Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Oppstartslån

  Hender som håndhilser
  Foto: Kritchanut

  Oppstartslån er for oppstartsbedrifter i kommersialiseringsfasen. Lånet kan dekke aktiviteter knyttet til etablering av bedriftens forretningsmodell, organisasjonsutvikling og markedsarbeid. Lånebeløpet er minimum 1 million kroner og maksimalt 2 millioner kroner.

  Før du går videre, bør du lese mer om helheten i Finansiering til oppstartsbedrifter.

  I denne fasen er det to muligheter for finansiering: Oppstartstilskudd 3 og Oppstartslån.

  Hvem kan få Oppstartslån? 

  Bedriften må være registrert i Enhetsregisteret som AS, være yngre enn fem år og ikke ha betalingsanmerkninger (på bedriften eller nøkkelpersoner).

  I tillegg prioriterer vi bedrifter som

  • har et betydelig vekstpotensial og mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked
  • kan dokumentere et betalingsvillig marked 
  • har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene
  • består av et solid team som har vist gjennomføringsevne så langt i bedriftsutviklingen
  • har et styre med minimum ett eksternt styremedlem som har relevant bakgrunn for å bidra til bedriftens strategi, og som kan bidra med arbeidsinnsats på vesentlige områder (markedsinnsikt, nettverk, kommersiell erfaring osv). 
  • har investorer med erfaring fra lignende virksomheter eller bransje, samt har evne og antatt vilje til å gjøre oppfølgingsinvesteringer

  En bedrift kan bare få Oppstartslån én gang. Oppstartslån kan også gis til selskaper som allerede har mottatt Oppstartstilskudd 1 og 2.

  Hva kan Oppstartslån brukes til? 

  I løpet av prosjektperioden skal bedriften forberede og gjennomføre kommersiell lansering av løsningen.  Vi ser på hele bedriftens utvikling i kommersialiseringsfasen.

  Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, men bedriften må ha troverdige planer for å realisere vekst og verdiskapingspotensial. Bedriften bør bli attraktiv for oppfølgingsinvesteringer og kan sannsynliggjøre betjeningsevne for renter etter to år, avdrag etter 3 år og full innfrielse av oppstartlånet etter seks år.

  Egenkapital og utbetaling

  • Det stilles krav til egenkapital på 50 prosent av total prosjektfinansiering.
  • Det er ikke til hinder at søker har mottatt annen offentlig støtte innenfor statsstøtteregelverket, fra Innovasjon Norge eller andre aktører, men offentlige tilskudd eller subsidier kan ikke brukes som matchingskapital for å utløse Oppstartslån. 
  • Ny egenkapital skal tilføres bedriften samtidig med lånet. Denne må være ny kontant egenkapital, nye ansvarlige lån og/eller ny kapital ved bruk av SLIP (Startup’s Lead Investment Paper) fra private kilder. Egenkapitalen skal minimum tilsvare størrelsen på Oppstartslånet.
  • Egeninnsats, det vil si egne timer, kan ikke erstatte frisk kapital. 
  • Oppstartlån kan utbetales før kostnadene er pådratt, forutsatt at sikkerhetene er på plass og lånevilkårene oppfylt.
  • Dersom egenkapitalen blir innbetalt suksessivt kan Innovasjon Norge fordele utbetalingen av lånet på inntil tre transjer, forutsatt at innbetalt egenkapital alltid tilsvarer eller overstiger Innovasjon Norges utbetalinger.  

  Lånebetingelser

  • Lånets løpetid er seks år, hvorav de første tre år er avdragsfrie.
  • Lånet nedbetales over de påfølgende tre år, som serielån med kvartalsvise avdrag.
  • Lånet er rentefritt i to år, deretter den til enhver tid gjeldende rente for risikolån (6,7 prosent rente fra og med 15. mai 2023 for løpende lån).
  • Lånet gis med pant i selskapets aktiva, herunder driftstilbehør, varelager, fordringer og eventuelle faste eiendommer på ledig prioritet. Dersom en bank innvilger driftskreditt til selskapet etter at Oppstartlånet er utbetalt, kan Innovasjon Norge vike prioritet med pantet i varelager og fordringer.

  Obs! Det ble gjort endringer i oppstartslån fra 15. mai 2023. Bedrifter som har fått innvilget oppstartslån før denne datoen, må fortsatt forholde seg til de opprinnelige betingelsene i tilbudsbrevet fra Innovasjon Norge. Betingelsene for slike lån vil ikke bli endret som følge av endringer for nye lån.

  Betjeningsevne

  Vi vurderer bedriftens framtidige betjeningsevne av lånet i forhold til

  • bedriftens evne til å generere inntjening over drift som er tilstrekkelig til å tilbakebetale lånet
  • bedriftens evne til å oppnå annen lånefinansiering i bank, egenkapital fra eksisterende eiere eller nye investorer som gjør selskapet i stand til å innfri oppstartlånet innen forfall
  • bedriftens evne til å hente ytterligere investormidler