Hopp til hovedinnhold

Utløser kapital til norsk næringsutvikling

To mennesker sitter sammen i et rom og deltar i et digitalt møte fra en skjerm på veggen© Synergy Sky
To mennesker sitter sammen i et rom og deltar i et digitalt møte fra en skjerm på veggen
Støtte fra Innovasjon Norge bidro i 2021 til å utløse over 31 milliarder kroner til innovasjon og omstilling i norske bedrifter. - Vi skal være en sentral aktør i finansiering og realisering av den grønne omstillingen som nå skjer, sier Leon Bakkebø, divisjonsdirektør for finansering i Innovasjon Norge.

I 2021 var hver krone Innovasjon Norge finansierte med på å utløse ytterligere i overkant av to kroner i form av kapital fra andre finansieringskilder.

– Vår finansiering representerer ofte kritisk kapital som selskapene ellers ikke ville fått tilgang til og som bidrar til realisering av viktige vekst- og omstillingsprosjekter. Når vi går inn med kapital i form av støtte, lån eller garantier til bedrifter, bidrar vi med utløsende kapital og reduserer prosjektrisikoen, som igjen fører til at andre aktører også bidrar med kapital, sier Bakkebø.

Som finansieringsaktør inn mot næringslivet har Innovasjon Norge viktige roller både når det gjelder å bidra til økt verdiskaping og utløsing av kapital fra andre finansieringskilder. I fjor bevilget Innovasjon Norge 9,2 milliarder kroner i form av lån og tilskudd til utvikling i norske bedrifter. Det var igjen med på utløse hele 31,5 milliarder til viktige satsinger og framtidsrettet omstilling.

Utløsende for videre vekst

Et eksempel er Synergy Sky AS, som med base i Oslo siden 2008 har tatt betydelige markedsposisjoner både i Europa og USA innen utvikling av programvare for videokonferanser. Administrerende direktør Ståle Reitan er ikke i tvil om at nettopp innovasjonslånet på 21 millioner kroner fra Innovasjon Norge i 2021 var utløsende for videre vekst og ekspansjon i selskapet:

– Det at vi fikk lånet resulterte også i at eierne våre ønsket å satse mer på vekst. Pengene er brukt til å satse både i og utenfor Norge. I det inngår å ansette flere utviklere her hjemme og styrke tilstedeværelsen i satsingsområdene våre rundt om i verden, sier han.

I dag har Synergy Sky egne medarbeidere i tolv land. 95 prosent av omsetningen er fra utlandet.

Betydelig finansiell aktør

Innovasjon Norge er en stor finansieringsvirksomhet i Norge.

– Av de samlede tildelingene i 2021 på 9,2 milliarder kroner, utgjorde lån og garantier sirka 3,5 milliarder kroner. Vi har en samlet utlånsportefølje på nærmere 20 milliarder kroner. Dette gjør oss til en betydelig norsk finansieringsaktør for næringslivet, og vi har en robusthet som gjør oss i stand til å ta høyere risiko i prosjektfinansieringen, sier Bakkebø.

Innovasjon Norge skal fungere som et supplement til det kommersielle markedet av banker og andre aktører.

– Det er viktig for oss. Vi skal samfinansiere med andre banker. Gjennom våre finansieringsordninger for risikoavlastning skal vi gjøre det mer attraktivt for andre å medfinansiere. På den måten bidrar vi til bedrifts- og samfunnsøkonomisk verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

Enn dør inn

Innovasjon Norge finansierer prosjekter og bedrifter innenfor mange næringer og sektorer, alt fra gründerbedrifter til store selskaper, og bedrifter i alle faser av sitt livsløp.

Regional og lokal nærhet til kundene, sammen med internasjonal tilstedeværelse, gir Innovasjon Norge god kjennskap til både kunder, markeder og samarbeidsaktører. Det styrker rollen som sparringpartner, også når det gjelder finansiering.

– Det er et godt utgangspunkt for vår rolle som «en dør inn» til det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det har vist seg over lang tid at når vi klarer å koble kapital og kompetanse, så skaper vi bedre resultater og faktiske merverdier for kunden, sier Bakkebø.

Hele Norges grønne industribank

Grønn omstilling og eksport er områder som nå får ekstra oppmerksomhet. Programmet «Grønn plattform» er eksempel på en satsing for å øke innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet og i hele verdikjeder, der Innovasjon Norge samarbeider med Forskningsrådet og Siva for å finansiere disse prosjektene.

– Vi merker en betydelig dreining rundt bevisstgjøring knyttet til omstilling, det grønne skiftet og ikke minst bærekraft i sin helhet. Bedriftene er veldig bevisst det omstillingsløpet som nå skjer. Våre finansieringsordninger har bidratt til å realisere mange gode og innovative prosjekter med betydelig potensial internasjonalt, forteller Bakkebø.

Innovasjon Norge har i lang tid vurdert prosjekter og bedrifter opp mot bærekraft, men det siste året har prosjekter som bidrar til den grønne omstillingen blitt særlig høyt prioritert. Gjennom ulike oppdrag og finansieringsordninger har Innovasjon Norge også vært utløsende for den tidlige utviklingen av de mange store industrielle satsingene som nå skjer, blant annet innenfor batteri, havvind, hydrogen, grønn skipsfart og trebaserte næringer.

- Rollen som Norges grønne industribank skal vi videreutvikle fremover. Vi skal være den sentrale aktøren i finansiering og bidra til realisering av den grønne omstillingen som nå skjer. I tillegg skal vi fortsatt være en relevant finansieringsaktør for øvrige gründere og etablerte bedrifter i alle størrelser og faser, sier Leon Bakkebø i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :