Lag din IPR-strategi

 Piranka
Piranka

Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål. Det er ikke nok å søke om patent- og varemerkebeskyttelse uten å se IPR i et større perspektiv. En robust og helhetlig IPR-strategi som er godt integrert i forretningsplanen er kjennetegnet for bedriftene som lykkes i internasjonale markeder.

Utformingen og implementeringen av IPR-strategien kan deles opp i fire faser:

 • kartlegge
 • samkjøre
 • bestemme aktiviteter
 • implementere

Dette er innholdet i hver fase:

1. Kartlegging: hvilke verdier har bedriften?

 • Kartlegging av bedriftens immaterielle verdier
 • Identifisering av nøkkelverdier, det vil si verdier som er avgjørende for å oppnå bedriftens forretningsmål, og eventuelle mangler
 • Kartlegging av hvem som eier nøkkelverdiene 

2. Samkjøring: hva skal de immaterielle verdiene brukes til? 

De fleste bruksområdene for IPR i en kommersiell sammenheng kan grupperes i følgende fem kategorier:

Skape inntekter: Inntekter kan blant annet skapes gjennom lisensiering og salg av rettigheter, produkter og tjenester.

Skaffe kapital: Her er det viktig med dokumentasjon overfor investorer, bankinstitusjoner og andre finansieringskilder.

Inngå samarbeid: Aktuelle samarbeidsmåter kan være joint venture, patent pool, åpen innovasjon og deltakelse i en standard.

Redusere kostnader og risiko: Dette dreier seg blant annet om å finne ut hva andre har gjort, for å

 • kunne bygge på andres ideer
 • unngå krenkelse av andres rettigheter
 • inngå samarbeid 

Sikre posisjon i markedet: Dette dreier seg blant annet om å sikre handlingsrom (freedom to operate), blokkere konkurrenter, kontrollere verdikjeden og bygge omdømme.

3. Hvilke aktiviteter skal etableres?

Disse aktivitetene er god praksis i håndtering av bedriftens immaterielle verdier: 

 • Idégenerering og belønningssystemer: Det er viktig å etablere et system som ivaretar ideene som kommer fra egne ansatte og belønne de som bidrar med gode ideer.
 • Oversikt over handlingsrom (freedom to operate): Det vil si å identifisere hva bedriften kan gjøre uten å krenke andres rettigheter.
 • Beskyttelse av rettigheter: Dette kan gjøres ved å registrere rettigheter, benytte klausuler i kontrakter eller gjennomføre andre tiltak i utøvelsen av forretningsvirksomheten for å ivareta rettighetene.
 • Kommersiell utnyttelse av rettigheter: Dette handler om å sikre at IPR er en integrert del av forretningsplanen.
 • Overvåking av rettigheter: På den ene siden handler dette om å sikre kunnskap om aktivitetene hos viktige konkurrenter (ved for eksempel overvåking av deres patentportefølje), på en annen side handler det om å overvåke markedet for å avdekke krenkelser av bedriftens rettigheter.
 • Håndheving av rettigheter: Når en krenkelse er avdekket må bedriften ta stilling til hvorvidt rettighetene skal håndheves og i så fall hvordan.
 • Oversikt og administrasjon av rettigheter: Dette dreier seg om å få oversikt over bedriftens immaterielle verdier og hvem som eier dem, og å ha et system for håndtering av rettighetene.
 • Revisjon og rapportering: Synligjøring av IPR i regnskapet og overfor eiere, partnere og andre interessenter.
 • Bevisstgjøring og opplæring: Sikring av et tilstrekkelig kompetansenivå på IPR blant bedriftens ansatte. 

4. Implementering

Implementering av aktivitetene som ble bestemt under punkt 3. 

HUSK: Strategien krever kontinuerlig tilpasning. I likhet med forretningsplanen er IPR-strategien en sirkulær prosess som krever oppdateringer og tilpasninger i takt med endringer i markedet.