• EN
 • Logg inn
 • Vekstfinansiering

   Morten Falch Sortland
  Morten Falch Sortland

  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, med på Inn på Tunet, driver med innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har vi tjenester for deg.

  Vi ønsker å gjøre deg som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at din bedrift vokser.

  Hvem kan få finansiering?

  • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser.
  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning. 
   Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

  Hva kan du søke støtte til?

  Vekstfinansieringen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til vekstfasen av bedriften. Bedrifter som har planer om vekst kan få støtte til følgende driftskostnader.

  • Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.
  • Renter på eksterne lån.
  • Leie av produksjonsutstyr og lokaler.
  • Energi, vann, oppvarming, administrative gebyrer og skatter/avgifter (ikke mva, selskapskatt eller miljøskatt).
  • Kapitalbinding i varelager.

  Tilskuddsmidlene må være utløsende for gjennomføringen av prosjektet. Bare eksterne og betalte kostnader kan inngå i godkjente kostnader. Det kan i tillegg søkes om risikolån og garantier til spesielle kapitalbehov knyttet til veksten, bedriftenes kompetansebehov skal kartlegges i forbindelse med støtten.

  To faser

  Du kan søke finansiering til to ulike faser. Bedrifter som ikke har mottatt Vekst 1, kan søke Vekst 2. Vekst 1 kan ikke søkes i etterkant av gjennomført Vekst 2.

  Vekst 1

  • Din bedrift må ha som målsetting å øke omsetningen med minst 30 % over en treårsperiode, med et minstekrav på 500 000 kr.
  • Sysselsettingen skal utgjøre minimum 1 årsverk
  • Omsetningen bør utgjøre minimum 1 million kroner siste regnskapsår eller 12 måneders periode

  Støtten kan utgjøre inntil 1 million kroner i løpet av en treårsperiode. Støtte kan gis med inntil 75 % av godkjente kostnader knyttet til veksten.

  Vekst 2

  • Din bedrift må ha som målsetting å øke omsetningen med minst 50 % over en treårsperiode, samt å øke lønnsomheten.
  • For bedriftene som har fullført Vekst 1, forventes det at de både har hatt en god måloppnåelse i første vekstprosjekt og har hatt en sunn økonomisk utvikling mellom avslutningen av Vekst 1 og søknadstidspunkt for Vekst 2
  • Omsetningen bør utgjøre minimum 5 millioner kroner siste regnskapsår eller 12 måneders periode

  Støtten kan utgjøre inntil 2 millioner kroner i løpet av en treårsperiode. Støtte kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader knyttet til veksten. En viss andel skal brukes til kompetansehevende tiltak.

  Hvordan søke?

  Du søker gjennom vår elektroniske søknadsportal. Søknaden bør fylles ut med konkret og relativt kortfattet informasjon. Det er anledning til å legge ved prosjektplanen og eventuelt andre sentrale dokumenter i søknaden.

  Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (pdf)