Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til miljøteknologi

  Mann som jobber med mikroskop
  Foto: Getty Images

  Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

  English version.

  Det er store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala, og muligheten for avkastning på miljøteknologiprosjekter er forbundet med risiko. Gjennom denne ordningen tar det offentlige en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av miljøteknologi.

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

  Tilskudd fra miljøteknologiordningen er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedrift og prosjekt. Tilskudd fra miljøteknologiordningen skal bidra til at prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

  Miljøteknologiordningen retter seg mot innovasjonsprosjekter. Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og gi varig verdiskaping i Norge. Les mer om prioriteringskriterier for alle Innovasjon Norges innovasjonstilskudd her.

  Hvem kan søke finansiering?

  Miljøteknologiordningen retter seg mot norske bedrifter i hele landet og alle bransjer. Tilskudd fra miljøteknologiordningen kan også gis til store bedrifter. Les mer om målgruppe for innovasjonsprosjekter her.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hva menes med miljøteknologi?

  Ordningen retter seg mot bedrifter som kan svare godt på spørsmålet: Hvordan bidrar vårt prosjekt til å løse et miljøproblem? EUs taksonomi definerer hva som er «grønt nok» for Miljøteknologiordningen. Les mer om dette under «EUs taksonomi er viktig» lenger ned på siden.

  Miljøteknologi omfatter teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag, og dreier seg både om teknologi og kunnskap. Dette er en vid definisjon, som krever nærmere presisering. For å kvalifisere for finansiering fra miljøteknologiordningen, trengs en tallfestet beskrivelse av prosjektets miljøeffekt.  Det forventes at man også redegjør for eventuelle negative effekter av prosjektet.

  Miljøteknologi omfatter åpenbart løsninger rettet mot klimautfordringer, for eksempel fornybar energi eller energieffektivisering. Det omfatter utslippsfrie transportløsninger, energilaging og energisystem – og renseteknologi for vann og luft.

  Men det omfatter også mindre åpenbare teknologiområder, så som mer effektiv ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi. Og det omfatter løsninger på definerte miljøutfordringer knyttet til enkeltbransjer.

  Miljøteknologi kan omfatte «muliggjørende teknologier», der disse direkte eller indirekte har en positiv miljøeffekt. Dette er gjennomgripende teknologier som underbygger andre teknologiområder og bidrar til å utvikle nye næringer og nye produkter. Eksempler på slik teknologi er IKT, bioteknologi og nye materialer/ nanoteknologi. Disse teknologiområdene kan legge grunnlaget for nye, mer miljøvennlige løsninger på de fleste samfunnsområder, for eksempel innen matproduksjon, energieffektivisering og transport.

  For å kvalifisere for miljøteknologiordningen, må prosjektets miljøeffekt beskrives og kvantifiseres. Løsningen skal sammenliknes med beste tilgjengelige teknologi/ løsning på markedet. Bruk sammenlignbare størrelser, så som CO2-ekvivalenter, kwh eller prosentvis forbedring. Beskriv også eventuelle negative effekter av løsningen (for eksempel på ressursforbruk). EUs taksonomi vil være veiledende for vurdering av miljøeffekt i miljøteknologiordningen. Mer info om dette lenger ned på siden. 

  Tilskudd til miljøteknologi begrunnes med at disse prosjektene ofte har en samfunnsmessig avkastning som vesentlig høyere enn bedriftsøkonomisk avkastning. Felles for alle prosjekter som Innovasjons Norge finansierer, er at løsningen skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft i møte med internasjonal konkurranse.

  For mer informasjon om hva som ellers vektlegges for innovasjonsprosjekter, les mer her.