Hopp til hovedinnhold

Bærekraft og ansvarlig næringsliv

Våre tjenester skal bidra til å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet og gir mest konkurransekraft internasjonalt. Derfor er ansvarlig næringsliv hos bedriften og bærekraft i prosjektet viktig når vi vurderer søknader. Slike krav stiller også kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

For å motta tjenester fra oss, må bedrifter ha et bevisst forhold til egen bærekraftrisiko og oppfylle våre forventninger til ansvarlig næringsliv. Vi vil prioritere prosjekter som gir en tilfredsstillende lønnsomhet for bedriften og samfunnet. I søknaden bør bedriften kunne beskrive positive effekter på miljø og samfunn. Les mer om hva vi mener med miljø- og samfunnsseffekter.

Hva er bærekraftsrisiko?

Bærekraftrisiko (ESG) betyr i hvilken grad bedriftens aktiviteter berører mennesker, samfunn eller miljø på en negativ måte. Den fordeler seg på tre hovedområder:

 • Klima og miljø (Environment) gjelder risiko for miljøkonsekvenser av egen virksomhet (klimagassutslipp, forurensing, påvirkning på hav, vann og biomangfold). Det handler også om risiko knyttet til konsekvensene av klimaendringer og ressursknapphet.
 • Sosiale forhold (Social) handler om risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold.
 • Selskapsstyring (Governance) gjelder risiko for uryddige økonomiske forhold, korrupsjon, uoversiktlig eierskap og svak virksomhetsstyring.

Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering som kan hjelpe søkere å identifisere risiko, og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Se lenke under relevante verktøy.

Tips til håndtering av bedriftens bærekraftrisiko

Innovasjon Norges delstrategi for bærekraft for 2021-2025 er tydelig på hvordan Innovasjon Norge skal bidra til et mer bærekraftig norsk næringsliv.

Retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Ansvarlig næringsliv omtales ofte som god forretningsskikk, samfunnsansvar eller Corporate Social
Responsibility (CSR). Regjeringen forventer at norske selskaper gjør seg kjent med og etterlever OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Innovasjon Norges setter krav om at kunder, leverandører og partnere utøver virksomheten sin i tråd med disse retningslinjene og prinsippene. Dette inkluderer at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, og at de håndterer potensiell risiko gjennom egnede internkontrollsystemer og retningslinjer.

Basert på prinsippene vedtatt av FN og OECD, har Innovasjon Norge utarbeidet retningslinjer for ansvarlig næringsliv der to hovedprinsipper vektlegges:

1. Unngå å skade

Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til

 • korrupsjon
 • krenkelse av menneskerettigheter
 • dårlige arbeidsforhold
 • skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

2. Ansvarlig tilnærming

Bedrifter skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for ansvarlig næringsliv gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger (due dilligence). Bedrifter skal ta utgangspunkt i relevante internasjonale retningslinjer og beste praksis for sin sektor, samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring.

Det er ikke enkelt å sikre at en virksomhet til enhver tid kan garantere at ingen prinsipper brytes, men bedrifter vi samarbeider med skal vise vilje til kontinuerlig forbedring og iverksette tiltak for å ivareta prinsippene om ansvarlig næringsliv. Vi krever at våre kunder og samarbeidspartnere skriftlig kan dokumentere sin risikovurdering og håndtering av ansvarlig næringsliv.

Utelukkelse av selskaper

Innovasjon Norge følger de samme retningslinjene for adferd- eller produktbaserte utelukkelser som Finansdepartementet har fastsatt for Statens pensjonsfond utland. Dette innebærer at Innovasjon Norge ikke skal støtte selskaper hvor det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er selv ansvarlig for:

 • Grove eller systematiske krenkelse av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid
 • Grove krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
 • Alvorlig miljøskade
 • Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
 • Grov korrupsjon
 • Andre, særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

På bakgrunn av dette vil Innovasjon Norge for eksempel helt utelukke prosjekter knyttet til tobakk, kontroversielle våpen, og prosjekter med høy klimarisiko som utvinning av kull og oljesand, samt kullbasert kraftutvinning. Vi anser det som ukurant å tilby finansiering og rådgivningstjenester til selskaper som mottar fem prosent eller mer av sin totale omsetning fra én av de aktiviteter eller produkter som er nevnt i dette kapittelet. Innovasjon Norge bør dessuten vise ekstra aktsomhet ved støtte til prosjekter knyttet til pengespill og produksjon eller bruk av ikke-bærekraftig palmeolje.

Innovasjon Norge følger som hovedregel Etikkrådets operasjonalisering av retningslinjene.

Aktsomhetsvurdering av Innovasjon Norge

Vi gjennomfører årlige aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og vurdere potensiell risiko for negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø fra virksomheten.

Aktsomhetsvurdering for 2023 ligger her.

Publisert :
Sist oppdatert :