Hopp til hovedinnhold

Merket for Bærekraftig reisemål

To kajakkpadlere på vei ut fra fiskeværet Reine i Lofoten© Thomas Ramus Skaug/Visit Norway
To kajakkpadlere på sjøen
Merkeordningen er et styringssystem for at reisemål skal arbeide mest mulig bærekraftig. Du kan søke om støtte til aktiviteter som skal gjennomføres underveis.

Prosessen frem mot førstegangsmerking tar ca. to år og inneholder ulike undersøkelser, planer og tiltak. Etter tre år må reisemålet gjennom en prosess med remerking for å beholde godkjennelsen. Mer om Merkeordningen.

Hvem kan søke?

Målgruppen er destinasjonsselskap, næringsselskap eller aktører med tilsvarende organisering med ansvar for reiselivsutvikling i et bestemt geografisk område. Uansett ansvarshavende for prosjektet, er det et krav at næringen/næringsaktører skal være involvert gjennom et medlemsbasert system med medlemsavgifter og avtaler.

Det er ikke krav til bedriftens alder, størrelse eller lokasjon. Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Hva får du igjen?

Med ordningen følger verktøy og innhold for destinasjonsledelse og styring av det lokale reiselivet. Den består av følgende hovedelementer:

 • en standard med kriterier og indikatorer som skal måles, analyseres og besvares av reisemål
 • en arbeidsprosess inkludert verktøy som skal bistå reisemålet med å levere på standarden
 • en portal hvor alle leveranser og dokumentasjon legges
 • godkjente prosessveiledere
 • kontrollrutiner og sluttkontroll

Hva støtter vi?

Innovasjon Norge kan delfinansiere aktiviteter i forbindelse med merkeprosessen. Aktiviteter knyttet til remerking kan også støttes.

Følgende aktiviteter kan inngå i støttegrunnlaget

 • lokal prosjektleder (ekstern og/eller intern)
 • ekstern prosessveileder. Det må benyttes en kvalifisert og godkjent prosessveileder.
 • eksterne analyser, rapporter og tjenester
 • møter, seminarer, workshops og lignende
 • kontroll

For remerking kan følgende aktiviteter inngå

 • lokal prosjektleder (ekstern og/eller intern)
 • ekstern prosessveileder
 • eksterne analyser, rapporter og tjenester
 • kontroll

Allerede påløpte kostnader knyttet til aktivitetene kan ikke inngå i støttegrunnlaget.

Om intern prosjektleder (40-100 prosent, avhengig av størrelse på reisemål) benyttes og personalkostnader inngår i støttegrunnlaget, må denne være knyttet til prosjektdrift og ikke ordinær drift. Intern prosjektleder må dermed fristilles fra andre oppgaver i prosjektperioden.

Hvor lenge kan prosjektet vare?

Maksimal prosjektperiode er inntil to år. For remerking er prosjektperioden inntil tolv måneder. Forlengelse av prosjektperioden kan innvilges for inntil seks måneder, dersom det er særskilte grunner til dette (sykdom, organisatoriske endringer og lignende).

Hvor stort beløp kan det søkes om?

Maksimal støtte vil kunne variere mellom reisemål med hensyn til antall aktører og kommuner. Fra 800 000 kroner for enkle reisemål som dekker en eller få kommuner, og inntil 1 200 000 kroner for mer komplekse reisemål som dekker mange kommuner. For remerking vil maksimal støtte være inntil 200 000 kroner per remerking.

Maksimal støtteandel er inntil 75 prosent av støttegrunnlaget. Egenfinansiering må bestå av egne midler. Midlene kan tilføres fra bedriften, kommune og/eller andre eksterne aktører.

Søknadsprosess: merket for bærekraftig reisemål

FNs bærekraftsmål og merkeordningen

Reiseliv kan og bør spille en viktig rolle for å nå FNs bærekraftsmål, som er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gjennom deltakelse i merkeordningen bidrar reisemål og kommuner rundt om i hele landet til denne globale dugnaden. Vi har koblet de enkelte kriteriene i ordningen til ulike bærekraftsmål for å enklere dokumentere dette arbeidet.

Publisert :
Sist oppdatert :