Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til miljøteknologi

   GettyImages
  GettyImages

  Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

  Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom denne ordningen tar det offentlige en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

  Fordelingen av finansiering på Innovasjon Norge og søker er en individuell vurdering som avhenger av bedriftens størrelse og prosjektets karakter. Vårt bidrag skal sikre at prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift. Les mer her.

  Hvem kan søke finansiering?

  Norske bedrifter i hele landet og i alle bransjer kan søke om tilskudd. Miljøteknologiordningen retter seg særlig mot store prosjekter og store bedrifter. Prosjektet må gi varig verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hva menes med miljøteknologi?

  Ordningen retter seg mot bedrifter som kan svare godt på spørsmålet: «Hvordan bidrar vårt prosjekt til å løse et miljøproblem?»

  Miljøteknologi omfatter teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag, og dreier seg både om teknologi og kunnskap. Dette er en vid definisjon, som krever nærmere presisering. For å kvalifisere for finansiering fra miljøteknologiordningen, trengs en tallfestet beskrivelse av prosjektets miljøeffekt.  Det forventes at man også redegjør for eventuelle negative effekter av prosjektet.

  Miljøteknologi omfatter åpenbart løsninger rettet mot klimautfordringer, for eksempel fornybar energi eller energieffektivisering. Det omfatter utslippsfrie transportløsninger, energilaging og energisystem – og renseteknologi for vann og luft.

  Men det omfatter også mindre åpenbare teknologiområder, så som mer effektiv ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi. Og det omfatter løsninger på definerte miljøutfordringer knyttet til enkeltbransjer.

  Miljøteknologi kan omfatte «muliggjørende teknologier», der disse direkte eller indirekte har en positiv miljøeffekt. Dette er gjennomgripende teknologier som underbygger andre teknologiområder og bidrar til å utvikle nye næringer og nye produkter. Eksempler på slik teknologi er IKT, bioteknologi og nye materialer/ nanoteknologi. Disse teknologiområdene kan legge grunnlaget for nye, mer miljøvennlige løsninger på de fleste samfunnsområder, for eksempel innen matproduksjon, energieffektivisering og transport.

  For å kvalifisere for miljøteknologiordningen, må prosjektets miljøeffekt beskrives og kvantifiseres. Løsningen skal sammenliknes med beste tilgjengelige teknologi/ løsning på markedet. Bruk sammenlignbare størrelser, så som CO2-ekvivalenter, kwh eller %vis forbedring. Beskriv også eventuelle negative effekter av løsningen (for eksempel på ressursforbruk).

  Tilskudd til miljøteknologi begrunnes med at disse prosjektene ofte har en samfunnsmessig avkastning som vesentlig høyere enn bedriftsøkonomisk avkastning. Felles for alle prosjekter som Innovasjons Norge finansierer, er at løsningen skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft i møte med internasjonal konkurranse.

   

   

  For mer informasjon om hva som ellers vektlegges for innovasjonsprosjekter, les mer her.

   

  Tilskudd fra miljøteknologiordningen skal være i overenstemmelse med Statsstøtteregelverket. Det innebærer:

  Det kan ikke tildeles støtte utover den støtteintensitet som er fastsatt for det formål støtten er begrunnet i. I beregningen av støtte skal alle former for støtte regnes med. Støtten regnes i prosent av prosjektkostnadene, dvs. de kostnadselementene som kan tas med i beregningsgrunnlaget.  Når det gis støtte til samme prosjekt fra flere offentlige kilder med ulike formål, er hovedregelen at den samlede støtten, i relasjon til de samme kostnadene, ikke overstiger støttetaket for det formålet som har det høyeste støttetaket.

  Støtte må i de aller fleste tilfeller ha insentiveffekt, dvs. være utløsende.

  I statsstøtteregelverket er det forbud mot å gi støtte til visse «eksportrelaterte aktiviteter».

  Det er ikke anledning til å gi støtte til bedrifter som er «i vanskeligheter».

  Det er ikke tillatt å gi støtte dersom støttemottaker er under forfølgning for et utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter beslutning i ESA.

  Mer informasjon om disse bestemmelsene i Statsstøtteregelverket er nærmere utdypet her.