• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til innovasjonskontrakter

   GettyImages
  GettyImages

  Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde. Pilotkunden bidrar aktivt i utviklingsprosjektet, slik at den endelige løsningen treffer best mulig på markedets behov.

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.


  Tilskudd fra Innovasjonskontrakter er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedrift og prosjekt. Tilskudd skal bidra til at prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.


  Innovasjonskontrakter retter seg mot innovasjonsprosjekter. Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og gi varig verdiskaping i Norge.


  Les mer om prioriteringskriterier for alle Innovasjon Norges innovasjonstilskudd her.

  Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

  Målgruppen for innovasjonskontrakter er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.


  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.


  Bedriften har ambisjoner om å styrke sin konkurransekraft og posisjonere seg for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.


  Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter, men unntaksvis kan også store bedrifter motta tilskudd dersom:

  • En bedrift er klassifisert som en stor på grunn av eierskap (partnervirksomhet*), og bedriften vurderes å ha SMB-utfordringer med å realisere prosjektet uten offentlig medvirkning.
  • En stor leverandørbedrift inngår et avtalefestet samarbeid med norske små og mellomstore leverandører om utviklingsarbeidet og der dette gir betydelige positive ringvirkninger for SMB-leverandørene
  • Prosjektet knytter seg til miljø- og samfunnsutfordringer der effekten av innovasjonen har en høy samfunnsmessig gevinst.


  *Søker har en partnervirksomhet dersom den besitter f.o.m. 25 % t.o.m. 50 % av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen virksomhet, og/eller en annen virksomhet besitter f.o.m. 25 % t.o.m. 50 % av kapitalen eller stemmerettighetene i Søker.

  Hva slags prosjekter kan få finansering?

  Tilskudd til en innovasjonskontrakt skal gi risikoavlastning for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. Det forutsetter at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, med mål om å kommersialisere en ny løsning – og potensial for skalering og vekst.


  Formålet med prosjektet må være å få fram en ny og bedre løsning på et definert behov. Det er altså en forutsetning at det ikke finnes liknende løsninger tilgjengelig fra før. I søknaden må man redegjøre for dagens alternativer og hvordan det planlagte prosjektet er bedre enn beste tilgjengelige teknologi på markedet i dag.


  Pilotkunden sin rolle i prosjektet er vesentlig. For det første må pilotkunden være representativ (stor og viktig nok) for det markedet man tenker å adressere, slik at pilotkunden kan fungere som framtidig referanse overfor andre kunder. For det andre må pilotkundens motivasjon for samarbeidet være begrunnet i at det ikke finnes alternative løsninger som er gode nok. For det tredje må pilotkunden være villig til å legge betydelig med innsats i utviklingsprosjektet, til beste for prosjektet og ikke bare pilotkundens egne behov.


  Prosjekter som kun retter seg mot behov hos én kunde, og som er å anse som en leveranse til pilotkunden framfor et samarbeidsprosjekt, prioriteres ikke. Rettighetene for løsningen skal tilhøre leverandørbedriften, og søker må ha en plan for framtidig salg til nye kunder utover pilotkunden.

  Hvilke kostnader kan medtas?

  Kjernen i en innovasjonskontrakt vil være forsknings- og utvikling (FoU), slik det er definert i Statsstøtteregelverket. Tilknyttede aktiviteter kan også medtas der dette er nødvendig for å lykkes med utviklingsprosjektet. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig. Les her for mer informasjon om aktiviteter som kan godkjennes knyttet til alle innovasjonstilskudd.


  Tilskuddet skal føre prosjektet frem til en før-kommersiell prototype. Det kan også omfatte testing og oppfølging av prototypen, og om den oppfyller prosjektets spesifikasjoner, inklusiv nullserieproduksjon.


  Tilskuddet kan finansiere en andel av samlede kostnader knyttet til prosjektet, herunder også personalkostnader. Mer informasjon om godkjente timesatser.

   

  Information in English

  Hvem er partene i en innovasjonskontrakt og hvilken rolle har de?

  Leverandørbedriften

  Leverandørbedriften er prosjekteier og den som søker om støtte på vegne av innovasjonsprosjektet. Bedriftens rolle er å utvikle en ny løsning, et nytt produkt eller en ny tjeneste som pilotkunden har behov for, i samarbeid med pilotkunden. Samarbeidet skal gi leverandørbedriften tilgang til ny kompetanse, internasjonale nettverk og strategiske partnere, samtidig som samarbeidet gir pilotkunden tilgang til bedre behovsdefinerte løsninger og økt konkurransekraft. Det er viktig å få inn rett pilotkunde som gir validering og markedsadgang, fordi det gir bedriften raskere og bedre resultater.

  Leverandørbedriften er ansvarlig overfor Innovasjon Norge for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten.

  Pilotkunden

  Pilotkunden kan være en eller flere norske eller utenlandsk bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter. Dersom din kunde er utenlandsk og du trenger å vise til informasjon om støtteordningen på engelsk finner du det her (link til info på engelsk)

  Pilotkundens rolle i prosjektet er å bidra til best mulig løsning for sitt behov samtidig som de er med på utviklingsprosessen og bidraget i form av arbeidsinnsats og finansiering skal utgjøre minimum 20% av prosjektets totale kostnader. Arbeidsinnsats vurderes som regel som viktigst, men det er kvaliteten i bidraget fra pilotkunden som er sentralt her. Det er pilotkundens bidrag for fremdrift og resultat som er det viktigste.

  Pilotkunden skal delta aktivt. Gode eksempler på bidrag kan være:

  • definere behovskrav og spesifikasjoner
  • kunnskap og kompetanse
  • aktiv deltagelse i f.eks. oppfølgingsmøter, styringsgruppe el,
  • stille tid og ressurser tilgjengelig slik at løsningen blir validert og testet
  • det er ikke uvanlig at kunden også bidrar med noe finansiering.

  Pilotkundens bidrag inn i prosjektet skal tilføre kompetanse som leverandørbedriften ellers ikke hadde fått tilgang til.

  Pilotkundens rolle i prosjektet må beskrives og forskning viser at følgende spørsmål er vesentlige:

  • Har prosjektet tilstrekkelig forankring og interesse hos pilotkunde, og er det sammenfallende incentiver (sterke interesser for at løsningen lykkes i markedet/bruk)
  • Er pilotkunden aktivt med i hele prosjektperioden? Dvs fra behov- og kravspesifikasjoner via utvikling (eksempelvis gjennom styringsgruppe/prosjektgruppe) til testing.
  • Fører samarbeidet til at leverandørbedriften får tilgang til ny kompetanse?
  • Fører samarbeidet til at leverandørbedriften får tilgang til relevante internasjonale nettverk og/eller strategiske partnere
  • Bidrar pilotkunden til å styrke markedssiden ved å være en viktig referansekunde og bidra som markedskanal til nye markeder?

  Om kontrakten

  Innovasjonskontrakten: Det er opp til partene å utarbeide en avtale som er tilpasset det enkelte, konkrete samarbeidsprosjektet. Innovasjon Norge har rett til innsyn i avtalen/kontrakten for å sikre at intensjonene i Innovasjonskontrakten ivaretas.

  I kontrakten er det viktig å avklare:

  • Hvordan skal resultater etter samarbeidet utnyttes?
  • Hvem har eiendomsretten, eller bruksretten?
  • Er det noen avtale om royalties?
  • Hvilke klausuler gjelder for overtakelse av prototypeløsningen?
  • Hva er avtalt ved vellykket/mislykket prosjekt?

  Hva omfattes ikke?

  Ordningen omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer, fremstillingsmetoder, tjenester og arbeidsoperasjoner, selv om slike endringer kan utgjøre forbedringer.

  Ordinære, løpende driftskostnader kan ikke støttes. Det er kun kostnadene relatert til prosjektet og som kommer i tillegg til selskapets ordinære drift, som kan inngå. Markedsføring og salgsaktiviteter kan heller ikke støttes, uavhengig av om markedet er nasjonalt eller internasjonalt.

  Innmelding Gruppeunntaksregelverket (GBER)

  Innovasjonskonntrakter er innmeldt til ESA etter Gruppeunntaksregelverket (GBER). Følgende GBER gjelder for ordningen. Mer om de enkelte GBER finnes på nettsiden om Statsstøtteregelverket. Merk at innmelding av GBER på ingen måte innebærer at alle disse artiklene benyttes i praksis.

  imagey77b.png

   

  Viktige forutsetninger for støtte

  Tilskudd fra miljøteknologiordningen skal være i overenstemmelse med Statsstøtteregelverket. Det innebærer:

  Det kan ikke tildeles støtte utover den støtteintensitet som er fastsatt for det formål støtten er begrunnet i. I beregningen av støtte skal alle former for støtte regnes med. Støtten regnes i prosent av prosjektkostnadene, dvs. de kostnadselementene som kan tas med i beregningsgrunnlaget. Når det gis støtte til samme prosjekt fra flere offentlige kilder med ulike formål, er hovedregelen at den samlede støtten, i relasjon til de samme kostnadene, ikke overstiger støttetaket for det formålet som har det høyeste støttetaket.

  Støtte må i de aller fleste tilfeller ha insentiveffekt, dvs. være utløsende. Krav om insentiveffekt ivaretas ved at søknad sendes før prosjektet påbegynnes.

  I statsstøtteregelverket er det forbud mot å gi støtte til visse «eksportrelaterte aktiviteter».

  Det er ikke anledning til å gi støtte til bedrifter som er «i vanskeligheter».

  Det er ikke tillatt å gi støtte dersom støttemottaker er under forfølgning for et utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter beslutning i ESA.

  Mer informasjon om disse bestemmelsene i Statsstøtteregelverket er nærmere utdypet her.