Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til miljøteknologi

Mann som jobber med mikroskopFoto: Getty Images
Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

English version

Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom denne ordningen tar det offentlige en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.

Hvem kan søke finansiering?

Miljøteknologiordningen retter seg mot norske bedrifter i hele landet og alle bransjer. Tilskuddet kan også gis til store bedrifter.

Bedriften må ha et innovasjonsprosjekt som innebærer å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og gi varig verdiskaping i Norge.

Les mer om målgruppe for innovasjonsprosjekter her.

Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Finansiering for framdrift

Tilskudd fra miljøteknologiordningen er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra oss baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Tilskuddet skal bidra til at prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Hva menes med miljøteknologi?

Ordningen retter seg mot bedrifter som kan svare godt på spørsmålet: Hvordan bidrar vårt prosjekt til å løse et miljøproblem? EUs taksonomi definerer hva som er «grønt nok» for Miljøteknologiordningen. For å kvalifisere, må prosjektet treffe viktige miljømål og være i tråd med prinsippene i taksonomien.

Miljøteknologi dreier seg både om teknologi og kunnskap, og omfatter teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag.

Miljøteknologi omfatter løsninger rettet mot klimautfordringer som for eksempel fornybar energi eller energieffektivisering. Det omfatter utslippsfrie transportløsninger, energilaging og energisystem, og renseteknologi for vann og luft.

Ordningen omfatter også mindre åpenbare teknologiområder som mer effektiv ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi. Det kan også være løsninger på definerte miljøutfordringer knyttet til enkeltbransjer.

Miljøteknologi kan omfatte «muliggjørende teknologier», der disse direkte eller indirekte har en positiv miljøeffekt. Dette er gjennomgripende teknologier som underbygger andre teknologiområder, og bidrar til å utvikle nye næringer og nye produkter. Eksempler på slik teknologi er IKT, bioteknologi og nye materialer/nanoteknologi. Disse teknologiområdene kan legge grunnlaget for nye og mer miljøvennlige løsninger på de fleste samfunnsområder som matproduksjon, energieffektivisering og transport.

Positive og negative miljøeffekter

For å kvalifisere for finansiering, trengs en tallfestet beskrivelse av prosjektets miljøeffekt. Løsningen skal sammenlignes med beste tilgjengelige teknologi/løsning på markedet gjennom CO2-ekvivalenter, kwh eller prosentvis forbedring. Beskriv også eventuelle negative effekter av løsningen (for eksempel på ressursforbruk). På denne siden om EUs taksonomi vil dere finne verktøy som kan hjelpe dere med å tallfeste miljøeffekten. Jo mer konkrete dere kan være på miljøeffekter, desto enklere er det å vurdere om ordningen er relevant for prosjektet deres.

Tilskudd til miljøteknologi begrunnes med at disse prosjektene ofte har en samfunnsmessig avkastning som vesentlig høyere enn bedriftsøkonomisk avkastning. Felles for alle prosjekter som vi finansierer, er at løsningen skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft i møte med internasjonal konkurranse.

Mer informasjon om miljøteknologiordningen


Publisert :
Sist oppdatert :