Hopp til hovedinnhold

Rådgivning for EU-finansiering

EU flagg som vaier utenfor en bygning© Getty Images
Trenger du kompetanse eller finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende løsning med et globalt markedspotensial? EUs programmer for forskning, innovasjon og digitalisering tilbyr en rekke finansieringsmuligheter for næringslivet. Innovasjon Norge hjelper bedrifter og klynger med å lykkes med en EU-søknad.

Vi tilbyr dybderådgivning, markedsorientering og kundeorientering til bedrifter og klynger for å hjelpe dem til å lykkes med søknaden sin. Vi organiserer blant annet kurs, workshops for mindre grupper, gjennomlesning av søknader, pitchetrening og oppfølging av bedrifter som mottar EU-finansiering.

Hvem kan søke?

EU-programmene er åpent for alle type søkere.

Hva kan du søke om?

Horisont Europa

Horisont Europa verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon med et anslått budsjett på 95,5 milliarder euro. Det overordnede målet er å øke europeisk konkurransekraft, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa.

Programmet består av tre «søyler»:

1. Fremragende vitenskap (se Forskningsrådet for mer informasjon)

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

3. Innovativt Europa

Under søyle 2 blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter. Her kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, klynger, universiteter, offentlige aktører eller andre partnere.

Søyle 3 har et sterkere fokus på markedsnære innovasjoner og vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB). Gjennom ordningen EIC Accelerator kan bedrifter med stort potensial for å skalere og vokse internasjonalt. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk åpent og retter seg mot enkeltbedrifter. Innovasjon Norge tilbyr pitche-trening og oppfølging av bedrifter som mottar EU-finansiering.

Europeiske innovasjonsøkosystemer (EIE). Denne ordningen består av utlysninger som skal bidra til å tilrettelegge for mer samarbeid og sterkere nettverkskoblinger innad og mellom innovasjonsøkosystemer på tvers av sektor, fagområder og land i Europa.

Pilaren støtter også «European Institute of Innovation and Technology» (EIT) som samler næringsliv, forskning, høyere utdanning og entreprenørskap gjennom ni tematiske kunnskaps- og innovasjonsnettverk (KICs).

Digital Europe Programme

DIGITAL Europa programmet (2021-2027) er EUs program for digital transformasjon i næringslivet og offentlig sektor. Økt bruk av digitale teknologier som kunstig intelligens og cybersikkerhet skal styrke næringslivets konkurransekraft, bedre offentlige tjenester, og bidra til å løse globale utfordringer innen klima, miljø, helse og sikkerhet.

COSME (inkludert klynge-til-klynge-samarbeid)

COSME har små- og mellomstore bedrifter som hovedmålgruppe, og skal styrke deres konkurransekraft gjennom bedre rammebetingelser, entreprenørskap, og enklere tilgang på kapital.

InvestEU

InvestEU omtales som flaggskipet til EUs finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapitalinstrumenter. EU-kommisjonen inviterer banker, finansinstitusjoner og investorer til å samfinansiere i virksomheter i Europa. Med denne investeringsplattformen er målet å støtte Europas gjenoppbygging etter pandemien, og bygge en grønnere, mer digital og mer robust europeisk økonomi.

European Defence Fund (EDF)

Forsvarsfondet støtter samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer innen forsvarssektoren. Små- og mellomstore bedrifter kan også delta.

EUs Innovasjonsfond

Har du en innovativ lavutslippsteknologi som er klar for å tas ut i markedet? EUs Innovasjonsfond gir finansieringsmuligheter til fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi.

Publisert :
Sist oppdatert :