Hopp til hovedinnhold

Avslag og klagerett

En del søknader om finansiering får avslag av Innovasjon Norge. Når søknader om tilskudd ikke når opp, er det basert på en helhetsvurdering. Vi får langt flere søknader hvert år enn det vi har midler til, og det er flere forhold som gjør at søknader ikke innvilges.

Bedriften mangler gjennomføringsevne

En vanlig grunn til avslag er at bedriften mangler gjennomføringsevne. Dette henger ofte sammen med søkerens økonomiske status, og mengden tilgjengelig kapital for å gjennomføre et prosjekt. Innovasjon Norge bidrar med delfinansiering, og vi må ha trygghet for at prosjektet kan gjennomføres.

Hvis bedriften har stram økonomi og mangler tilgang på frisk kapital, er den finansielle risikoen for høy til at Innovasjon Norge kan delta i prosjektet. Merk også at Statsstøtteregelverket ikke tillater at det offentlige støtter bedrifter «i vanskeligheter».

Andre grunner til avslag kan være manglende kompetanse, svakt sammensatt team, manglende evne til å bygge nettverk, manglende evne til å kommersialisere løsningen eller en uklar forretningsmodell.

Prosjektet oppfyller ikke kriteriene for finansiering

Formålet med vår finansiering er å bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft, og gi vekst og verdiskaping i Norge.

Bedrifter som mottar finansiering fra oss skal etterleve prinsipper for god forretningsskikk. Prosjektet må være bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dersom prosjektet mangler markedspotensial, ikke har mulighet for skalering og vekst på kort eller lang sikt eller har lav innovasjonsgrad, vil ikke prosjektet være relevant for finansiering fra oss.

I noen tilfeller vil vi anbefale et annet finansielt virkemiddel enn det søkeren ønsker seg. Tilskuddet i kroner og prosent av kostnadsgrunnlaget kan også være lavere enn det bedriften søker om. Dette bygger på en totalvurdering av prosjektet og bedriften.

Alle søknader som kommer til Innovasjon Norge blir grundig vurdert av flere personer.

Klageadgang

Det følger av lov om Innovasjon Norge § 6 første ledd at forvaltningsloven ikke gjelder for selskapet. Dette innebærer blant annet at det ikke er noen alminnelig forvaltningsrettslig klagerett på vedtak Innovasjon Norge fatter. På enkelte områder er det imidlertid etablert særskilte klageordninger på annet grunnlag:

  • Klagerett i henhold til finansavtaleloven: Vedtak om lån og garantier kan påklages i samsvar med finansavtaleloven § 3-53.
  • Klagerett i henhold til forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket: Vedtak om tilskudd til investering og bedriftsutvikling i landbruket kan påklages i samsvar med forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket § 5 tredje ledd. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt.
  • Klagerett i henhold til reindriftsavtalen: Vedtak om tilskudd under utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping kan påklages i samsvar med reindriftsavtalen mellom Staten v/Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund, jf. Prop. 104 S (2012–2013) s. 45. Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt.
  • Det er ikke alminnelig klagerett på vedtak eller beslutninger fattet av Innovasjon Norge på søknader om tilskudd. Unntaket er vedtak på søknader om tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket.

Innovasjon Norge har utarbeidet skriftlige rutiner for behandling av klager. Klager må sendes inn via Min side. Slik finner du skjemaet for klageadgang:

  • Logg inn på Min side
  • Gå inn på fanen finansiering
  • Gå deretter til kontooversikt
  • Trykk på søk om endring og velg klage på vedtak
Publisert :
Sist oppdatert :