• EN
 • Logg inn
 • Forstudie

  Ofte må det gjennomføres et forstudie i forkant av et innovasjonsprosjekt, der formålet er å avklare viktige forutsetninger for prosjektet. Som hovedregel forventer vi at bedriften finansierer denne fasen selv. I forbindelse med den pågående koronakrisen, åpner vi for at bedrifter kan søke om midler til å gjennomføre forstudier. Maksimalt tilskudd fra Innovasjon Norge er 500 000 kroner.

  Formålet med et forstudie er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forstudien gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt.

  Forstudier har til formål å avdekke styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer (SWOT), samt kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre et FoU-prosjekt. Utviklingsaktiviteter hører ikke hjemme i denne fasen av prosjektet, og skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. 

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for denne type tilskudd er etablerte bedrifter med inntektsgivende aktivitet. Oppstartsbedrifter henvises til våre ordninger for oppstartsfinansiering.

  Søker må ha en plan om at forstudiet skal resultere i et hovedprosjekt. Hovedprosjektet skal være et innovasjonsprosjekt, med innovasjonshøyde på internasjonalt nivå. I søknaden må søker beskrive hva som er ambisjonen med hovedprosjektet, og hvordan dette vil bidra til å stryke bedriftens langsiktige konkurransekraft.

  Hvilke kostnader dekkes og hvor mye?

  Kostnadsgrunnlaget kan være innkjøpte, fakturerte tjenester eller egen tid. Mer informasjon om godkjente timesatser.

  Finansiering fra Innovasjon Norge utgjør en andel av kostnadsgrunnlaget, og søker må forklare hvordan egenandelen i forstudien skal finansieres. 

  Maksimalt tilskudd til forstudier er 500 000 kroner.

  Hva skal forstudien være?

  Ettersom forstudien skal danne et beslutningsgrunnlag for bedriften, må søker ha klart for seg hvilke spørsmål som må utredes. Hva bør gjøres i forstudien for å redusere risiko i hovedprosjektet? Søknaden må tydelig beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i forstudien, og hvilke ressurser som vil medgå.

  I forstudien bør dere bruke tid på:

  • Kunnskapsgrunnlaget for en ny løsning – tidligere forskning, analyser og utredninger
  • Eventuelle markedsmessige avklaringer som er nødvendige for gjennomføringen av hovedprosjektet*
  • Mulige kalkyler og forretningsmodell for løsningen
  • Tekniske forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet
  • Avtaler med pilotkunder og samarbeidspartnere som må på plass
  • Beskrivelse og underbygging av prosjektets positive miljø- og samfunnseffekter
  • Kompetansebehov i hovedprosjekt, inklusiv prosjektstyring
  • Investeringsbehov i hovedprosjektet og finansiering av dette
  • Plan for håndtering av immaterielle rettigheter

  * Generelle markeds- eller kundeanalyser på bedriftsnivå, dvs. som ikke er direkte relatert til FoU-prosjektet, kan ikke inngå

  Vær konkret i søknaden på hvordan punktene ovenfor blir ivaretatt i deres prosjekt, og relater dette til aktivitetsplanen.

  Innovasjonskompetanse

  Vi er opptatt av at søkere som har innovasjonsprosjekter også har tilstrekkelig innovasjonskompetanse. VI forventer derfor at søker benytter forprosjektet også til å oppdatere intern kompetanse på innovasjonsprosesser. Kostnader knyttet til dette, både egen tid, eksterne kurs eller innkjøp av tjenester, kan medtas i kostnadsgrunnlaget. Denne delen av forprosjektet skal beskrives både i søknaden og resultatene beskrives i sluttrapport.  Som en innføring i temaet, anbefaler vi alle å gjennomføre vårt digitale innovasjonsverksted før dere sender inn søknad om forprosjekt.

  Vi anbefaler også at nye søkere ser nærmere på vår veileder for søknadsprosess.  Dette er et kort kurs i hva man bør få med seg når man sender inn en forprosjektsøknad til Innovasjon Norge