. Om lag 10 milliarder kroner er foreslått satt av til virkemidlene under COSME 2021-2027.

   Det er tiltenkt svært tette synergier mellom COSME og en rekke andre EU-program i perioden 2021-2027, og særlig Horisont Europa. Programmene utfyller hverandre og arbeidsfordelingen er klar; der Horisont Europa fokuserer på innovative SMBer er hovedmålgruppen til COSME små, men også mellomstore bedrifter, med «myke, ikke-teknologiske innovasjoner».

   COSME har små- og mellomstore bedrifter som hovedmålgruppe og anses som viktig for norsk næringsliv generelt, og for bedrifter med internasjonalt potensial spesielt.

  • InvestEU
   InvestEU omtales som flaggskipet til EUs finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapitalinstrumenter, hvor EU-kommisjonen inviterer banker, finansinstitusjoner og investorer til å samfinansiere i virksomheter i Europa. Med denne investeringsplattformen er målet å støtte Europas gjenoppbygging etter pandemien, og bygge en grønnere, mer digital og mer robust europeisk økonomi.

   EU-kommisjonens garanti kanaliseres gjennom implementerende partnere som European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF) og Nordic Investment Bank (NIB). De operasjonaliserer InvestEU og fronter utad med varierte finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapitalinstrumenter.

   Programmet løper fra 2021 til 2027 og bygger på European Fund for Strategic Investments (EFSI), lansert under Junkers investeringsplan for Europa.

   Les mer om InvestEU her.

  • EUs Innovasjonsfond
   EUs Innovasjonsfond er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi og er tilgjengelig for norske søkere. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet.

   Har du en innovativ lavutslippsteknologi som er klar for å tas ut i markedet? EUs Innovasjonsfond gir nye finansieringsmuligheter til fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi. Innovasjonsfondet utvider dermed norske aktørers muligheter for finansiering av kommersialisering av lavutslippsteknologi.