• EN
 • Logg inn
 • Vekstgarantiordningen

   GettyImages
  GettyImages

  Vekstgaranti har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

  Ordningen avlaster risiko hos bankene i form av en garanti, og gjør det dermed lettere for bedrifter som er i en oppstarts- eller vekstfase å få tilgang til lån. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil fire millioner kroner per bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen. Vekstgaranti skal være en supplerende sikkerhet i saker der bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhet for finansiering.

  Vekstgarantiordningen er foreløpig i en pilotfase. For testperioden er det inngått avtaler med seks banker – DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN, Sparebanken Vest, Danske Bank og Sparebanken Møre. Disse bankene vil prøve ut vekstgarantiordningen innenfor et relativt begrenset utlånsvolum blant sine kunder. All kundedialog skjer i regi av bankene.

  Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge har inngått en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. Derfor er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt.

  Kontaktperson