Hopp til hovedinnhold

Doblet støtten til grønne prosjekter

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
Innovasjon Norge doblet støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt i 2020 sammenlignet med året før. Støtten til bedrifter med slike prosjekter utgjorde halvparten av Innovasjon Norges samlede rammer på 12,6 milliarder kroner.

- Å bidra til bærekraftig næringsutvikling er et sentralt mål for Innovasjon Norge, og vi er svært tilfredse med at selskapet bidro med omtrent det dobbelte til prosjekter med positiv miljøeffekt, sammenlignet med 2019, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge på styremøtet 17. mars

Grønne investeringer i et kriseår for norsk næringsliv

I 2020 håndterte Innovasjon Norge en betydelig større oppdragsportefølje enn i et normalår.

- Vi ser en særlig stor økning av grønne prosjekter i noen næringer som industri, IKT og faglig vitenskapelig tjenesteyting. I tillegg ser vi den største økningen i Oslo hvor det har vært fem ganger så stort volum av prosjekter med miljøeffekt som i 2019, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I alle finansieringssaker vurderer Innovasjon Norge om prosjektet bidrar til positiv miljøeffekt eller ikke, med underkategorier som for eksempel reduksjon i utslipp av klimagasser, energieffektivisering og vannbehandling.

Batterinæringen – en ny norsk storindustri?

Det er en voksende global etterspørsel etter alle ledd i batteriverdikjeden. Teknologien er moden, eller i sterk utvikling, og en rekke selskaper både i Norge og internasjonalt er allerede i en kommersialiseringsfase.

- Norge har noen særskilte fortrinn, som kan bety at norsk batterinæring kan gi et vesentlig bidrag til fremtidig verdiskaping, sysselsetting, regional utvikling og eksport. Derfor vil vi vurdere hvordan Innovasjon Norge kan ta en rolle som nav i en nasjonal batterisatsing, sier Bovim.

Ulike initiativer i EU bidrar nå til å legge premissene for utvikling av europeisk og norsk batteriindustri. EUs Green Deal er førende for prioriteringer i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. I tillegg kom EU i 2020 med ny batteriforordning som stiller høye krav til karbonavtrykk og bærekraftige verdikjeder.

- Det er avgjørende at Norge deltar aktivt i relevant EU-samarbeid og at virkemiddelapparatets samlede evne til risikoavlastning styrkes. Et godt samspill med bedrifter, klynger og virkemiddelaktører vil også være viktig, sier Bovim.

Bredt engasjement

Innovasjon Norges rolle er å tilby risikoavlastende finansiering, bidra til klynger og nettverk, jobbe for utenlandske investeringer og bistå bedriftene når løsningene skal tas ut i internasjonale markeder. I samarbeid med Forskningsrådet, Siva og Enova arbeider vi gjennom Grønn Plattform og Pilot-E-ordningen for sammenhengende verdikjeder, fra forskning til kommersialisering.

- Vi har et bredt engasjement innen norsk batteriindustri, men kan og må gjøre mer. Vi ser behovet for et nav i virkemiddelapparatet og er enige i at Norge bør ha store ambisjoner, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :