Bedriftsutvikling omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

Hvem kan få finansiering?

Vi kan gi finansiering til eiere av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Vi gir også støtte til mindre næringsmiddelbedrifter som samarbeider med primærprodusenter.

Hva kan vi finansiere?

  • Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter
  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Lån til investeringer

Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der bankene tilbyr dårlige vilkår til landbruk. 

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

Hvor mye kan vi finansiere?

Bedriftsutvikling

Det kan gis tilskudd til bedriftsutvikling med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan det gis inntil 75 % tilskudd.

Investeringer

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark.

Generasjonsskifte

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting
  • Prosjektet skal sannsynliggjøre tilfredsstillende lønnsomhet
  • Nyskapings- eller innovasjonsgrad
  • Evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet, herunder kompetanse og nettverk i dag
  • Søkers og ideens potensial
  • Realisme i forutsetninger, planer og budsjetter

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Kontakt 

Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.