Hopp til hovedinnhold

Prosess- og organisasjonsinnovasjon

Innovasjon er et vidt begrep som omfatter både produkter, produksjonsprosesser og organisering. Innovasjon Norge kan tilby finansiering til innovasjon på alle disse områdene.

På denne nettsiden vil vi forsøke å klargjøre hva som menes med prosess- og organisasjonsinnovasjon, og hva som skal til for at denne typen prosjekter skal kvalifisere til finansiering fra Innovasjon Norge.

Definisjoner

Prosessinnovasjon i denne sammenhengen omfatter implementering (innføring) av produksjonsprosesser og distribusjonsmetoder som åpenbart skiller seg fra bedriftens tidligere prosesser og metoder. Dette omfatter kostnader knyttet til vesentlige endringer i teknologi, utstyr og programvare.

Organisasjonsinnovasjon handler om innovasjon i bedriftens forretningsmodell, arbeidsprosesser eller samarbeidsformer.

Prosess- og organisasjonsinnovasjon henger ofte tett sammen, og det vil være mulig å støtte begge deler som elementer i ett og samme prosjekt.

Det er ofte slik at bedrifter som har gjennomført et utviklingsprosjekt – for eksempel utviklingen av et nytt produkt - i neste omgang må tilpasse virksomhetens øvrige systemer til produksjonen av dette produktet. Før bedriften kan lansere produktet i markedet, må de ha på plass ny organisering eller produksjonsprosess. Det er kritisk for å lykkes med lanseringen av et nytt produkt, men kan være både kostbart og krevende for bedriften. Denne type tilpasninger kan defineres som prosess- og organisasjonsinnovasjon.

Hva omfattes?

Innovasjon Norge åpner for finansiering av prosess- og organisasjonsinnovasjon, der dette er viktig for å styrke bedriftens konkurransekraft. ktivitetene som omfattes er knyttet til en ny forretningsmodell. Dette kan ha sin opprinnelse i lansering av et nytt produkt eller tjeneste, eller som følge av omlegging til mer miljøvennlige produksjonsmetoder. Innovasjon Norge må unngå å bidra til uheldig konkurransevridning mellom norske bedrifter. Prosjektet må være et betydelig løft for bedriften. Les mer om finansiering av innovasjonsprosjekter.

Prosess- og organisasjonsinnovasjon er særlig viktig for å lykkes med omlegging til mer miljøvennlig drift, for eksempel fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell. En slik omlegging vil påvirke store deler av virksomheten, og det vil derfor være nødvendig å gjennomføre grundige avklaringer og analyser før beslutningen tas. Vesentlige endringer i dagens forretningsmodell krever produksjonsendringer, dokumentasjonsendringer og nytt kundeoppfølgingssystem, samt behov for at de ansatte får nødvendig opplæring. Aktiviteter i tilknytning til en slik miljøvennlig innovasjon i prosesser eller organisering, vil kunne kvalifisere for tilskudd fra miljøteknologiordningen.

Hva omfattes ikke?

Innføring av nytt utstyr uten at det er knyttet til et innovasjonsløft, vil ikke være relevant for Innovasjon Norge.

Dessuten omfattes ikke

 • Rutinemessige forbedringsprosesser, som for eksempel LEAN
 • Mindre endringer i og tilpasninger til eksisterende produksjonsprosess
 • Spesialbestilte leveranser til enkeltkunder
 • Innføring av nye datasystemer (SAP, CRM osv.) uten at det er en del av en prosessinnovasjon
 • Investeringer i ny eller utskiftning av enkeltutstyr eller delelementer i en eksisterende produksjonsprosess
 • Rene lagerstyringssystemer uten at dette er en del av en prosessinnovasjon
 • Tilpasninger til endringer i priser
 • Avvikling av dagens produksjon som følge av endringer i markedet

Hva kan finansieres?

Følgende poster kan inngå i godkjent støttegrunnlag:

 • Egne timer/personalkostnader
 • Innkjøpte tjenester som kreves for å gjennomføre innovasjonen (konsulentbistand)
 • Avskrivninger på eller leie av komponenter, instrumenter og utstyr for den tiden og det omfanget det benyttes i prosjektperioden
 • Kjøp av IPR-rettigheter som er nødvendig for prosjektet

Merk at finansiering av prosess- og organisasjonsinnovasjon er knyttet til GBER 29 i Statsstøtteregelverket. Det forutsetter at søker er liten eller mellomstor i henhold til Statsstøtteregelverket, og gjelder kun unntaksvis for store bedrifter.

Noen eksempler

Publisert :
Sist oppdatert :