Vekstgarantiordningen

 GettyImages
GettyImages

Vekstgaranti har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

Ordningen avlaster risiko hos bankene i form av en garanti, og gjør det dermed lettere for bedrifter som er i en oppstart- eller utviklingsfase å få tilgang til lån.

Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil fire millioner kroner per bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen. Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker der bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhet for finansiering.

Vekstgarantiordningen er foreløpig i en pilotfase. For testperioden er det inngått avtaler med seks banker – DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN, Sparebanken Vest, Danske Bank og Sparebanken Møre. Disse bankene vil prøve ut vekstgarantiordningen innenfor et relativt begrenset utlånsvolum blant sine kunder. All kredittgivning innenfor vekstgarantiordningen skjer i regi av bankene.

Ordningen gjelder ikke bedrifter i vanskeligheter. En bedrift anses å være i vanskeligheter dersom den er eldre enn tre år fra foretaksregistrering og mer enn halvparten av den tegnede kapitalen, inkludert overkurs, har forsvunnet som resultat av akkumulerte tap. Poster i balansen som generelt regnes som en del av selskapets egne midler, inkludert ansvarlige lån, skal legges til den tegnede kapitalen.

Risikoavlasting fra Det europeiske investeringsfondet

Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge har inngått en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. Derfor er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt. 

Kontaktperson


Kontakt til bankene

Nordea
Carsten Werner, tlf. 977 13 306, carsten.werner@nordea.no
Tlf. 23 20 60 02, bbonline@nordea.no

SpareBank 1 SMN
Gøran Steffensen, tlf. 909 86 662, goran.steffensen@smn.no

SpareBank 1 SMN Ålesund
Arild Eiken, arild.eiken@smn.no tlf. 951 39 530

Sparebanken Vest
Nina Stangeland, tlf. 941 56 956, Nina.Stangeland@spv.no

DNB
Stavanger: Thomas Våland, tlf. 902 92 483, thomas.valand@dnb.no
Bergen: Maria Hanedalen Bøthun, tlf. 971 20 678, maria.hanedalen@dnb.no
Kristiansand: Christian Arntzen, tlf. 468 03 627, christian.arntzen@dnb.no
Trondheim: Kirsti Susanne Blikeng, tlf. 95 09 96 56, kirsti.blikeng@dnb.no
Bodø: Karin Dahl Haugen, tlf. 959 71 577, karin.d.haugen@dnb.no
Oslo: Thomas Kruse, tlf. 905 86 990, thomas.kruse@dnb.no 

Danske Bank
Geir Wist, 917 47 408 ,geir.wist@danskebank.no

Sparebanken Møre
Terje Krøvel, 91 15 36 30, terje.kroevel@sbm.no