Hopp til hovedinnhold

Bedriftsnettverk for landbruket

To personer som er konsentrert om jobb© Igor Emmerich
Har din bedrift behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer og interesser? Da har vi tjenesten for deg.

Bedriftsnettverksprogrammet tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markedsrettede, og/eller kommersielle samarbeidsprosjekter. Samarbeidet må ha et langsiktig perspektiv. Prosjekt -og støtteperioden er normalt på 3 år. Hensikten er å bidra til at bedriftene gjennom samarbeid med andre bedrifter får økt tilgang til ressurser, styrket konkurransekraft samt økt verdiskaping og lønnsomhet.

Målgrupper

 • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
 • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser
 • Inn på tunet-tilbydere innen Matmerks godkjenningsordning
 • Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

Hvem kan søke?

 • Bedriftene som skal samarbeide må falle inn under målgruppene over
 • Bedriftsnettverket retter seg mot etablerte små og mellomstore bedrifter. Det forutsettes at bedriftene har evne og vilje til vekst i nye markeder gjennom strategisk samarbeid med andre bedrifter.

Bedriftsnettverket utpeker én bedrift som tar rollen som søkerbedrift og administrator på vegne av alle bedriftene. Bedriftsnettverket kan bestå av tre eller flere små- og mellomstore bedrifter, registrert i Foretaksregisteret i Norge. I tillegg kan store bedrifter og bedrifter i utlandet inngå i nettverket, hvis det er strategisk viktig for de små og mellomstore norske bedriftene.
Det er ikke krav om at bedriftene må være lokalisert i samme region.

Ikke prioritert

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til delfinansiering av felleskostnader knyttet til fellesaktiviteter i bedriftsnettverket. Dette kan for eksempel være:

 • Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søkerbedrift/administrator
 • Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet til:
  • prosjekt- og prosessledelse
  • markeds- og strategiske analyser
  • forretningsutvikling og nye forretningsmodeller
  • utgifter til felles kompetansetiltak
  • utgifter til felles deltakelse på messer
  • kjøp av teknisk bistand
  • kjøp av juridisk bistand til samarbeidsavtaler og forretningsmessige kontrakter

Støtteandel vil avhenge av støtteformål, bedriftsstørrelse og type kostnader. Alle støtteberettigede kostnader må være bokført og fremgå av søkerbedriftens prosjektregnskap.

Støtteperiode

Bedriftsnettverkstjenesten består av en prosess i tre faser for å legge et best mulig markeds- og forretningsmessig grunnlag for et forpliktende samarbeid. Fasene består av:

 • Forstudie – mobilisering og klargjøring av deltagernes reelle interesse
 • Forprosjekt – forretningsutvikling/lage forretningsmodell for samarbeidet
 • Hovedprosjekt (normalt tre år, det søkes for ett år av gangen) – gjennomføring av handlingsplan med resultatkrav

Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (pdf)

Publisert :
Sist oppdatert :