Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tradisjonelt landbruk

   Tiina og Geir
  Tiina og Geir

  Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.

  Hvem kan motta denne tjenesten? 

  Vi kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang. 

  Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. 

  Vi prioriterer prosjekter som gir økt matproduksjon der det er markedspotensial, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer.

   

   

  Hva kan vi finansiere? 

  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. 
  • Tilskudd til gjødsellager med eller uten gjødselseparator med fast toppdekke eller minimum 10 måneders lagringskapasitet, samt biorestlager med fast toppdekke.
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal.
  • Ved familieoverdragelse gis det normalt bare lån til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

  Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
  Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.  

  Særskilte prioriteringer for 2022 

  • Små og mellomstore bruk
  • Ombygging til løsdrift for melkebesetninger med 15-30 kyr
  • Tørke- og lageranlegg i kornproduksjonen
  • Frukt-, grønt- og veksthusnæringen
  • Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet i EUs økologiregelverk
  • Prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med markedspotensial
  • Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger
  • Investeringer som bedrer dyrevelferd

   

  Hvor mye kan vi finansiere? 

  Støtte utmåles etter en individuell vurdering basert på bl.a. lønnsomhet, soliditet og behov for risikoavlastning.

  Følgende maksimalsatser gjelder  

  Investeringer 

  Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt.

  Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark.  

  For lager for husdyrgjødsel og biorest kan det gis tilskudd inntil 25 % avgrenset til 200 000 kroner.

   

  Frukt- og bærdyrking 

  Det kan gis tilskudd til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking (ikke jordbærplanter) med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For konvensjonell dyrking er støttesatsen inntil 35 %.

  Generasjonsskifte 

  Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil kr 1,5 millioner) innen tradisjonell landbruksdrift eller andre landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.  

  Forutsetninger 

  Søkers eget arbeid vurderes til inntil 350 kroner per time. For egeninnsats med egne maskiner godkjennes inntil 800 kr pr time.

  For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer godkjennes som ufakturert egeninnsats. 

  Hvilke produksjoner som prioriteres kan variere mellom fylkene. Trykk her for å lese mer om regionale føringer.  

  Søknadstyper

  Vi jobber med å fornye vårt søknads- og kundesystem, og har derfor i en periode flere innloggingssystemer. Hvilken du skal bruke avhenger av hvilken tjeneste du skal søke, eller nylig har søkt.

  Dersom du skal søke kun tilskudd til tradisjonelt landbruk, så logger du deg inn via BankId og all interaksjon med Innovasjon Norge vil være digital.

  Dersom du skal søke kun lån eller kombinasjonen lån og tilskudd må du benytte deg av de andre søknadsinngangene. 

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden 

  • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer som innebærer økning i svine- eller eggproduksjon så lenge det er overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet.  
  • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet både på kort og lang sikt. 
  • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag. 

  Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

  Veien videre

  Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.