Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forretningsmuligheter innen helse i India

  En hånd som holder opp en knapp med det indiske flagget
  Foto: Thinkstock

  Helsesektoren er blant de største sektorene i India og tiltrekker seg utenlandske aktører. Det er helt avgjørende at utenlandske selskaper har den nødvendige kunnskapen om sektoren for å komme inn på markedet.

  Stor sektor
  Den indiske helsesektoren er blant de største sektorene i India, både når det gjelder inntekter og sysselsetting. Sektoren har vokst i et enormt tempo og har de seneste årene også tiltrukket seg mange gründere. Det er forventet en tredobbel økning i sektoren med en sammensatt årlig vekstrate på 22 % i løpet av 2016–2022, som vil nå USD 372 milliarder i 2022, opp fra USD 110 milliarder i 2016.

  Ulike segmenter, som for eksempel biovitenskap, medisinsk utstyr, bioteknologi, farmasi og diagnostikk, har tiltrukket utenlandske aktører til landet, både for samarbeid og investeringsformål. Samtidig er det avgjørende at utenlandske selskaper som ønsker å komme inn på det indiske helsemarkedet forstår grunnleggende realiteter og eksisterende trender, i tillegg til å kunne identifisere den mest hensiktsmessige forretningsmodellen og et egnet målsegment som er relevant for deres tilbud.

  Viktige pådrivere
  Økende befolkning, bedre prisgunstighet, komparativt billigere behandlingskostnader enn i Vesten og, som følge av dette, utvkling av medisinsk turisme, samt bedre helseforsikringer, økt pasientbevissthet, helseaktørers utradisjonelle tenkning og dermed forbedrede tjenester, myndighetene som åpner opp for samarbeid mellom det offentlige og private og som i tillegg gir midlertidige skattefritak, vil være de viktigste faktorene som vil drive fremtidens helsevesen i India.

  Rundt 50 % av utgiftene for sengeliggende pasienter skyldes livsstilssykdommer. Dette har økt etterspørselen for spesialisert helseomsorg. Det indiske hjemmebaserte helsemarkedet er anslått å nå en verdi på mellom USD 15 og 16 milliarder innen 2020.

  Den indiske landsbygda, som utgjør over 70 % av landets befolkning, er en stor kilde til etterspørselen, når utgifter til helsetjenester regnes som en prosentandel av Indias befolkning. Telemedisin kan bygge bro mellom landsbygda og urbane strøk når det gjelder medisinske fasiliteter, som vil gi konsultasjoner til lave kostnader og mulighet for diagnostisering også i landsbyer. Store sykehus har allerede inngått offentlig-privat partnerskap for å tilby telemedisinske tjenester i utkantstrøk.

  Digitale ressurser for helsekunnskap, elektroniske pasientjournaler, mobil helsehjelp, elektroniske helsejournaler, informasjonssystemer på sykehus, helseomsorg gjennom teknologi, telemedisin og informasjonssystemer innen sykehusledelse forventes å vokse betydelig i årene som kommer.

  Stor etterspørsel
  Tilgangen til rimelige helsetjenester av god kvalitet er fortsatt utfordrende i store deler av India. Sektoren for medisinsk utstyr har vokst betraktelig i de siste årene og bidratt til å forbedre tilgangen til og kostnader ved helsetjenester. Men en rekke begrensninger i økosystemer har likevel ført til høy avhengighet av import for å kunne etterkomme innenlandsk etterspørsel.

  For mer informasjon om forretningsmuligheter i den indiske helsesektoren, ta kontakt med:

  Ambika Oberoi Sawhney 
  Senior markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, India
  Ambika.oberoi.sawhney@innovationnorway.no