Hopp til hovedinnhold

Felles satsing på mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk

Mann som mater oppdrettsfisk med pelletsFoto: Monty Rakusen / Getty Images
Produksjonen av fôr til husdyr og fisk kan ikke innebære store CO2-utslipp og tap av biomangfold i fremtiden. Derfor kommer nå en felles statlig satsing for å finne nye råvarer og produksjonsmåter. Kan for eksempel mikroorganismer eller nye ressurser fra havet være løsningen?

Tilgang på bærekraftige fôringredienser som også dekker dyrenes ernærings- og velferdsbehov, er en av de største utfordringene innen husdyrhold og fiskeoppdrett.

Import av kraftfôr til husdyr og fisk bidrar til CO2-utslipp og andre negative miljøpåvirkninger som tap av biomangfold. Utslippene kan knyttes både til produksjonen av råvaren, til foredlingsleddet og til transport. Fôrindustrien søker derfor etter nye råvarer som kan anvendes i fôrproduksjon.

Nye kilder til fôr

Norge har høy kompetanse og sterke tradisjoner knyttet til utnyttelse av nasjonale bioressurser. Vi har alle forutsetninger for å være en ledende aktør innen produksjon av mer bærekraftig fôr. Å utvikle nye fôrkilder og ingredienser er viktig for både landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen.

Eksempler på alternative innsatsfaktorer som har vært foreslått inkluderer ingredienser basert på mikroorganismer eller insekter, høsting av nye marine ressurser og bioforedling av ulike typer biomasse slik som gress eller skogressurser.

Norske bedrifter er gode på å ta i bruk teknologi som forenkler produksjons- og foredlingsprosesser. Det ligger godt til rette for at dette nå kan realiseres innen produksjon av nye fôrråvarer og fôringredienser.

Felles satsing

Mange gode initiativer er på gang, og Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Enova går nå sammen for å løfte noen av disse helt frem og ut i markedet. Bedrifter kan søke om midler til prosjekter via en felles satsing: Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra ide til marked.

Målet er å bidra til å akselerere utviklingen av bærekraftig fôr til husdyr og fisk. Utlysningen retter seg mot realisering av fôrkilder og ingredienser, som i full industriell skala vil gi et betydelig bidrag til å dekke norske fôrbehov og gjøre oss selvforsynte i høy grad. Målet er fôr med lavere CO2-utslipp enn dagens alternativer, og som også scorer godt på andre bærekraftsindikatorer. Satsingen tar utgangspunkt i våre eksisterende støtteordninger med mål om at norsk husdyr- og oppdrettsnæring lykkes i en bærekraftig omstilling.

Her finner du satsingen Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra ide til marked

Publisert :
Sist oppdatert :