Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • EIC Accelerator

  EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

  Ordningen består av tilskudd på inntil 2,5 millioner euro, og mulighet for egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro.

  EIC Accelerator drives av et nytt innovasjonsråd, European Innovation Council (EIC). Rådet er en del av EUs rammeprogram Horisont Europa. Det er sterk konkurranse om midlene som tilbys fra EIC, så for å ha en sjanse til å nå frem kreves det at prosjektet har høy innovasjonsgrad, et sterkt dedikert team og at innovasjonen er med på å bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for ordningen og kan være med å bistå i søknadsprosessen og forberedelser til pitching foran en jury i Brussel.

  Hvem kan søke?

  EIC Accelerator er en ordning forbeholdt små og mellomstore bedrifter (SMB’er). Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål. En del av budsjettet til EIC Accelerator er avsatt til prosjekter innen digitalisering, helse og miljø. Norske bedrifter har fulle deltakerrettigheter i EIC Accelerator.

  Hva kan det søkes om?

  Ordningen gir mulighet til å søke på 0,5 - 2, 5 millioner euro (70 % av totale kostnader) i tilskudd, samt egenkapitalfinansiering på inntil 15 millioner euro for skalering og vekst av banebrytende innovasjoner med høyt vekstpotensial. Innovasjonen må allerede være validert i et relevant (industrielt) miljø og målet er kommersialisering i løpet av 1-2 år. Aktiviteter i prosjektet kan for eksempel omfatte utvikling av protyper, testing, demonstrasjon, produktvalidering i fullskala, og markedsreplikasjon.

  Les mer om EIC Accelerator på Europakommisjonens nettsider.

  Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

  Søknad og hva vi kan bistå med

  Det er EU som evaluerer søknaden, mens Innovasjon Norge kan tilby rådgivning, veiledning og kursing underveis i hele søknadsløpet. Søknadsprosessen til EU består av tre steg:

  1. En femsiders prosjektskisse, pitchdeck og en kort presentasjonsfilm. Løpende søknadsfrist. Hvis prosjektet blir vurdert som relevant, kan bedriften gå videre til neste trinn
  2. En full søknad på 30 sider med fokus på innovasjon, markedsstrategi og bedriftens gjennomføringsevne. I 2021 er det to søknadsfrister: 16. juni og 6. oktober. Dersom søknaden vurderes som god nok
  3. Pitch og intervju med investorpanel for endelig vurdering av prosjektet

  Vi tilbyr søknadsveiledning, kvalitetssikring av søknaden og pitchetrening. Ta kontakt med en EU-rådgiver for mer informasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Aller først må du registrere bedriften i EUs Funding & Tenders Portal.  

  Steg 1: Kort søknad 

  • Fem siders søknad med beskrivelse av innovasjonen/ideen basert på en mal med enkle spørsmål 
  • Pitch deck maks ti slides- må følge en mal 
  • Video pitch maks tre minutter, der bedriftens kjerneteam presenterer motivasjonen for prosjektet
  • Evaluering: Løpende evaluering, fire-seks ukers behandlingstid,  EIC kontrollerer at bedriften oppfyller de formelle kravene for å kunne søke, deretter blir søknaden evaluert av to EIC-eksperter som gir “GO” eller “NO GO” til å utvikle en fullstendig søknad  

  Steg 2: Fullstendig søknad 

  • Søknad: utarbeides i henhold til søknadsmal på EICs IT-plattform, og inneholder blant annet forretningsplan: excellence, impact, implementation. 3 dager med gratis coach (BAS services) 
  • AI-verktøy: for å utvikle fullstendig søknad (automatiske avsjekkspunkter for IPR, vitenskaplig publikasjoner, TRL/CRL, finansielle nøkkeltall 
  • Pitch deck maks ti slides 
  • Søknadsfrist 2021: 16. juni og 6. oktober 
  • Prioritering: 40 % kvinnelig CEO, geografisk fordeling: -minst ett selskap fra alle medlemsstater og assosierte land 
  • Evaluering: fem-seks ukers behandlingstid, tre eksterne evaluatorer gir «Ja» eller «Nei»- Hvis Ja, videre til intervju 

  Intervjurunder: 

  • Foregår ca. åtte-ni uker etter søknadsfristen 
  • Jurymedlemmer: maks seks jurymedlemmer med en kombinasjon av fag- og forretningskompetanse. EIC «program managers» og representanter fra EIC fund kan delta, men har ikke stemmerett 
  • Tilbakemelding: svar kommer 2-3 uker etter intervjuet  

  Prosjektetableringsstøtte (PES)

  Du kan få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknader til EIC Accelerator. Innovasjon Norge vurderer søknadene for prosjektetableringsstøtte til å skrive søknader til EIC Accelerator. 

  Les mer og søk om støtte til prosjektetablering og posisjonering rettet mot Horisont Europa (Forskningsrådet)

  Les mer om EIC Accelerator på Europakommisjonens nettsider. 

   

  Kurstilbud

  • Introduksjon til Horisont Europa og EIC akseleratoren: på vårt Kompetansesenter kan du ta dette kurset når det passer deg. Kurset gir særlig innsikt i finansieringsmuligheter innen EIC Accelerator. Du får bedre forståelse av hva EU ser etter, og hva din bedrift kan gjøre for å lykkes i søknadsprosessen. Kursene er gratis og digitale.
  • Forskningsrådet kurstilbud om Horisont Europa: Her er kurstilbud som kan hjelpe din bedrift i forbindelse med prosjektutvikling og hvordan man utarbeider gode prosjektforslag, prosjektledelse, økonomi, og kurs om spesielle tema som f.eks innovasjonsledelse, Impact og Exploitation, samt Open Access. Kursene er gratis og digitale.