Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i landbruket

Tømmer som ligger stablet© Borchee
Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi, samt ta i bruk nye teknologier som gir klima- og miljøeffekt.

Betydelig produksjon av fornybar energi

Programmet skal ta et helhetlig ansvar for utvikling av gode klima-, miljø- og fornybare energiløsninger for landbruket. Vi kan gi investeringsstøtte, og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen de prioriterte områdene.

I 2024 er tilskuddsrammen på 210 millioner kroner. Vi mottar mange søknader, og prioriterer prosjekter med god klimanytte og betydelig produksjon av fornybar energi. Fra august 2023 prioriteres ikke solcelleanlegg med mindre det introduseres nye løsninger/konsepter.

Hvem kan få finansiering?

Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering. Vi kan gi støtte til organisasjoner, der bønder eller skogeiere er med som for eksempel skogeierlag og allmenning. Støtten gjelder for informasjon, kompetansetiltak og forstudier.

Alle landbruksforetak må ha fylt ut klimakalkulatoren.

Hva kan vi finansiere?

Etter søknad kan vi gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

Investeringer

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.
  • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
  • Prosjektet må kunne vise til klar reduksjon i utslipp av klimagasser og bidra til å nå målene i klimaavtalen for jordbruket.
  • Eierandel og ringvirkninger innenfor skog- og landbruk, herunder utnyttelse av lokale ressurser fra skog eller kulturlandskap.
  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske.

Samfinansiering med andre virkemiddelaktører

Vår støtteutmåling baserer seg på en samlet vurdering av hvor mye offentlig støtte som må til for å utløse prosjektet. Dersom søker mottar annet offentlig tilskudd til samme prosjektkostnader, vil det totale offentlige tilskuddet bli lagt til grunn i vurderingen av utløsende effekt. For øvrig må samlet offentlig støtte være innenfor statsstøtteregelverkets satser for maksimal lovlig støtteandel.

I søknaden opplyser du om hvorvidt det er søkt eller vil bli søkt annen offentlig støtte til prosjektet. Ved fastsettelse av tilskudd vil vi som hovedregel legge til grunn at det ikke mottas annen offentlig støtte enn det som er oppgitt i søknaden.

Dersom forhold knyttet til annen offentlig støtte skulle endre seg underveis i søknadsprosessen eller etter at tilsagn er gitt, skal vi informeres om dette så raskt som mulig fordi det kan ha betydning for utmålingen eller utbetalingen av tilskudd fra oss.

Dette er ikke til hinder for at det gis støtte til samme prosjekt for andre kostnader enn de som inngår i støttegrunnlaget for en annen virkemiddelaktør. Dette kan for eksempel gjelde kostnader i en annen fase av prosjektet eller deler av prosjektet som ikke er støttet av Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :