Hopp til hovedinnhold

Hva er prosjektets miljø- eller samfunnseffekt?

For søknader om finansiering fra Innovasjon Norge, vil prosjektets effekt på miljø- og samfunnsutfordringer være en del av totalvurderingen. For enkelte ordninger er det en forutsetning at prosjektet har miljøeffekter som lar seg kvantifisere.

Når bedriften din søker finansiering fra Innovasjon Norge, vil dere få spørsmål om «Prosjektets miljø- og samfunnseffekter» når dere fyller ut søknaden. Innovasjon Norge ønsker at dere grundig og presist redegjør for forventede effekter av prosjektet, der dette er relevant. Det er særlig viktig i søknader om tilskudd til etablering eller innovasjon.

Merk at dette ikke er et krav for å oppnå finansiering fra Innovasjon Norge, da også prosjekter som er nøytrale i forhold til effekter på miljø- og samfunnsutfordringer kan være relevant for finansiering fra Innovasjon Norge. Unntaket er miljøteknologiordningen, der positiv miljøeffekt er en forutsetning for tilskudd.

Kategorier

Innovasjon Norge ønsker informasjon om prosjektets positive effekter på miljøet og samfunnet, sammenliknet med beste tilgjengelige løsninger på markedet.

Der dere mener at prosjektet har positive effekter, enten på miljø- eller samfunnsutfordringer, skal dette utdypes for relevante underkategorier. Innovasjon Norge har ti miljøkategorier og fire samfunnskategorier. Disse er nærmere beskrevet nedenfor, med hjelpetekst:

Miljøeffekt

Reduksjon i utslipp av klimagasser – direkte eller indirekte
Dette omfatter reduksjoner som følger direkte eller indirekte av løsningen, sammenlignet med beste tilgjengelige teknologi på markedet. Oppgi sammenlignbare størrelser i C02-ekvivalenter. Alternativt, oppgi prosentvis forbedring sammenliknet med alternative løsninger.

Redusert luftforurensing
Omfatter f.eks. NOx, svevestøv og annen forurensing til luft. Forsøk å oppgi prosentvis forbedring sammenliknet med alternative løsninger.

Produksjon av fornybar energi
Herunder utvikling av løsninger som muliggjør økt fornybar energiproduksjon. Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi sammenlignbare størrelser i kilowattimer (kWh)

Energiutnyttelse av avfall, avløpsslam, spillvarme, avgasser (Waste to Energy)
Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi sammenlignbare størrelser i kilowattimer (kWh)

Energieffektivisering
Det kan være installasjon av egne energieffektiviseringstiltak og utvikling av løsninger for redusert energibruk. Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi sammenlignbare størrelser i kilowattimer (kWh)

Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser
Omfatter blant annet løsninger som gir mindre ressursbruk, resirkulering, lengre levetid, økt biologisk mangfold osv. Omfatter også mer miljøvennlige løsninger for akvakultur, fiskeri, og landbruk. Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi prosentvis forbedring.

Bedre utnyttelse av uorganiske ressurser, mineraler og andre ikke-fornybare råstoff
Omfatter også sirkulære forretningsmodeller og designmetoder, 3D-printing og andre verktøy som gir lavere ressursbruk, lengre levetid og mer effektiv utnyttelse av begrensede ressurser. Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi i prosentvis forbedring.

Materialgjenvinning, sirkulærøkonomi
Herunder bedre utnyttelse av restråstoff og tilrettelegging for gjenbruk, gjenvinning og sirkulærøkonomi. NB! Dette punktet skal ikke benyttes for forbrenning av avfall (se eget punkt). Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi i prosentvis forbedring.

Miljøvennlig vannbehandling
Herunder redusert skadelig utslipp til vann, samt vannrensing og miljøvennlig produksjon av ferskvann. I dokumentasjonen bør du sammenligne din løsning med beste tilgjengelige på markedet. Bruk sammenlignbare størrelser oppgitt i prosentvis forbedring.

Redusert forurensing eller redusert bruk av kjemikalier, antibiotika, andre skadelige stoffer
Om mulig, sammenlign med beste tilgjengelige teknologi på markedet og oppgi i prosentvis forbedring.

Andre tiltak/ løsninger som gir positiv effekt på det ytre miljø

*For utviklingsprosjekter må løsningen være bedre eller mer kostnadseffektiv enn den beste tilgjengelige teknologien (BAT) på området i dag. Vi fokuserer på selve produktet eller produksjonsprosessen som er omsøkt i prosjektet. Det er mulig å velge flere kategorier.

Samfunnseffekt*

Helse og velferd
Dette omfatter blant annet «medtech», velferdsteknologi, helsebringende tjenester, mat med positiv helseeffekt, innemiljø, arbeidsmiljø og annet.

Et tryggere samfunn/økt beredskap og sikkerhet
Dette omfatter beskyttelse av mennesker, materiell og informasjon i hele samfunnet - herunder infrastruktur, cybersikkerhet, forbrukertrygghet, matsikkerhet, vannforsyning og annet. (NB! Ikke våpenproduksjon)

Økt dyrevelferd
Dette omfatter blant annet tiltak i husdyrhold, oppdrett, fiske og fangst, men også løsninger knyttet til naturforvaltning og økosystemer.

Økt tilgang på utdanning, forskning eller andre kunnskapshevende tiltak
Merk at dette gjelder prosjektresultatet, ikke kunnskap som opparbeides i egen bedrift ved gjennomføring av prosjektet. Omfatter for eksempel læringsplattformer, digitale undervisningsverktøy og annet

Løsning på samfunnsutfordringer ikke nevnt over, nasjonalt eller internasjonalt
Kan omfatte løsninger for rettferdig handel, sosial utjevning, mangfold og annet.

*Vi fokuserer på prosjektresultatet, dvs effekter av produktet, produksjonsprosessen eller tiltaket som er omsøkt i prosjektet

Publisert :
Sist oppdatert :