Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Innovasjon Norge i Brussel

  Kontakt oss i Brussel
  Yeo Khee/Unsplash

  Norsk eksport utenom olje og gass skal økes med 50 prosent fram til 2030. Mye av veksten skal skje innen nye bærekraftige næringer som kan bidra til å svare på klimautfordringene, samtidig som de øker norsk verdiskaping og skaper nye jobber. I tillegg skal norske forsknings- og innovasjonsaktører sikre norsk innovasjonskraft gjennom å hente hjem minst 2,5 prosent av midlene i EUs rammeprogram for forskning og Innovasjon: Horisont Europa.

  EU med ledertrøye

  EU har tatt på seg ledertrøyen for å løse de største utfordringene verden står i. Fra klima til digital omstilling til energikrise og krig tar EU et økende ansvar for å samle europeiske krefter og innovasjonskraft og skape sikkerhet, fred og bærekraftig økonomisk vekst.

  Med sin stadig mer ambisiøse politikkutvikling skaper EU rammebetingelser og muligheter som er avgjørende for norsk verdiskapning. EU er vårt viktigste eksportmarked; å forstå premissene og mulighetene som legges av EU i tide er derfor avgjørende for å nå Norges mål om å øke fastlandseksporten med minst 50 prosent innen 2030. Videre er det i EU at suksesskriteriene for prosjekter i programmer som Horisont Europa defineres.

   

  Hva gjør Innovasjon Norge i Brussel?

  EUs rolle kan betraktes som todelt. For det første leverer EU i dag en rekke rammebetingelser som definerer mulighetsrom og nye suksesskriterier for europeisk og norsk næringsliv. For det andre tilbyr EU muligheter for finansiering – men også nettverk, internasjonale partnere, og markedsadgang – til bedrifter og entreprenører med nyskapende ideer som bidrar til å løse krisene verden står oppi.

  Innovasjon Norges kontor i Brussel tjener norsk næringsliv ved å medvirke når EU skaper disse rammebetingelsene og finansieringsmulighetene, og gjennom å rapportere om EU-policy og trender som norsk næringsliv må forberede seg på.

  Brusselkontoret jobber derfor ut ifra en arbeidsdeling mellom EU som premissgiver og som oppdragsgiver:

  På programsiden har Innovasjon Norge vært til stede i Brussel siden 2016, som del av Norges Kunnskapskontor i Brussel (NorCore), der vi er samlokalisert med Norges forskningsråd og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Her har vår innsats vært og er konsentrert om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (tidligere Horisont 2020).

  Siden januar 2022 er vi også til stede som egen juridisk enhet i Norway House, der vi trekker veksler på nærheten til viktige norske bedrifter og Norges delegasjon til EU.

  Brussel-kontoret er lyttepost for norsk næringsliv i Brussel. Gjennom å være til stede i relevante fora og nettverk har vi innsikt i politikken som påvirker morgendagens norske næringsliv. Vi støtter opp under arbeidet til Innovasjon Norgess rådgiverapparat hjemme, som yter bistand og støtte til bedrifter, klynger og næringsliv som ønsker å søke EU-midler. Vi kobler norsk næringsliv med relevante aktører og fora gjennom å motta delegasjoner og besøksgrupper i Brussel og presentere EUs politikk. Tilstedeværelsen i Brussel understøtter dermed regjeringens mål om å (1) øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, og om å (2) øke Norges returandel fra Horisont Europa.

  De viktigste mulighetene for norske aktører

  En rekke muligheter, direktiver og initiativer vil treffe norsk næringsliv ettersom EU iverksetter tiltak for å kutte klimagassutslipp og nå «net zero» innen 2050, for å øke Europas industrielle lederskap og forsyningssikkerhet, og for å sikre sosial rettferdighet på veien. Dette legger føringer både for EUs programmer og for EUs politikk.

  Overordnede premissgivere for finansieringsmuligheter og rammebetingelser for næringslivet er EUs strategi for grønn vekst, Green Deal, og Industristrategien. EU benytter hele verktøykassen for å implementere dem: Nevnte mål setter derfor retning for finansieringsmulighetene gjennom innretningen av programmer som Horisont Europa; lovverk og forordninger, investeringer og andre industrielle initiativer. Green Deal og Industristrategien iverksettes således henholdsvis gjennom tiltak som taksonomien og lovpakken «Fit for 55», og industrielle partnerskap som IPCEIs – Important Projects of Common European Interest, for å nevne noen.

  Brussel-kontoret har oppdatert kompetanse på

  • Horisont Europa, særlig Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)
  • InvestEU
  • EUs grønne giv, Green Deal
  • EUs industristrategi
  • Taksonomien
  • Fit for 55
  • IPCEI
  • NextGenerationEU
  • Industrielle partnerskap mellom Norge og EU

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger