Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Regionale distriktsmidler

  Tog som går i snølandskap
  GettyImages

  Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg. 

  Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

  Hva kan finansieres?

  Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

  • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
  • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

  Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at regionalt prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

  Kriterier

  Felles for alle våre tilskudd er at det skal føre til vekst og verdiskaping. Det skal bidra til omstilling av bedriften i mer lønnsom og bærekraftig retning, og både bedriften og prosjektet vil bli vurdert. Vi vurderer bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og realisere det. Vi vurderer prosjektet i forhold til hvilken effekt det har, både for bedriften selv og samfunnet for øvrig.

  Tilskuddene har regionale bevilgninger og kan benyttes til prosjekter med et betydelig regionalt verdiskapingspotensial.

  Fylkeskommunene utarbeider egne oppdragsbrev som prioriterer bruken av midlene i de enkelte fylker. Det kan derfor være forskjell på satsingsområder, og hvilke type prosjekter som kan innvilges mellom fylker.

  Kriterier til aktuelle prosjekter: 

  • verdiskaping
  • sysselsetting
  • nyskaping
  • omstilling

  Prosjekter som er igangsatt før søknaden er sendt inn kan ikke støttes.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar god forretningsskikk, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Tilskudd kan normalt ikke gis til:

  • Konsulentmiljøer, klyngeorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, FoU-miljøer, testsentre, innovasjonsmiljøer, næringshager, kommunale og interkommunale næringsselskaper, og offentlige aktører. Bedrifter oppfordres til å eventuelt bruke slik kompetanse og inkludere kostnadene i søknaden.
  • Prosjekter med liten risiko og/eller lav innovasjonshøyde. I slike tilfeller vil finansiering fra Innovasjon Norge bidra til uheldig konkurransevridning i forhold til tilsvarende virksomheter andre steder i Norge.
  • Bedrifter eller prosjekter som ikke bidrar til verdiskapende aktivitet i Norge.
  • Bedrifter som omfattes av definisjonen "bedrifter i vanskeligheter".

  Distriktsmidlene består av:

  • Distriktrettet bedriftsutviklingstilskudd
  • Distriktrettet investeringstilskudd
  • Distriktrettet kommersialiseringstilskudd
  • Distriktrettet markedsavklaringstilskudd
  • Distriktsrettede risikolån
  • Distriktsrettede garantier for driftskreditt

  Tilskudd til bedriftsutvikling

  Tilskuddet gis til videreutvikling av etablerte bedrifter og gis ikke til fysiske investeringer i maskiner eller anlegg. Et prosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

  Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell.

  Tilskudd til investeringer

  Det kan innvilges støtte til investeringer i forbindelse med etablering av ny virksomhet, utvidelse av kapasiteten i eksisterende virksomhet, diversifisering av produksjonen til nye produkter som tidligere ikke ble produsert eller grunnleggende endring av produksjonsprosessen i eksisterende virksomhet.

  Distriktsrettede risikolån

  Lånet kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

  Lånet har samme innhold og betingelser som innvoasjonslånordningen, men vektlegger i større grad den regionale nytten prosjektet har.