• EN
 • Logg inn
 • Tilleggsnæring

   Mats Anda
  Mats Anda

  Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Du kan søke om tilskudd og lån hos oss dersom du har et lønnsomt prosjekt.

  Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

  Hvem kan få finansiering?

  Vi kan gi finansiering til eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Vi kan også gi støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

  Markedshager/småskala grøntproduksjon

  De øremerkede midlene er opphørt, men prosjekter kan støttes med tilskudd til idèavklaring og etablering, bedriftsutvikling og investering.

  Med markedshager/småskala grøntproduksjon menes dyrking i mindre målestokk og med andre omsetningskanaler enn det som er vanlig for volumproduksjon.

  Se mer informasjon om markedshager på Markedshager Norge.

   

   

  Hva kan vi finansiere?

  • Tilskudd til aktiviteter som naturlig inngår i avklaring og utvikling av selve forretningsidéen. Det kan være markedsundersøkelser, utarbeidelse av en forretningsplan og planlegging av selve etableringen.
  • Tilskudd til utvikling av tjeneste/produkt frem til markedsintroduksjon.
  • Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter.
  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte.
  • Lån til investeringer.

  Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der bankene tilbyr dårlige vilkår til landbruk. 

  Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
  Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

  Hvor mye kan vi finansiere?

  Ideavklaring og etablering

  Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 prosent av kapitalbehovet. Det kan ikke søkes om tilskudd til begge fasene samtidig. Hvis det er gitt tilskudd til idéavklaringsfasen, må denne være avsluttet før du kan søke om nytt tilskudd. Dersom du har fått tilskudd til idéavklaringsfasen, betyr ikke det at du automatisk har krav på finansiering i etableringsfasen. Det kan innvilges inntil kr 150 000 for ideavklaring og inntil kr 700 000 samlet for de to fasene.

  Bedriftsutvikling

  Det kan gis tilskudd til bedriftsutvikling med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan det gis inntil 75 % tilskudd.

  Investeringer

  Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark. I 2019 og 2020 kan det gis ekstra investeringstilskudd på inntil kr 500 000 til geitemelkprodusenter som omstiller seg til annen produksjon og selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen.

  Generasjonsskifte

  Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil kr 1,5 millioner) for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting.
  • Prosjektet skal sannsynliggjøre tilfredsstillende lønnsomhet.
  • Nyskapings- eller innovasjonsgrad.
  • Evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet, herunder kompetanse og nettverk i dag.
  • Søkers og ideens potensial.
  • Realisme i forutsetninger, planer og budsjetter.

  Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

  Kontakt 

  Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.