Hopp til hovedinnhold

PILOT-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og utvikling av industriell karbonfangst

Enn mann med hjelm og refleksvest trykker på nettbrettet han holder i hånda.© Getty Images
PILOT-E-utlysningen er et finansieringstilbud til norsk næringsliv som skal bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp, og mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt.

PILOT-E søker nye og ambisiøse innovasjonsprosjekter. Temaene for 2024-utlysningen er:

  1. Utvikling av industriell karbonfangst
  2. Kraft - på rett plass - til rett tid

Søknadsfristen er 6. mars 2024 klokken 13.

Tema 1: Utvikling av industriell karbonfangst

Karbonfangst og -lagring (CCS) er et av ni særlige innsatsområder i regjeringens oppdaterte veikart for grønt industriløft. Miljødirektoratets rapport «Grønn omstilling - Klimatiltaksanalyse for petroleum, industri og energiforsyning» peker på at investeringer i CO2-håndtering vil kunne gi vesentlige og kostnadseffektive bidrag til nasjonale klimamålsetninger mot 2030.

Det må installeres karbonfangstanlegg på flere punktkilder for CO2-utslipp i norsk og internasjonal industri, og i resten av verden for å utbre CCS i den skala som EU legger til grunn - som også er et viktig premiss for den norske satsingen. Det er fortsatt behov for mer kostnadseffektive teknologier og løsninger for ulike typer punktutslipp, og ulike volum.

I denne utlysningen vil PILOT-E oppfordre norsk næringsliv og industri til å komme sammen og fremme prosjektforslag på innovative løsninger.

Tema 2: Kraft - på rett plass - til rett tid

Høy grad av elektrifisering er avgjørende for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Dette innebærer at kapasiteten i kraftsystemet må utnyttes mye bedre enn i dag. PILOT-E lyser ut midler til prosjekter som enda bedre kan tilgjengeliggjøre ledig fleksibilitet og/eller utnytte eksisterende nett.

Energi- og transportsystemene integreres. Dette skjer i et akselererende tempo. Direkte og indirekte elektrifisering av transport på land og til sjøs, samt omstilling av eksisterende og utvikling av ny klimanøytral industri innebærer høyere effektuttak på mange lokasjoner. I tillegg til en forventet sterk økning i etterspørselen etter elektrisitet planlegges det også for mer ny lokal produksjon. Mye av dette er fra kilder der produksjonen varierer (vind og sol). Samlet sett stiller dette eksisterende kraftsystemer på nye prøver.

Det norske kraftsystemet utnyttes ikke fullt ut i dag. Manglende krafttilgang lokalt kan bremse utviklingen. Fellesløsninger for effekt og styring som muliggjør fleksibilitet vil bidra til industriell symbiose og dermed også ny næringsutvikling. Mulighetene for at flere aktører kan utnytte slik fleksibilitet fordrer delvis utvikling av ny teknologi, bruk av digitale løsninger og algoritmer, samt evne til å ta i bruk ny teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller.

Se mer informasjon om utlysingen på PILOT-Es nettsider og ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søknadsprosessen.

Hva er PILOT-E?

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova i 2016. Fra 2023 er også Gassnova med i samarbeidet.

Målet med PILOT-E-utlysningene er raskere utvikling og bruk av produkter og tjenester innenfor klima- og miljøvennlig energiteknologi. Løsningene skal bidra til å kutte utslipp både i Norge og internasjonalt, samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

PILOT-E støtter løsninger som driver den grønne omstillingen. På Business Norway, som er Innovasjon Norges markedsføringsplattform for å fremme norsk næringsliv internasjonalt, kan du blant annet lese om hybrid-cruiseskipene til Havila Kystruten.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss hvis du ønsker dialog om søknaden:

Publisert :
Sist oppdatert :