Hopp til hovedinnhold

Sirkulærøkonomi

En sirkelvei i en tett skog som skal representere sirkulærøkonomi© Getty Images
Har bedriften din et mål om å innføre nye forretningsmodeller eller produksjonsprosesser som ivaretar sirkulasjon av materialer og produkter for mer effektiv ressursutnyttelse? Innovasjon Norge har ulike finansieringsordninger som kan være relevante for en slik omstillingsprosess.

Målet med sirkulærøkonomi er å begrense presset på naturressurser og mengden avfall. Omlegging til en sirkulær forretningsmodell vil kunne styrke bedriftens konkurranseevne og omdømme.

En omlegging til sirkulærøkonomi griper inn i alle deler av forretningsmodellen. Det omfatter bedriftens produktspekter, produsentansvar, digitale løsninger, produksjonsprosesser, logistikksystemer, transport, varelager, betalingsmodeller og mye annet. Slike fundamentale endringer er ressurskrevende for bedriften. Det omfatter gjerne hele verdikjeden som bedriften er en del av. Den samfunnsmessige gevinsten av en slik omlegging gjør at det offentlige kan finansiere deler av kostnadene.

Hva slags finansiering kan man oppnå?

Innovasjon Norge har ulike finansieringsordninger som kan være relevant for prosjekter innenfor sirkulærøkonomi. For prosjekter som omfatter utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, vil miljøteknologiordningen være relevant. For prosjekter der det primært er snakk om å investere i anleggsmaskiner og utstyr, vil grønt vekstlån være en mulighet. Dersom bedriften er etablert i en distriktskommune, finnes det muligheter for tilskudd til grønne investeringer. For å få klarhet i mulighetene som finnes, anbefaler vi dere å ta kontakt med deres lokale Innovasjon Norge-kontor.

Hvem kan søke?

Innovasjon Norges primærmålgruppe er små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter kan søke finansiering fra miljøteknologiordningen og grønt investeringstilskudd. Ordningene er sektornøytrale. Offentlig sektor er ikke i målgruppen, men offentlige eide virksomheter kan søke.

Hvilke prosjekter er aktuelle?

Aktuelle prosjekter er de som gir økt levetid for sluttprodukter, forretningsmodeller som tilrettelegger for vedlikehold og reparasjoner, prosesser som bidrar til fullutnyttelse av råvarer og systemer som fører til retur og gjenbruk. I dette inngår også innovativ produktdesign og overgang til materialer som gjør at produktene kan gjenvinnes.

Sirkulærøkonomi omfatter alle bransjer, men ulike bransjer har ulike problemstillinger. Her er noen eksempler på tema som kan være aktuelt for prosjektsøknader til Innovasjon Norge:

 • Nye forretningsmodeller som sikrer økt levetid og gjenbruk av produkter, komponenter og materialer
 • Bruke av AI og digitale løsninger for å fremme sirkularitet og fullutnyttelse av ressurser
 • Bruk av nye prinsipper for design og produksjon som fører til mindre avfall, miljøvennlig ressursutnyttelse og sikrer en lengre levetid for råstoffene og lettere resirkulering
 • Løsninger for å redusere materialforbruk og øke gjenbruk av plast, tekstiler, elektroniske komponenter og byggematerialer
 • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i samarbeid – for eksempel at sidestrømmer eller avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen
 • Løsninger for materialgjenvinning til nytt råstoff og nye produkter
 • Andre løsninger som bidrar til økt ressursutnyttelse og mindre avfall

Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften.

Prosjektets effekt på forbruk av jomfruelige råvarer, svinn, utnyttelse av sidestrømmer og levetid for produktet/tjenesten skal dokumenteres. I søknaden må man også beskrive effekten av prosjektet på andre begrensede ressurser, som energi, vann og arealer.

Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på sirkulærøkonomi. Det finnes også finansiering hos andre virkemiddelaktører (Forskningsrådet, Enova, Skattefunn).

Aktiviteter og godkjente kostnader

Følgende aktiviteter kan inngå i et prosjekt som handler om omstilling fra lineær til sirkulær ressursbruk:

Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • Personalutgifter for den tid og i det omfang de benyttes. Timelister må føres. Mer informasjon om godkjente timesatser.
 • Kostnader knyttet til innkjøp av konsulenttjenester til markedsundersøkelser, utvikling av ny markedsstrategi og ny kommunikasjonsplattform, design- eller innovasjonsrådgiving, opplæring, eller annen ekstern ekspertise.
 • Utgifter til oppdragsforskning og kjøp/ lisensiering av kunnskap og patenter.
 • Andre nye overhead- og driftskostnader, herunder materialkostnader og kostnader som pådras direkte i tilknytning til prosjektet.

Det oppfordres til samarbeid, både med andre bedrifter og forskningsinstitusjoner. Det er kun søkers egne, betalte kostnader (inklusive lønnskostnader) som kan inngå i støttegrunnlaget. Dersom flere bedrifter samarbeider i prosjektet, må partene i forkant bli enig om fordeling av kostnader i prosjektet og søke hver for seg.

Viktige forutsetninger for støtte

Om saksgangen

Publisert :
Sist oppdatert :