Hopp til hovedinnhold

70 millioner kroner til prosjekter som gir strøm til det grønne skiftet

Illustrasjon av Viridis el-skipFoto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. 
Seks prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye løsninger som reduserer utslippene fra transport til sjøs og gir bedre utnyttelse av energisystemet.

Tre av prosjektene er rettet mot utslippsfri transport til sjøs, og tre prosjekter er rettet mot de store utfordringene i kraftnettet. Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

- Disse prosjektene går rett på to av de store utfordringene som må løses for å få ned klimautslipp, grønn skipsfart og bedre utnyttelse av strømnettet, og bidrar både til å skape nye arbeidsplasser og økt fart på det grønne skiftet her i Norge og internasjonalt. Slike store samarbeidsprosjekter får vi i stand når virkemiddelapparatet jobber sammen, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Utslippsfri transport til sjøs

Det er tre prosjekter som skal bidra til å redusere utslipp fra sjøtransport. Det første vil sørge for standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring, det andre er et hydrogenknutepunkt og det tredje blir det første lasteskipet i en flåte som skal gå på ammoniakk som drivstoff.

Disse prosjektene vil sammen sørge for at man nå i større grad kan ta i bruk ammoniakk som drivstoff og at fartøyene bygges, og samler vareeiere som vil frakte varene sine utslippsfritt til sjøs.

Elektrifisering

For å møte utfordringene som følger med elektrifisering gis det også støtte til tre store prosjekter som med ulike løsninger alle skal gjøre det lettere å utnytte det eksisterende strømnettet til elektrifiseringen. Det er tre prosjekter med ulik tilnærming til utfordringene i kraftnettet, som alle er med på å redusere behovet for store investeringer i kapasitetsøkning.

Innovative løsninger

Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.

- Det grønne skiftet vil kreve nye løsninger i verdikjedene innen transport og energi. Årets tildelinger viser at norske næringer vil ha en sentral rolle og er i tet når det gjelder å utvikle løsninger som er nødvendige for det grønne skiftet i Norge. Dette er løsninger som også har stort eksportpotensial, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fakta om Pilot-E

  • Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 26 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 500 millioner kroner i tilskudd.
  • For mer informasjon om Pilot E, se www.pilot-e.no .

Fra forskning til fullskala

Pilot-E skal samordne virkemidlene og gjøre det mulig å realisere gode prosjekter hele veien fra idé til kommersiell drift. Årets utlysing er den sjette i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 70 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold.

Det er i denne runden besluttet å gi støtte til seks prosjekter.

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og hydrogen

Viridis med prosjektpartnere: Tildeles totalt 13,8 millioner kroner (7 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge)til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og ta i bruk en innovativ løsning for bruk av ammoniakk og et drivstoffeffektivt skipsdesign.

Heidelberg med partnere: Tildeles 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring. Dette skal gjøres i et stort konsortium teknologiselskaper og et bredt spekter med vareeiere som skal ta i bruk og skalere utslippsfrie løsninger.

Green H: Tildeles 5,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. I prosjektet vil de utnytte egnede lokasjoner for å bringe frem hydrogen for ulike formål, samtidig som sidestrømmer fra produksjonen tas i bruk og dermed bedrer økonomien knyttet til fremstilling av hydrogen.

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri utvikling av energisystemet

Kongsberg Digital med partnere: Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle programvare til nettselskapene slik at de kan vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig i eget nett, slik at det eksisterende nettet kan utnyttes enda bedre enn i dag.

Skagerak Energi med partnere: Tildeles 12,8 millioner kroner (6,4 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge). I prosjektet skal det gjennom utvikling av digitale løsninger og modeller, gjøres mulig å se forbruk og produksjon innenfor et gitt område i sammenheng og aktivt benytte dette til bedre utnyttelse av kraftnettet.

Futurehome med partnere: Tildeles 14,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Ambisjonen i prosjektet er å utvikle løsninger som gjør det mulig og enkelt for husholdninger å la egen energibruk i noe grad styres, for å forbedre det samledes systemets effektivitet. Løsningen vil integreres i deres smarthusløsninger.

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i en senere fase kunne kvalifisere for finansiering fra Enova.

Publisert :
Sist oppdatert :